Záruka a garancia

Záruka filtra do chladničky na stránke https://www.filterdochladnicky.sk

  1. ZÁRUKA A GARANCIA

Chybné plnenie

Chybným plnením predávajúcého sa rozumie, ak služba nespĺňa v čase plnenia kvalitatívne požiadavky stanovené v zmluve alebo v právnych predpisoch. Plnenie sa nerozumie zo strany predávajúcého chybným, ak kupujúci vadu v čase uzavretia zmluvy poznal alebo mal vadu vedieť v čase uzavretia zmluvy.

Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je neplatná pre akékoľvek ustanovenie, ktoré sa odchyľuje od ustanovení tejto kapitoly týkajúcich sa záruky a záruky na škodu spotrebiteľa.
Ručenie vecných nedostatkov

8.1.    V akých prípadoch môže Používateľ uplatniť právo ručenia vecných nedostatkov?

V prípade chybného plnenia zo strany firmy prevádzkujúcej internetový obchod môže Používateľ uplatniť právo ručenia vecných nedostatkov v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.

8.2.    Aké práva na ručenie vecných nedostatkov má Používateľ?

Používateľ – podľa vlastného uváženia – môže uplatniť tieto práva na ručenie vecných nedostatkov: môže požadovať opravu alebo výmenu, okrem prípadu, ak sa Používateľom zvolený spôsob nie je možné realizovať, alebo ak by pre firmu takýto spôsob znamenal neúmerne vysoké náklady. Ak nepožadoval opravu alebo výmenu, respektíve ju nemohol požadovať, potom môže žiadať o úmerné zníženie ceny protislužby, alebo chybu môže dať Používateľ odstrániť na náklady Poskytovateľa, alebo – v krajnom prípade – môže odstúpiť aj od zmluvy. Uplatnenie jedného druhu práva na ručenie vecných nedostatkov môže Používateľ zmeniť na iný druh, avšak náklady spojené s takouto zmenou znáša sám s výnimkou, ak to bolo odôvodnené, alebo k tomu došlo z dôvodu, ktoré zapríčinil podnikateľský subjekt.

8.3. Do akého termínu môže Používateľ uplatniť svoj nárok na ručenie vecných nedostatkov?

Používateľ je povinný oznámiť zistenú chybu bez odkladu, ale nie neskôr ako v priebehu dvoch mesiacov od jej zistenia. Zároveň Vás upozorňujeme, že po uplynutí dvoch rokov od dodania tovaru už nárok na ručenie vecných nedostatkov nie je možné uplatniť.

8.4.    Voči komu je možné uplatňovať nárok na ručenie vecných nedostatkov?

Používateľ svoj nárok na ručenie vecných nedostatkov uplatňuje voči podnikateľskému subjektu (firme).

8.5.   Aké sú ďalšie podmienky uplatňovania nároku na ručenie vecných nedostatkov?

Do šiestich mesiacov od plnenia dodávky okrem oznámenia chýb, nie sú žiadne ďalšie podmienky pre uplatnenie nároku na ručenie vecných nedostatkov, ak Používateľ preukáže, že tovar, respektíve službu mu poskytla firma prevádzkujúca tento internetový obchod. Po uplynutí šiestich mesiacov od plnenia dodávky však už Používateľ musí preukázať, že vada výrobku existovala už aj v čase jeho dodania.

Záruka na výrobok

8.6.   V akom prípade môže Používateľ uplatniť nárok na záruku na výrobok?

V prípade vady hnuteľných vecí (výrobku) môže Používateľ – podľa vlastného uváženia – uplatniť nárok na ručenie vecných nedostatkov alebo záruku na výrobok.

8.7.    Aké práva má Používateľ v rámci záruky na výrobok?

V rámci uplatnenia záruky na výrobok môže Používateľ požadovať jedine opravu alebo výmenu chybného výrobku.

8.8. V akých prípadoch sa výrobok považuje za chybný?

Výrobok sa považuje za chybný vtedy, ak nevyhovuje kvalitatívnym požiadavkám platným v čase jeho zakúpenia, alebo ak nemá vlastnosti uvádzané v popisoch výrobcu.

8.9.    Do akého termínu môže Používateľ uplatniť svoj nárok na záruku výrobku?

Používateľ môže uplatniť svoj nárok na záruku výrobku v priebehu dvoch rokov od zakúpenia výrobku. Po uplynutí tejto doby nárok na záruku zaniká.

8.10. Voči komu a za akých ďalších podmienok sa môže uplatniť nárok na záruku výrobku? 

Nárok na záruku výrobku sa môže uplatniť výlučne voči výrobcovi alebo predajcovi výrobku. Vadu výrobku v prípade uplatnenia svojho nároku na záruku výrobku musí dokázať Používateľ.

8.11.    V akých prípadoch sa výrobca (predajca) zbavuje záväzku za záruku výrobku?

Výrobca (predajca) sa zbavuje svojho záväzku za záruku na výrobok výlučne iba vtedy, ak preukáže, že:

– výrobok nevyrobil, respektíve nepredal v rámci svojej obchodnej činnosti, alebo

– vada výrobku podľa aktuálneho stavu vedy atechniky včase uvedenia výrobku do obehu sa ešte nedala rozpoznať, alebo

– k vade výrobku došlo dôsledkom uplatnenia právneho predpisu alebo povinného úradného nariadenia.

