Podmienky nákupu

Všeobecné obchodné podmienky
Informácia o spracovaní osobných údajov
PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Tento dokument nebude zaradený, uzavrie sa výlučne v elektronickej podobe, nepovažuje sa za písomne uzavretú zmluvu, vyhotoví sa v slovenskom jazyku a nepoukazuje na etický kódex. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa e-shopu, objednávok a doručovania, sme vám k dispozícii na uvedených kontaktných adresách.

Rozsah týchto VOP sa vzťahuje na právne vzťahy na webovej stránke Poskytovateľa služieb (https://filterdochladnicky.sk) a jej subdoménach. Tieto VOP sú nepretržite k dispozícii a možno ich stiahnuť z nasledujúcej webovej stránky: https://www.filterdochladnicky.sk/shop_help.php - https://www.filterdochladnicky.eu/shop_help.php

1. ÚDAJE O POSKYTOVATEĽOVI:

 

Názov poskytovateľa: DAVMARK Kft.
Sídlo poskytovateľa (a tiež miesto vybavovania sťažností): 1163 Budapest, Lobbanó utca 39/1.
Kontaktné údaje poskytovateľa služieb a bežná adresa elektronickej pošty pre kontaktujúcich používateľov: obchod@filterdochladnicky.sk
IČO: 01-09-195831

Daňové číslo: 10856091-2-42

Daňové číslo EÚ: HU10856091
Názov registračn
ého orgánu: Súd hlavného mesta, ako registračný súd
Telef
ónne číslo: +421910692888

(ďalej spoločnosť: Poskytovateľ služieb)

Jazyk zmluvy: slovenský

Meno, adresa a emailová adresa poskytovateľa úložného priestoru: Unas Online Kft., 9400 Sopron, Major köz 2. I/15., unas@unas.hu


2. ZÁ
KLADNÉ USTANOVENIA:

2.1.    Na otázky, ktoré nie sú riešené týmito Podmienkami, ako aj pre ich interpretáciu, sú smerodajné maďarské právne predpisy so zvláštnym zreteľom na ustanovenia zákona č.V. Občianskeho zákonníka z roku 2013 („Obč. zák.”) a relevantné ustanovenia zákona č. CVIII. z roku 2001 o otázkach elektronického obchodovania a o poskytovaní elektronických služieb („Elker. tv.”). Podrobné pravidlá medzi spotrebiteľom a predávajúcim upravuje i nariadenie vlády 45/2014 (II. 26.)Príslušné právne záväzné nariadenia platia platia pre vzťahy účastníkov aj bez ich výslovného uvedenia.

2.2.     Tieto Pravidlá sú platné od 1.1.2021 až do ich odvolania. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne meniť tieto Pravidlá (okolnosti, ktoré môžu spôsobovať zmenu sú: zmena prepravných nákladov, obchodné záujmy, zmeny v rámci spoločnosti). Tieto úpravy Poskytovateľ zverejní na webových stránkach a registrovaným / alebo už klientov, ktorí nakupovali na webovej stránke oznámi zmeny e-mailom - na základe čoho je užívateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo ju ukončiť.

2.3.    Poskytovateľ si vyhradzuje všetky práva ohľadne tejto webovej stránky, na ktorúkoľvek jej časti a uvedeným obsahom, ako aj vo vzťahu k jej šíreniu. Bez písomného súhlasu Prevádzkovateľa je zakázané sťahovať obsah alebo ktorékoľvek časti webovej stránky, jej elektronické ukladanie, spracovávanie a distribúcia.

3.  REGISTRÁCIA/NAKUPOVANIE

3.1.    Používateľ je povinný pri nákupe/registrácii uviesť svoje skutočné platné údaje. V prípade, ak Používateľ pri nákupe/registrácii uvedie nepravdivé údaje alebo údaje inej osoby, vzniknutá elektronická zmluva je neplatná. Poskytovateľ sa zbavuje zodpovednosti, ak Používateľ využíva jeho služby v mene inej osoby, s použitím osobných údajov inej osoby.

3.2.    Poskytovateľ nezodpovedá za oneskorenie dodávky, respektíve za iné problémy, ku ktorým dôjde kvôli nesprávne a/alebo nepresne uvedených údajov zo strany Používateľa.

3.3.    Poskytovateľ nezodpovedá za také škody, ku ktorým dôjde kvôli tomu, že Používateľ stratil svoje vstupné heslo alebo toto heslo sa stalo dostupným pre tretie nepovolené osoby z dôvodu, ktorý nezapríčinil Poskytovateľ.

4.   OKRUH DOSTUPNÝCH VÝROBKOV A SLUŽIEB

4.1.   Výrobky, ktoré sú uvedené na stránke tohto internetového obchodu, sa dajú objednať výlučne len on-line. Ceny výrobkov sú uvedené vo eurách, vrátane DPH stanovenej zákonom, neobsahujú však poplatky za doručenie tovaru. Nebudú účtované žiadne ďalšie náklady na balenie.

4.2.    V tomto internetovom obchode Poskytovateľ podrobne uvádza názov, popis výrobku a tiež obrázok výrobku. Obrázky umiestnené pri údajoch o výrobku sú iba ilustračné, môžu sa odlišovať od skutočnosti. Za rozdiely medzi obrázkami a skutočným vzhľadom výrobku nezodpovedáme.

4.3.    Pokiaľ tovar sa uvádza do predaja za akciové ceny Poskytovateľ poskytne Používateľom presné informácie o akcii a o jej trvaní.

4.4.      Ak by aj napriek plnej obozretnosti zo strany Poskytovateľa na webovej stránke bola zverejnená nesprávna cena výrobku, s osobitným zreteľom na prípady, keď ide o značný cenový rozdiel v porovnaní so všeobecne známou alebo odhadnutou cenou takéhoto výrobku, alebo ak následkom zlyhania elektronického systému je pri výrobku uvedená cena v hodnote „0“ EUR alebo „1“ EURO, z čoho je zrejmé, že ide o chybný údaj, v takomto prípade nie je Poskytovateľ služby povinný potvrdiť objednávku s nesprávnou cenou, ale má možnosť ponuku stiahnúť a ponúknuť potvrdenie objednávky so správnou cenou, s vedomím čoho môže zákazník od svojho nákupného zámeru odstúpiť. Za značnú odchýlku sa podľa domácej právnej praxe považuje odchýlka najmenej 50% od trhovej hodnoty daného produktu alebo služby , či už kladne alebo záporne. Informujeme však spotrebiteľov, že pojem evidentná neprimeraná hodnota (§ 6:98 Občianskeho zákonníka) nie je zákonom definovaná.

4.5.      V prípade nesprávne uvedenej ceny ,tak ako to je uvedené i v bode 4.4 , kde dochádza k výraznej neúmernosti medzi skutočnou cenou výrobku a cenou uvedenou na webovej stránke, v zmysle ustanovenia Občianskeho zákonníka č. V. z roku 2013 zmluvy vznikajú na základe vzájomne a zhodne prejavenej vôle zmluvných strán. V prípade, že zmluvné strany sa nedokážu dohodnúť na zmluvných podmienkach, čo znamená, že medzi zmluvnými stranami neexistuje prehlásenie potvrdzujúce ich vzájomne a zhodne prejavenej vôle, potom sa v takomto prípade nedá hovoriť o právoplatnej zmluve, z ktorej by vyplývali akékoľvek práva a povinnosti.

5.  POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ

5.1.    Používateľ sa po registrácii prihlási do internetového obchodu/alebo môže začať nakupovať aj bez registrácie.

5.2.    Používateľ nastaví počet výrobku/výrobkov, ktoré si mieni kúpiť.

5.3.    Používateľ vloží vybraný tovar do košíka. Používateľ kliknutím na ikonu „košík“ si kedykoľvek môže pozrieť obsah svojho košíka.

5.4.    Ak chce Používateľ vložiť do košíka ďalšie výrobky, klikne na tlačidlo „ďalší nákup“. Ak nemieni kupovať ďalšie výrobky, skontroluje zvolený počet výrobkov v košíku. Obsah košíka môže vymazať kliknutím na tlačidlo „vymazanie – X“. Konečné množstvo tovaru môže Používateľ skontrolovať kliknutím na tlačidlo „obnoviť/obnoviť košík“.

5.5.    Používateľ uvedie dodaciu adresu, potom si zvolí spôsob dopravy/platenia, výberom z týchto možností:

5.5.1.    Spôsoby platenia:

Dobierka: V prípade, ak bude objednaný tovar doručovaný kuriérskou spoločnosťou, má Používateľ možnosť uhradiť celkovú sumu za objednaný tovar pri prevziatí kuriérovi.

Platba vopred: Používateľ je povinný uhradiť celkovú sumu za objednaný tovar vopred do 3 dní od obdržania potvrdzujúcého e-mailu, ktorý obsahuje informácie o platbe a čísle účtu. Až po pripísaní uhradenej sumy na bankový účet Poskytovateľa, má právo Používateľ výrobok/výrobky prevziať spôsobom, aký si určí.

Úhrada bankovou kartou: Používateľ má možnosť uhradiť celkovú sumu za objednávku online, bankovou kartou, cez bezpečný platobný systém Poskytovateľa.

Platba peňaženkou Barion:

Barion Smart Gateway je maďarská platobná brána nezávislá od banky vhodná na prijatie platobných kariet a e-peňazí, má veľa inovatívnych funkcií za bezkonkurenčné ceny. Jej použitie je nesmierne pohodlné už po jednominútovej registrácii. Nakoľko čísla kreditných kariet sú uložené v zabezpečenom systéme s certifikátom PCI DSS, na použitie akejkoľvek uloženej karty stačí uviesť registrovanú e-mailovú adresu a heslo. Na webovej stránke Barion je možnosť vytvorenia výkazov, exportov, resp. dokumentov o odoslaných faktúrách, ktoré pomáhajú obchodným procesom. Transakcie prebiehajú v reálnom čase a prichádzajúce položky si môžete pozrieť aj v mobilnej aplikácii. Vďaka bezplatnej aplikácii Barion, môžu používatelia Barion platiť mobilom v čoraz väčšom počte obchodov a reštaurácií bez toho, aby si so sebou museli brať hotovosť alebo kreditnú kartu. Banková bezpečnosť je zaručená dohľadom MNB (licencia MNB: H-EN-I-1064/2013). Pri ochrane pred podvodmi s kreditnými kartami zaobchádzame pružne a spravodlivo.

Predplatné vodného filtra:
1.   Vodn
é filtre strácajú svoju kvalitu po určitom čase (životnosti). Užívateľ má možnosť bez manuálného a opätovného objednávania týchto vodných filtrov, jednorázovým zadaním údajov z platobnej karty, si predplatiť výhodnú službu Poskytovateľa.
2.    V rámci tohto vzniká medzi Poskytovateľom služieb a P
oužívateľom právny vzťah na dobu neurčitú, s týmto obsahom:
•    
Používateľ určí, že Poskytovateľ mu v akom časovom intervale má poslať vybraný typ vodného filtra a v akej cenovej relácii.
•    V záujme nepretržitej a pohodlnej služ
by Používateľ zadá svoje údaje o platobnej karte, ku ktorým však Poskytovateľ nemá prístup, obdrží len zašifrovaný identifikátor od poskytovateľa finančných služieb.
•    Poskytovateľ podľa dohodnut
ého časového intervalu zaťaží cenou výrobku platobnú kartu Používateľa, a podľa toho doručí vybraný výrobok Používateľovi.
3.    
Používateľ má právo na hociktorom kontakte, hocikedy zrušiť zmluvu, a zrušiť i zmluvu o predplatnom. 
4.    V prípade žiadosti o zrušenie predplatn
ého, túto žiadosť zašlite, alebo ju telefonicky oznámte aspoň 5 pracovných dní pred ďalším doručením/platbou.

5.5.2.    Prepravné náklady:

Naša firma nemá kamennú predajňu a z toho dôvodu nie je možný osobný odber.

V prípade, ak sa prihlásite na odber pripomienkového e-mailu, ktorý Vás bude informovať o aktuálnej výmene filtra do chladničky, budete mať dopravu ZADARMO na tento filter. Hodnota dobierky je 1.99 EUR (brutto). V prípade platby bankovým prevodom,alebo kartou nie je žiadny ďalší poplatok za dobierku.

Prepravné náklady na ďalšie výrobky (nie vložka vodného filtra):

GLS – Dodanie na adresu

Prepravné náklady (brutto): 4,99 EUR

Hodnota dobierky je 1.99 EUR (brutto). V prípade platby bankovým prevodom,alebo kartou nie je žiadny ďalší poplatok za dobierku.

Doba dodania je 2-3 pracovné dni.

Zásielkovňa – Odberné miesta

Prepravné náklady (brutto): 4,99 EUR

Hodnota dobierky je 1.99 EUR (brutto). V prípade platby bankovým prevodom,alebo kartou nie je žiadny ďalší poplatok za dobierku.

Doba dodania je 2-3 pracovné dni.

Zásielky sa doručujú kuriérskou spoločnosťou GLS alebo sú doručené na odberné miesta. Objednaný tovar expedujeme najneskôr nasledujúci pracovný deň, tovar sa doručuje zákazníkovi nasledovný pracovný deň po expedícii (počas pracovnej doby medzi 8 - 17 hod.).

5.6.    Ak v internetovom obchode dôjde k nejakej chybe alebo nedostatku ohľadne výrobkov alebo cien, vyhradzujeme si právo na korekciu. V takomto prípade po zistení chyby a jej korekcii ihneď oznámime kupujúcemu nové, platné údaje. Kupujúci následne môže opätovne potvrdiť svoju objednávku alebo má možnosť odstúpiť od zmluvy.