K tomu, aby sa výrobca (predajca) zbavil svojho záväzku, stačí dokázať jeden z uvedených dôvodov.

Upozorňujeme Vás, že kvôli tej istej vade nie je možné uplatniť súčasne nárok na ručenie vecných nedostatkov, a záruku na výrobok. V prípade úspešného uplatnenia nároku na záruku výrobku na vymenený výrobok, respektíve na opravenú časť výrobku môžete voči výrobcovi uplatňovať nárok na ručenie vecných nedostatkov.

Záruka

8.12.    V akom prípade môže spotrebiteľ uplatniť svoje právo na záruku?

V prípade chybného plnenia je poskytovateľ na základe nariadenia vlády č. 151/2003 (IX. 22.) o povinnej záruke vzťahujúcej sa na jednotlivé trvanlivé spotrebné tovary povinný poskytnúť záruku, ak je používateľ považovaný za spotrebiteľa.

8.13.   Aké práva a lehoty vyplývajú pre používateľa zo záruky?

Záručná lehota je jeden rok. Záručná lehota začína plynúť odo dňa odovzdania spotrebného tovaru spotrebiteľovi alebo ak uvedenie do prevádzky vykonáva distribútor alebo ním poverená osoba, odo dňa uvedenia do prevádzky.

Oprávnená osoba môže na základe svojho práva na záruku podľa vlastného uváženia

  1. žiadať opravu alebo výmenu, s výnimkou, ak je splnenie zvoleného záručného nároku nemožné alebo ak by to povinnej osobe spôsobilo – v porovnaní s plnením iného záručného nároku – neprimerané dodatočné náklady, pri zohľadnení hodnoty služby v bezchybnom stave, závažnosť porušenia zmluvy a poškodenie záujmu spôsobené oprávnenej osobe plnením záručného práva; alebo
  2. žiadať primerané zníženie ceny, opraviť alebo zabezpečiť opravu chyby na náklady povinnej osoby alebo odstúpiť od zmluvy, ak povinná osoba odmietla opravu alebo výmenu, (...) nedokáže splniť svoju povinnosť alebo ak oprávnená osoba stratila záujem o opravu alebo výmenu.

V prípade bezvýznamnej chyby nie je namieste odstúpenie.

Opravu alebo výmenu – pri zohľadnení vlastností a určenia veci, ktoré môže oprávnená osoba očakávať – je potrebné vykonať v primeranej lehote, s ohľadom na záujmy oprávnenej osoby.

8.14.    Kedy je podnik zbavený svojej záručnej povinnosti?

Poskytovateľ je záručnej povinnosti zbavený iba v prípade, ak preukáže, že dôvod chyby vznikol po dodaní. Upozorňujeme vás, že kvôli rovnakej chybe nemôžete naraz a súčasne uplatniť nárok zo záruky na skryté chyby a povinnej záruky, respektíve nárok zo záruky na chybný výrobok a povinnej záruky, v ostatnom však spotrebiteľovi prislúchajú práva vyplývajúce zo záruky nezávisle od oprávnení definovaných v kapitolách o záruke na chybný výrobok a skryté chyby.

8.15.    Poskytovateľ neposkytuje záruku na škody vyplývajúce z prirodzeného opotrebovania/zastarávania po uplynutí lehoty záruky (predpokladanej životnosti).. 

8.16.    Poskytovateľ ďalej neposkytuje záruku, respektíve neručí v prípade škôd, ktoré vzniknú po prechode rizika vzniku škody v dôsledku nesprávnej alebo nedbalej manipulácie, nadmerného používania, vplyvov odlišných od určených, respektíve iného používania výrobkov v rozpore s ich určením.

  1. POSTUP PRI UPLATNENÍ ZÁRUKY

9.1.   Zmluva uzavretá medzi Používateľom a podnikateľským subjektom (firmou) nesmie obsahovať ustanovenia, ktoré sú v rozpore snariadením, na úkor Používateľa.

9.2.    Preukazovanie uzavretia zmluvy je povinnosťou Používateľa (predložením faktúry).

9.3.    Náklady spojené splnením záručnej povinnosti znáša Poskytovateľ (Ptk./Občiansky zákonník § 6:166).

9.4.    Podnikateľský subjekt (firma) je povinný o nároku na uplatnenie záruky, respektíve nároku na ručenie vecných nedostatkov, ktoré predložil spotrebiteľ spísať zápisnicu.

9.5.    Kópiu zápisnice je potrebné neodkladne a preukázateľným spôsobom doručiť spotrebiteľovi.

9.6.    Ak sa podnikateľský subjekt (firma) pri nahlásení vady výrobku nemôže vyjadriť k možnosti splnenia požiadavky spotrebiteľa ohľadne záruky, je povinný svoje stanovisko – v prípade odmietnutia vydať tiež oznámenie o prípadných dôvodoch odmietnutia a o možnostiach obrátenia sa na mediačný orgán – oznámiť v priebehu piatich dní, preukázateľným spôsobom Používateľovi.

9.7.    Podnikateľský subjekt (firma) je povinný zápisnicu uchovávať po dobu troch rokov od jej spísania, a predložiť na žiadosť kontrolného orgánu.

9.8.    Podnikateľský subjekt (firma) má vynaložiť úsilie v záujme toho, aby oprava alebo výmena chybného tovaru bola uskutočnená, alebo vybavená najneskoršie do 15 dní.