5.7.   Konečná suma na úhradu po sumarizácii objednávky a na základe spätného potvrdenia obsahuje všetky náklady. V prípade online objednávky sa vystaví elektronická faktúra, ktorá sa zašle počas spracovania objednávky. Ďalej, v prípade online objednávky, sa informácie o možnostiach odstúpenia od zmluvy zasielajú tiež elektronicky. Používateľ je povinný zásielku pri doručení skontrolovať pri prítomnosti kuriéra, a v prípade zistenia poškodenia výrobku alebo balenia je povinný žiadať od kuriéra spísanie zápisnice, v prípade poškodenia výrobku nie je povinný zásielku prevziať. Poskytovateľ neuznáva dodatočné reklamácie nepodložené zápisnicou! Zásielky sa doručujú v pracovných dňoch v čase medzi 08:00 a 17:00 hodinou.

 

5.8.    Po zadaní potrebných údajov Používateľ odošle objednávku kliknutím na tlačidlo „objednať“, predtým však môže ešte raz skontrolovať zadané údaje, tiež k svojej objednávke môže pripojiť aj poznámku, alebo môže emailom oznámiť ďalšie svoje želania v súvislosti s objednávkou.

5.9.    Oprava zadaných údajov: Používateľ má v každom prípade pred uzatvorením objednávky možnosť urobiť spätný krok, a opraviť chybne zadané údaje. Podrobne: Počas objednávky má možnosť si pozrieť obsah košíka, resp. jeho obsah upraviť. V prípade, ak obsah košíka neobsahuje želané množstvá, tak je možnosť toto množstvo upraviť v kolónke množstvo. Používateľ si do tejto kolónky vie napísať množstvo, ktoré si želá objednať, následne klikne na tlačidlo „obnoviť/obnoviť košík”. V prípade, ak si Používateľ želá vymazať dané množstvo uvedené v košíku, klikne na tlačidlo „X” „vymazať”. Počas objednávky má používateľ neustále možnosť položky v košíku meniť, alebo vymazať.

5.10.    Používateľ po odoslaní objednávky dostane spätné potvrdenie. Ak spätná e-mailová správa potvrdzujúca prijatie objednávky nebude Používateľovi doručená v primeranom čase, najneskoršie však do 48 hodín od odoslania objednávky, Používateľ sa zbavuje viazanosti na objednávku, alebo svojich zmluvných záväzkov. Objednávka a jej potvrdenie sa považujú za doručené Poskytovateľovi, respektíve Používateľovi vtedy, keď ich adresát bude mať k dispozícii. Poskytovateľ sa zbavuje zodpovednosti za nedoručenie spätného potvrdenia v primeranom čase v prípade, ak Používateľ pri registrácii uvedie nesprávnu mailovú adresu, alebo z dôvodu preplnenej mailovej schránky mu e-mail nemôže byť doručený.

 

6.  SPRACOVÁVANIE OBJEDNÁVOK A REALIZÁCIA

 

6.1.    Objednávky sa spracovávajú počas pracovnej doby. Objednávky je možné podávať aj mimo pracovnej doby. Pokiaľ sa objednávka odošle mimo pracovnej doby, tak bude spracovaná nasledujúci pracovný deň. Zákaznícka služba Poskytovateľa v každom prípade odošle elektronickou formou správu Používateľovi o tom, kedy bude možné objednávku vybaviť.

6.2.    Všeobecne platný termín dodania tovaru je 5 pracovných dní po spätnom potvrdení objednávky.

6.3.    Na základe kúpno-predajnej zmluvy Poskytovateľ je povinný previesť vlastníctvo zakúpenej veci na Používateľa a Používateľ je povinný uhradiť kúpnu cenu a prevziať zakúpenú vec.

6.4.    V prípade, ak je predajca podnikateľský subjekt a kupujúci je spotrebiteľ, a ak predajca doručí zakúpenú vec na adresu kupujúceho, za škody zodpovedá kupujúci od okamihu, keď kupujúci, alebo ním poverená tretia osoba prevezme zakúpenú vec. V prípade, ak zakúpený tovar je doručovaný kupujúcemu prepravcom, ktorého si poveril kupujúci, za škody na tovare zodpovedá kupujúci od okamihu, keď zakúpená vec bola odovzdaná prepravcovi. Výnimkou sú prípady, keď predajca odporučil kupujúcemu využitie služieb daného prepravcu.

6.5.    V prípade, ak je predajca podnikateľský subjekt a kupujúci je spotrebiteľ, a ak sa zmluvné strany nedohodli inak, predajca (v zmysle týchto Všeobecných zmluvných podmienok: Poskytovateľ) je povinný neodkladne, najneskôr do tridsať dní od uzavretia zmluvy, dať k dispozícii zakúpenú vec kupujúcemu (Používateľovi).

6.6.    Používateľ je oprávnený v prípade oneskoreného plnenia záväzku zo strany Poskytovateľa určiť dodatočnú lehotu na plnenie. V prípade, že predajca ani v dodatočnom termíne nesplní svoj záväzok, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

6.7.   Používateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez určenia dodatočného termínu plnenia v prípadoch, ak

 1. a) Poskytovateľ odmietol plnenie zmluvy; alebo
 2. b) ak na základe dohody strán alebo špecifickosti služby mala byť dodaná v dohodnutom termíne a nie inokedy.

6.8.    Ak Poskytovateľ svoju zmluvnú povinnosť nesplní preto, lebo nemá objednaný

tovar k dispozícii, je povinný o tom Používateľa neodkladne informovať, a zaplatenú sumu Používateľovi bez meškania vrátiť.

 

7.  PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1.     V zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ, ako aj v zmysle nariadenia vlády č. 45/2014. (II.26.) o pravidlách podrobnej úpravy obsahu zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľským subjektom, môže Používateľ odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu, a to do 14 dní od prevzatia objednaného tovaru, objednaný tovar môže vrátiť. Pokiaľ tieto informácie nie sú kdispozícii, Používateľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy do 1 roka. Ak Poskytovateľ služieb poskytne informácie po uplynutí 14 dní od dátumu prijatia produktu alebo uzavretia zmluvy, ale do 12 mesiacov, je lehota na odstúpenie od zmluvy 14 dní od oznámenia týchto informácií.

Spotrebiteľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy s jasným vyhlásením v tomto zmysle alebo prostredníctvom vzorového vyhlásenia uvedeného v prílohe 2. Vládneho nariadenia 45/2014. (II.26.).

7.2.    Doba trvania práva na odstúpenie od zmluvy končí po 14.dni od toho dňa, kedy Používateľ, alebo ním určená osoba, ktorá nie je totožná s doručovateľom zásielky, tovar prevzala.

7.3.    Používateľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy aj v období medzi dňom uzavretia zmluvy a dňom prevzatia výrobku.

7.4.    Náklady súvisiace s vrátením tovaru znáša Používateľ, podnikateľský subjekt tieto náklady nebude znášať.

7.5.    V prípade uplatnenia práva na odstúpenie Používateľ okrem nákladov súvisiacich s vrátením tovaru nebude znášať žiadne iné náklady. Poskytovateľ však od neho môže požadovať úhradu škody, ktorá vznikla nesprávnym používaním výrobku.

7.6.    Právo na odstúpenie Používateľovi neprislúcha v prípade takého výrobku, ktorý nebol vopred vyrobený a vyrobil sa podľa požiadaviek Používateľa, alebo na jeho výslovné požiadanie, alebo u takých výrobkov, ktoré boli jednoznačne „šité na mieru“ Používateľa.

7.7.    Používateľ taktiež nemôže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v prípadoch, keď ide o

         a.  zmluvu zameranú na poskytovanie služieb, tieto služby boli už v plnej miere splnené a za predpokladu, že plnenie služieb zo strany podnikateľského subjektu  bolo zahájené na základe vyslovenej žiadosti zo strany spotrebiteľa a s jeho vopred vysloveným súhlasom, a spotrebiteľ berie na vedomie, že po úplnom poskytnutí služieb mu zanikne právo vypovedania zmluvy;
        b.    výrobok alebo službu, ktorej cena alebo odmena závisí od zmien na peňažnom trhu, ktoré nevie ovplyvniť podnikateľský subjekt, respektíve, ktoré sú závislé od možných výkyvov aj v období
počas ktorého je daná možnosť na odstúpenie od zmluvy;
        c.    výrobok podliehajúci rýchlej skaze, alebo ktorý si zachová svoju pôvodnú kvalitu len na krátku dobu;

        d.    vý
robok distribuovaný v uzavretom obale, ktorý sa po otvorení obalu nemôže vrátiť z hygienických dôvodov alebo z dôvodov ochrany zdravia;
        e.    výrobok, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s inými tovarmi;

       f.   nápoj s obsahom alkoholu, ktorého skutočná hodnota závisí od výkyvov na trhu, na ktoré podnikateľský subjekt nemá vplyv, a v prípade pokiaľ sa strany dohodli na jeho cene v rámci uzavretia kúpno-predajnej zmluvy, ale k plneniu zmluvy dôjde až po uplynutí 30 dní od uzavretia zmluvy;

       g.   takú zmluvu, na základe ktorej podnikateľský subjekt na výslovnú žiadosť Používateľa kontaktuje používateľa s cieľom vykonania naliehavých opravných alebo údržbárskych prác;

        h.    zvukový alebo obrazový záznam, respektíve softvér pre počítače v ochrannom obale, ak došlo k rozbaleniu tohto obalu používateľom;

        i.     noviny, časopisy a periodickú tlač s výnimkou zmlúv o predplatení odberu tlače

        j.     zmluvy, ktoré boli uzavreté na základe verejných dražieb;

      k.   zmluvy zamerané na ubytovanie (okrem služieb na bývanie), prepravu, prenájom osobných motorových vozidiel, stravovanie, alebo na služby súvisiace s aktivitami realizovanými, ktoré súvisia činnosťami vo voľnom čase, za predpokladu, že v zmluve bol stanovený konečný termín alebo lehota plnenia;

      l.   digitálny obsah, ktorý bol poskytnutý inak, ako na hmotnom nosiči zapredpokladu, že podnikateľský subjekt začal s plnením zmluvy na základe predbežnej vyslovenej žiadosti používateľa aužívateľ súčasne so zahájením plnenia vyhlásil, že berie na vedomie skutočnosť, že stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

7.8.    Poskytovateľ v zmysle uvedených právnych predpisov po vrátení tovaru / alebo po prijatí prehlásenia o odstúpení od zmluvy zo strany Používateľa neodkladne, najneskoršie však do 14 dní vráti uhradenú čiastku Používateľovi, vrátane poplatku za doručenie.

7.9.    Pri vrátení si zvolíme rovnaký spôsob platby, aký bol použitý pri pôvodnej operácii, s výnimkou, ak Používateľ vyslovene súhlasí s iným spôsobom platby; Používateľ nemá žiadne dodatočné náklady vyplývajúce z použitia daného spôsobu platby.

7.10.    Používateľ je povinný tovar zaslať späť, alebo odovzdať na adresu Poskytovateľa bez zbytočného meškania, a to najneskôr do 14 dní od odoslania oznámenia o odstúpení Poskytovateľovi.

7.11.    V prípade, že Používateľ odstúpi od zmluvy, stačí aj písomné oznámenie o tomto zámere odošle ho do 14 dní.

7.12.    Používateľ dodrží tento termín vtedy, ak výrobok (výrobky) zašle, alebo vráti späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

7.13.    Používateľ znáša jedine bezprostredné náklady súvisiace s vrátením výrobku, okrem prípadu, že podnikateľský subjekt prevzal na seba úhradu týchto nákladov.

7.14.    Poskytovateľ nie je povinný uhradiť Používateľovi dodatočné náklady vzniknuté kvôli tomu, že Používateľ zvolil iný spôsob na doručenie vráteného výrobku než bol odporučený zo stany Poskytovateľa.

7.15.    Používateľa je možné brať na zodpovednosť za zníženie hodnoty tovaru, ak k tomu došlo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktorý je v rozpore s jeho charakterom, vlastnosťami a funkčnosťou.

7.16.    Poskytovateľ môže zadržať vrátenie peňazí až do doby vrátenia tovaru, alebo predloženia dôkazu Používateľom o tom, že tovar zaslal späť: do úvahy sa berie prvý z týchto dvoch termínov.

7.17.    Ak Používateľ chce využiť svoje právo na odstúpenie, môže to oznámiť písomne cez niektorý z kontaktov Poskytovateľa (trebárs pomocou priloženého formulára), alebo telefonicky. Pri písomnou oznámení, ktoré je odoslané formou pošty sa berie do úvahy dátum podania na pošte, pri telefonickom oznámení sa akceptuje dátum tohto oznámenia. Objednaný tovar Používateľ môže vrátiť späť Poskytovateľovi poštou, alebo kuriérnou službou.

7.18.    Používateľ musí obzvlášť dbať na užívanie výrobku v súlade s jeho určením, nakoľko škody vzniknuté užívaním výrobku v rozpore s jeho určením znáša Používateľ!

7.19.    Vládne nariadenie č. 45/2014 (II. 26) o pravidlách uzatvárania zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikateľským subjektom je dostupné tu.

7.20.    Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ je dostupná tu.

7.21.    Používateľ sa môže obrátiť na Poskytovateľa aj s inými sťažnosťami pomocou kontaktov, uvedených v týchto Pravidlách.

7.22.    Právo na odstúpenie od zmluvy prislúcha len Používateľovi, ktorého definuje Občiansky zákonník ako Používateľa.

7.23.    Právo na odstúpenie od zmluvy neprislúcha podnikateľskému subjektu, čiže osobe, ktorá pôsobí v rámci svojej profesie, samostatnej zárobkovej, alebo obchodnej činnosti.

7.24.    Postup pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy:

7.24.1.    Ak chce Používateľ uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, je povinný zaslať svoje oznámenie o tomto zámere na kontaktný údaj Poskytovateľa.

7.24.2.    Používateľ dodrží tento termín pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy vtedy, ak oznámenie o tomto svojom zámere odošle pred uplynutím 14 dňovej lehoty. V prípade odstúpenia od zmluvy v písomnej podobe postačí zaslať oznámenie o tomto zámere v lehote do 14 dní. V prípade oznámenia zaslaného poštou sa berie do úvahy dátum podania listu s oznámením na pošte. Pri telefonickom oznámení alebo oznámení odoslanom formou faxu sa berie do úvahy dátum a čas odoslania emailu alebo faxu.

7.24.3.    Používateľ je povinný výrobok zaslať späť na adresu Poskytovateľa bez zbytočného meškania, ale nie neskôr ako do 14 dní od odoslania oznámenia o odstúpení Poskytovateľovi. Stanovená 14 dňová lehota na vrátenie výrobku sa považuje za splnenú v prípade, ak Používateľ výrobok odošle späť pred uplynutím 14 dňovej lehoty.(Zásielka nemusí byť doručená v rámci 14 dní.) Používateľ znáša náklady súvisiace s vrátením tovaru pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy.

7.24.4.    Poskytovateľ nie je povinný uhradiť Používateľovi dodatočné náklady vzniknuté kvôli tomu, že Používateľ si zvolil iný spôsob na doručenie vráteného výrobku než bol odporučený zo strany Poskytovateľa. Používateľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy aj v termíne medzi dňom uzavretia zmluvy a dňom doručenia výrobku.

7.24.5.    V prípade nákupu viacerých výrobkov, dodávka ktorých sa uskutoční v rôznych termínoch, 14 dňová lehota na oznámenie odstúpenia od zmluvy začne plynúť odo dňa doručenia posledného druhu z objednaných výrobkov, respektíve ak sa objednaný výrobok skladá z viacerých položiek alebo kusov, potom táto lehota začne plynúť odo dňa doručenia poslednej položky alebo posledného kusu objednaného výrobku.

8.  ZÁRUKA A GARANCIA

Chybné plnenie

Chybným plnením predávajúcého sa rozumie, ak služba nespĺňa v čase plnenia kvalitatívne požiadavky stanovené v zmluve alebo v právnych predpisoch. Plnenie sa nerozumie zo strany predávajúcého chybným, ak kupujúci vadu v čase uzavretia zmluvy poznal alebo mal vadu vedieť v čase uzavretia zmluvy.

Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je neplatná pre akékoľvek ustanovenie, ktoré sa odchyľuje od ustanovení tejto kapitoly týkajúcich sa záruky a záruky na škodu spotrebiteľa.
Viaceré záručné práva sa vzťahujú iba na používateľov, ktorí sa podľa občianskeho zákonníka kvalifikujú ako spotrebitelia.

Užívateľ kvalifikovaný ako Právnická osoba : osoba, ktorá koná v rámci svojej profesie, samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikania.

Ručenie vecných nedostatkov

8.1.    V akých prípadoch môže Používateľ uplatniť právo ručenia vecných nedostatkov?

V prípade chybného plnenia zo strany firmy prevádzkujúcej internetový obchod môže Používateľ uplatniť právo ručenia vecných nedostatkov v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.

8.2.    Aké práva na ručenie vecných nedostatkov má Používateľ?

Používateľ – podľa vlastného uváženia – môže uplatniť tieto práva na ručenie vecných nedostatkov: môže požadovať opravu alebo výmenu, okrem prípadu, ak sa Používateľom zvolený spôsob nie je možné realizovať, alebo ak by pre firmu takýto spôsob znamenal neúmerne vysoké náklady. Ak nepožadoval opravu alebo výmenu, respektíve ju nemohol požadovať, potom môže žiadať o úmerné zníženie ceny protislužby, alebo chybu môže dať Používateľ odstrániť na náklady Poskytovateľa, alebo – v krajnom prípade – môže odstúpiť aj od zmluvy. Uplatnenie jedného druhu práva na ručenie vecných nedostatkov môže Používateľ zmeniť na iný druh, avšak náklady spojené s takouto zmenou znáša sám s výnimkou, ak to bolo odôvodnené, alebo k tomu došlo z dôvodu, ktoré zapríčinil podnikateľský subjekt.

8.3. Do akého termínu môže Používateľ uplatniť svoj nárok na ručenie vecných nedostatkov?

Používateľ je povinný oznámiť zistenú chybu bez odkladu, ale nie neskôr ako v priebehu dvoch mesiacov od jej zistenia. Zároveň Vás upozorňujeme, že po uplynutí dvoch rokov od dodania tovaru už nárok na ručenie vecných nedostatkov nie je možné uplatniť.

8.4.    Voči komu je možné uplatňovať nárok na ručenie vecných nedostatkov?

Používateľ svoj nárok na ručenie vecných nedostatkov uplatňuje voči podnikateľskému subjektu (firme).

8.5.   Aké sú ďalšie podmienky uplatňovania nároku na ručenie vecných nedostatkov?

Do šiestich mesiacov od plnenia dodávky okrem oznámenia chýb, nie sú žiadne ďalšie podmienky pre uplatnenie nároku na ručenie vecných nedostatkov, ak Používateľ preukáže, že tovar, respektíve službu mu poskytla firma prevádzkujúca tento internetový obchod. Po uplynutí šiestich mesiacov od plnenia dodávky však už Používateľ musí preukázať, že vada výrobku existovala už aj v čase jeho dodania.

Záruka na výrobok (iba v prípade používateľa, ktorý sa kvalifikuje ako spotrebiteľ)

8.6.   V akom prípade môže Používateľ uplatniť nárok na záruku na výrobok?

V prípade vady hnuteľných vecí (výrobku) môže Používateľ – podľa vlastného uváženia – uplatniť nárok na ručenie vecných nedostatkov alebo záruku na výrobok.

8.7.    Aké práva má Používateľ v rámci záruky na výrobok?

V rámci uplatnenia záruky na výrobok môže Používateľ požadovať jedine opravu alebo výmenu chybného výrobku.

8.8. V akých prípadoch sa výrobok považuje za chybný?

Výrobok sa považuje za chybný vtedy, ak nevyhovuje kvalitatívnym požiadavkám platným v čase jeho zakúpenia, alebo ak nemá vlastnosti uvádzané v popisoch výrobcu.

8.9.    Do akého termínu môže Používateľ uplatniť svoj nárok na záruku výrobku?

Používateľ môže uplatniť svoj nárok na záruku výrobku v priebehu dvoch rokov (v prípade firmy 1rok) od zakúpenia výrobku. Po uplynutí tejto doby nárok na záruku zaniká.

8.10. Voči komu a za akých ďalších podmienok sa môže uplatniť nárok na záruku výrobku? 

Nárok na záruku výrobku sa môže uplatniť výlučne voči výrobcovi alebo predajcovi výrobku. Vadu výrobku v prípade uplatnenia svojho nároku na záruku výrobku musí dokázať Používateľ.

8.11.    V akých prípadoch sa výrobca (predajca) zbavuje záväzku za záruku výrobku?

Výrobca (predajca) sa zbavuje svojho záväzku za záruku na výrobok výlučne iba vtedy, ak preukáže, že:

– výrobok nevyrobil, respektíve nepredal v rámci svojej obchodnej činnosti, alebo

– vada výrobku podľa aktuálneho stavu vedy atechniky včase uvedenia výrobku do obehu sa ešte nedala rozpoznať, alebo

– k vade výrobku došlo dôsledkom uplatnenia právneho predpisu alebo povinného úradného nariadenia.

K tomu, aby sa výrobca (predajca) zbavil svojho záväzku, stačí dokázať jeden z uvedených dôvodov.

Upozorňujeme Vás, že kvôli tej istej vade nie je možné uplatniť súčasne nárok na ručenie vecných nedostatkov, a záruku na výrobok. V prípade úspešného uplatnenia nároku na záruku výrobku na vymenený výrobok, respektíve na opravenú časť výrobku môžete voči výrobcovi uplatňovať nárok na ručenie vecných nedostatkov.

Záruka

8.12.    V akom prípade môže spotrebiteľ uplatniť svoje právo na záruku?

V prípade chybného plnenia je poskytovateľ na základe nariadenia vlády č. 151/2003 (IX. 22.) o povinnej záruke vzťahujúcej sa na jednotlivé trvanlivé spotrebné tovary povinný poskytnúť záruku, ak je používateľ považovaný za spotrebiteľa.

8.13.   Aké práva a lehoty vyplývajú pre používateľa zo záruky?

Záručná doba:

 1. a) jeden rok v prípade, že predajná cena dosiahne 10 000 HUF, ale nepresiahne 100 000 HUF,
 2. b) dva roky v prípade, že predajná cena presahuje 100 000 HUF, ale nepresahuje 250 000 HUF,
 3. c) nad predajnou cenou 250 000 HUF, tri roky.

Aktuálne hodnoty EUR sú prepočítané z HUF na základe centrálneho výmenného kurzu Magyar Nemzeti Bank v daný deň.

Dňa 01.01.2021 je denná centrálna parita Magyar Nemzeti Bank 1 EUR = 360,90

Orientačné sumy v eurách sú teda:

 1. a) jeden rok, dosahujúcu predajnú cenu 27,71 EUR, ale nepresahujúcu 277,09 EUR,
 2. b) dva roky v prípade predajnej ceny presahujúcej 277,09 EUR, ale nepresahujúcej 692,71 EUR,
 3. c) nad predajnú cenu 692,71 EUR, tri roky.

Záručná lehota začína plynúť odo dňa odovzdania spotrebného tovaru spotrebiteľovi alebo ak uvedenie do prevádzky vykonáva distribútor alebo ním poverená osoba, odo dňa uvedenia do prevádzky.

Ak spotrebiteľ uvedie spotrebiteľský výrobok do prevádzky po viac ako šiestich mesiacoch od dodania, začiatočným dňom záručnej doby je deň dodania spotrebného produktu.

Spotrebiteľ môže mať podľa vlastného výberu nárok na opravu tiež priamo v sídle poskytovateľa služby, v ktorejkoľvek z jeho prevádzok, pobočkách a v opravárenskej službe, ktorú spoločnosť uvedie na záručnom liste.

Oprávnená osoba môže na základe svojho práva na záruku podľa vlastného uváženia

 1. žiadať opravu alebo výmenu, s výnimkou, ak je splnenie zvoleného záručného nároku nemožné alebo ak by to povinnej osobe spôsobilo – v porovnaní s plnením iného záručného nároku – neprimerané dodatočné náklady, pri zohľadnení hodnoty služby v bezchybnom stave, závažnosť porušenia zmluvy a poškodenie záujmu spôsobené oprávnenej osobe plnením záručného práva; alebo
 2. žiadať primerané zníženie ceny, opraviť alebo zabezpečiť opravu chyby na náklady povinnej osoby alebo odstúpiť od zmluvy, ak povinná osoba odmietla opravu alebo výmenu, (...) nedokáže splniť svoju povinnosť alebo ak oprávnená osoba stratila záujem o opravu alebo výmenu.

V prípade bezvýznamnej chyby nie je namieste odstúpenie.

Je potrebné sa snažiť o tých 15 dní.

Na základe zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom, podľa vyhlášky NGM 9/2014 (IV. 29.) 5§ o procesných pravidlách pre vybavovanie záruk a záručných reklamácií za predané veci sa poskytovateľ služby pokúsi vykonať opravu alebo výmenu maximálne do 15 dní. Ak trvanie opravy alebo výmeny presahuje 15 dní, je Poskytovateľ služby povinný informovať spotrebiteľa o predpokladanom trvaní opravy alebo výmeny. Informácie sa poskytujú s predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa, elektronickými prostriedkami alebo akýmikoľvek inými prostriedkami vhodnými na prijatie od spotrebiteľa.

Ak sa ukáže, že výrobok nie je možné opraviť

Ak Poskytovateľ služby zistí počas opravy spotrebného výrobku prvýkrát v záručnej dobe, že spotrebiteľský výrobok nie je možné opraviť, je Poskytovateľ služby povinný vymeniť spotrebiteľský výrobok do 8 dní, pokiaľ spotrebiteľ neustanovuje inak. Pokiaľ nie je možné spotrebný tovar vymeniť, je Poskytovateľ služby povinný spotrebiteľovi vrátiť kúpnu cenu do 8 dní.

Ak sa výrobok pokazí štvrtýkrát

Ak sa počas záručnej doby spotrebný tovar po 3x oprave opäť poškodí - ak spotrebiteľ nepožiada o primerané dodanie kúpnej ceny a spotrebiteľ si nepraje opraviť alebo opraviť spotrebiteľský výrobok na náklady spoločnosti, Poskytovateľ je povinný vymeniť tovar do 8 dní. Pokiaľ nie je možné spotrebiteľský produkt vymeniť, je Poskytovateľ služby povinný spotrebiteľovi vrátiť kúpnu cenu do 8 dní.

Ak nie je možné opraviť tovar do 30 dní

Ak spotrebiteľský výrobok nebude opravený do 30. dňa od oznámenia žiadosti o opravu poskytovateľovi služby, - pokiaľ spotrebiteľ neustanovuje inak - je poskytovateľ povinný vymeniť spotrebiteľský produkt do 8 dní od neúspešnej tridsaťdňovej lehoty.

Ak nie je možné spotrebiteľský produkt vymeniť, je Poskytovateľ služby povinný spotrebiteľovi vrátiť kúpnu cenu do 8 dní od neúspešného uplynutia tridsaťdňovej lehoty na opravu.

8.14.    Kedy je podnik zbavený svojej záručnej povinnosti?

Poskytovateľ je záručnej povinnosti zbavený iba v prípade, ak preukáže, že dôvod chyby vznikol po dodaní. Upozorňujeme vás, že kvôli rovnakej chybe nemôžete naraz a súčasne uplatniť nárok zo záruky na skryté chyby a povinnej záruky, respektíve nárok zo záruky na chybný výrobok a povinnej záruky, v ostatnom však spotrebiteľovi prislúchajú práva vyplývajúce zo záruky nezávisle od oprávnení definovaných v kapitolách o záruke na chybný výrobok a skryté chyby.

8.15.    Poskytovateľ neposkytuje záruku na škody vyplývajúce z prirodzeného opotrebovania/zastarávania po uplynutí lehoty záruky (predpokladanej životnosti).. 

8.16.    Poskytovateľ ďalej neposkytuje záruku, respektíve neručí v prípade škôd, ktoré vzniknú po prechode rizika vzniku škody v dôsledku nesprávnej alebo nedbalej manipulácie, nadmerného používania, vplyvov odlišných od určených, respektíve iného používania výrobkov v rozpore s ich určením.

9.  POSTUP PRI UPLATNENÍ ZÁRUKY

9.1.   Zmluva uzavretá medzi Používateľom a podnikateľským subjektom (firmou) nesmie obsahovať ustanovenia, ktoré sú v rozpore snariadením, na úkor Používateľa.

9.2.    Preukazovanie uzavretia zmluvy je povinnosťou Používateľa (predložením faktúry).

9.3.    Náklady spojené splnením záručnej povinnosti znáša Poskytovateľ (Ptk./Občiansky zákonník § 6:166).

9.4.    Podnikateľský subjekt (firma) je povinný o nároku na uplatnenie záruky, respektíve nároku na ručenie vecných nedostatkov, ktoré predložil spotrebiteľ spísať zápisnicu.

9.5.    Kópiu zápisnice je potrebné neodkladne a preukázateľným spôsobom doručiť spotrebiteľovi.

9.6.    Ak sa podnikateľský subjekt (firma) pri nahlásení vady výrobku nemôže vyjadriť k možnosti splnenia požiadavky spotrebiteľa ohľadne záruky, je povinný svoje stanovisko – v prípade odmietnutia vydať tiež oznámenie o prípadných dôvodoch odmietnutia a o možnostiach obrátenia sa na mediačný orgán – oznámiť v priebehu piatich dní, preukázateľným spôsobom Používateľovi.

9.7.    Podnikateľský subjekt (firma) je povinný zápisnicu uchovávať po dobu troch rokov od jej spísania, a predložiť na žiadosť kontrolného orgánu.

9.8.    Podnikateľský subjekt (firma) má vynaložiť úsilie v záujme toho, aby oprava alebo výmena chybného tovaru bola uskutočnená, alebo vybavená najneskoršie do 15 dní.

10.  OSTATNÉ USTANOVENIA

10.1.    Poskytovateľ pre plnenie svojich povinností, má právo využiť služby inej osoby. Za jej prípadné protiprávne konanie zodpovedá rovnako, ako keby sa protiprávneho konania sám dopustil.

10.2.    Ak sa ktorákoľvek časť týchto Pravidiel stane neplatnou, stratí právnu opodstatnenosť alebo sa stane nesplniteľnou, neovplyvní to platnosť, opodstatnenosť a vymožiteľnosť ostatných ustanovení.

10.3.    V prípade, že Poskytovateľ v zmysle týchto Pravidiel si neuplatní svoje práva, neuplatnenie sa nepovažuje za zrieknutie sa svojich práv. Akékoľvek zrieknutie sa svojich práv je platné iba v prípade vysloveného písomného vyjadrenia. Fakt, že Poskytovateľ sa v určitej situácii nepridržiava striktne niektorých podstatných podmienok alebo ustanovení Pravidiel, neznamená to, že sa vzdáva možnosti neskoršie sa týchto podmienok alebo ustanovení striktne pridržiavať.

10.4.    Poskytovateľ a Používateľ sa budú snažiť riešiť prípadné sporné otázky zmierlivou cestou.

10.5.  Strany stanovujú, že internetový obchod poskytovateľa je prevádzkovaný v Maďarsku, kde sa vykonáva aj jeho údržba. Keďže stránku možno navštíviť aj z iných krajín, používatelia výslovne berú na vedomie, že vzťahy medzi používateľom a poskytovateľom sa riadia maďarským právom. Pokiaľ je používateľ považovaný za spotrebiteľa, na základe § 26 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku MR má vo veci sporov voči spotrebiteľovi vyplývajúcich z tejto zmluvy výlučnú právomoc súd príslušný podľa tuzemského bydliska žalovaného (spotrebiteľa).

10.6.    Poskytovateľ v súvislosti s prístupom k výrobkom v internetovom obchode neuplatňuje z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla používateľa odlišné všeobecné podmienky prístupu.

10.7.    Poskytovateľ – vzhľadom na ním akceptované spôsoby platby – neuplatňuje odlišné podmienky na platobné transakcie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla používateľa, miesta vedenia platobného účtu, sídla poskytovateľa platobných služieb alebo miesta vydania bezhotovostného platobného prostriedku v rámci Únie.

10.8.    Poskytovateľ spĺňa NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/302 o riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES.

11.  PRAVIDLÁ VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ

11.1.    Cieľom nášho obchodného domu je, aby sme všetky objednávky splnili v príslušnej kvalite, k plnej spokojnosti objednávateľa. V prípade, ak sa Používateľ predsa na niečo sťažuje v súvislosti so zmluvou, alebo jej plnením, potom svoju sťažnosť môže oznámiť na hore uvedenom telefónnom čísle, e-mailovej adrese, alebo formou pošty.

11.2.    Ústnou formou podanú reklamáciu Poskytovateľ okamžite prešetrí a podľa potreby urobí patričné opatrenia. Ak kupujúci nesúhlasí so spôsobom vybavovania svojej sťažnosti, Poskytovateľ neodkladne spíše zápisnicu o sťažnosti a o svojom stanovisku k nej a jeden exemplár tejto zápisnice odovzdá kupujúcemu. Ak nie je možné sťažnosť okamžite prešetriť, Poskytovateľ spíše zápisnicu osťažnosti a jeden exemplár tejto zápisnice odovzdá kupujúcemu.

11.3.   

Na písomnú sťažnosť Poskytovateľ poskytne písomnú odpoveď do 30 dní. V prípade odmietavého stanoviska uvedie aj dôvod odmietnutia. Kópiu zápisnice o sťažnosti a kópie odpovedí na sťažnosti Poskytovateľ archivuje po dobu 3 rokov, a tie na požiadanie kontrolných orgánov predloží.

11.4.    Informujeme vás o tom, že v prípade odmietnutia vašej sťažnosti máte možnosť podať návrh na začatie úradného alebo mediačného konania podľa nasledujúceho:

11.5.    So svojou sťažnosťou sa môže obrátiť na úrad pre ochranu spotrebiteľa:

Podľa Fgytv. 45/A. § (1)-(3) a nariadenia vlády č. 387/2016 (XII. 2) o vyznačení úradu pre ochranu spotrebiteľa vo veciach, ktoré sú predmetom správneho konania, ako všeobecný orgán na ochranu spotrebiteľa úrad vlády koná: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

11.6.    V prípade sťažnosti je možné obrátiť sa na tento mediačný zbor, ktorého kontakt nájdete tu:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Adresa: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefón: (72) 507-154; (20) 283-3422

Fax : (72) 507-152

Predseda: Dr. Bércesi Ferenc

Web: www.baranyabekeltetes.hu

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Adresa: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Korešp.adresa: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Telefón: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 702-8403

Fax: (76) 501-538

Predseda: Dr. Horváth Zsuzsanna

Web: www.bacsbekeltetes.hu

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Adresa: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefón: (66) 324-976

Fax: (66) 324-976

Predseda: Dr. Bagdi László

Web: www.bmkik.hu

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Adresa: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefón: (46) 501-091 (nové prípady); 501871 (prípady v procese)

Predseda: Dr. Tulipán Péter

Web: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Adresa: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefón: (1) 488-2131

Fax: (1) 488-2186

Predseda: Dr. Inzelt Éva Veronika

Web: www.bekeltet.hu

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület

Adresa: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefón: (62) 554-250/118

Fax: (62) 426-149

Predseda: Dr. Horváth Károly

Web: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Adresa: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefón: (22) 510-310

Fax: (22) 510-312

Predseda: Dr. Vári Kovács József

Web: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail:bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Adresa: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefón: (96) 520-217 Elnök: Dr. Bagoly Beáta

Web: https://gymsmkik.hu/bekelteto

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Sídlo: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Miesto podania: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefón: (52) 500-710; (52) 500-745

Fax: (52) 500-720

Predseda: Dr. Hajnal Zsolt

Heves Megyei Békéltető Testület

Korešp.adresa: 3300 Eger, Pf. 440.

Zákaz.servis: 3300 Eger, Hadnagy u. 6.

Telefón: (36) 416-660/105

Fax: (36) 323-615

Predseda: Dr. Gondos István

Web: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Adresa: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III.

Telefón: (20) 373-2570

Fax: (56) 370-005

Predseda: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

Web: http://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Adresa: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefón: (34) 513-010

Fax: (34) 316-259

Predseda: Dr. Bures Gabriella

Web: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet                                                                      

E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Adresa: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a

Telefón: (32) 520-860

Fax: (32) 520-862

Predseda: Dr. Pongó Erik

Web: www.nkik.hu

E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Sídlo: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. poschodie 240.

Korešp.adresa: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefón: (1)-269-0703

Fax: (1)- 269-0703

Predseda: Dr. Koncz Pál

Web: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Adresa: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefón: (82) 501-000

Fax: (82) 501-046      

Predseda: Dr. Csapláros Imre

Web: www.skik.hu/hu/bekelteto-testulet

E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Adresa: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefón: (42) 420-180

Fax: (42) 420-180

Predseda: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

Web: www.bekeltetes-szabolcs.hu

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Adresa: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefón: (74) 411-661; (30) 664-2130

Fax: (74) 411-456

Predseda: Mónus Gréta

Web: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2

E-mail: bekeltett@tmkik.hu; kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Zákaz.linka: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefón: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708

Fax: (94) 316-936

Predseda: Dr. Kövesdi Zoltán

Web: www.vasibekelteto.hu

E-mail: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Adresa: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefón: (88) 814-121; (88) 814-111

Fax: (88) 412-150

Predseda: Dr. Herjavecz Klára

Web: www.bekeltetesveszprem.hu

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Adresa: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefón: (92) 550-513

Fax: (92) 550-525

Predseda: Dr. Molnár Sándor

Web: www.bekelteteszala.hu

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

11.7.   

Zmierovací orgán je zodpovedný za mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov. Úlohou zmierovacieho orgánu je pokúsiť sa dosiahnuť dohodu medzi stranami s cieľom urovnať spotrebiteľský spor, v opačnom prípade rozhodne vo veci, aby sa zabezpečilo jednoduché, rýchle, efektívne a nákladovo efektívne presadzovanie práv spotrebiteľa. Zmierovací orgán na žiadosť spotrebiteľa alebo poskytovateľa služby poradí o právach a povinnostiach spotrebiteľa.

11.8.    V prípade cezhraničného spotrebiteľského sporu týkajúceho sa zmluvy o predaji online alebo zmluvy o službách online je príslušný zmierovací orgán prevádzkovaný komorou určenou dekrétom ministra zodpovedného za ochranu spotrebiteľa.

11.9.    V prípade sťažnosti spotrebiteľa môžete využiť platformu EÚ na riešenie sporov online. Používanie platformy vyžaduje jednoduchú registráciu v systéme Európskej komisie kliknutím sem. Po registrácii môže spotrebiteľ podať sťažnosť prostredníctvom webovej stránky online na adrese: http://ec.europa.eu/odr

11.10.    Poskytovateľ služby je povinný spolupracovať pri zmierovacom konaní. V tejto súvislosti zašle svoju odpoveď zmierovaciemu orgánu a zabezpečí účasť osoby oprávnenej dosiahnuť dohodu na pojednávaní. Ak sídlo alebo priestory spoločnosti nie sú zaregistrované v kraji komory, ktorá prevádzkuje územne príslušný zmierovací orgán, povinnosť spoločnosti spolupracovať zahŕňa ponúknutie možnosti uzatvorenia písomnej dohody podľa potrieb spotrebiteľa.

11.11. Ak sa spotrebiteľ neobráti na zmierovací orgán alebo postup nebude úspešný, má možnosť obrátiť sa na súd s cieľom urovnať spor. Žaloba musí byť podaná prostredníctvom žaloby, ktorá obsahuje tieto informácie:

 • súd, ktorý začal konať;
 • mená, bydlisko a právne postavenie strán a ich zástupcov;
 • právo na vynútiteľnosť predložením skutočností a dôkazov, z ktorých vychádza;
 • údaje, z ktorých možno určiť jurisdikciu a jurisdikciu súdu;
 • pevná žiadosť o rozhodnutie súdu.

K žiadosti musí byť priložený dokument alebo jeho kópia, ktorej obsah sa opiera o dôkaz.

 

12.  AUTORSKÉ PRÁVA

12.1.    Keďže sa webová stránka filterdochladnicky.sk považuje za dielo chránené autorskými právami, je zakázané sťahovať (reprodukovať), opakovať prenos, inak používať, elektronicky ukladať, spracovávať a predávať obsah alebo akúkoľvek jeho časť zobrazenú na stránke filterdochladnicky.sk bez písomného súhlasu Poskytovateľa služieb.

12.2.    Preberať akékoľvek materiály z webovej stránky a jej databázy aj v prípadne písomného súhlasu je možné iba s odvolaním sa na Poskytovateľa.

12.3.    Poskytovateľ si vyhradzuje všetky práva na všetky zložky svojej služby, na názov webovej stránky a jednotlivých domén, na sekundárne doménové názvy vytvorené na ich základe, ako aj na svoje internetové reklamné plochy.

12.4.    Je zakázané upravovať alebo spätne analyzovať obsah alebo časti webovej stránky filterdochladnicky.sk ; podvodné vytváranie užívateľských ID a hesiel; použitie akejkoľvek aplikácie na úpravu alebo indexovanie ktorejkoľvek alebo všetkých webových stránok filterdochladnicky.s.

12.5.   Názov filterdochladnicky.sk podlieha autorským právam, ich používanie je možné jedine s písomným súhlasom Poskytovateľa.

12.6.   Používateľ berie na vedomie, že v prípade používania bez povolenia má Poskytovateľ právo vyrubiť pokutu. Výška pokuty je za každý obrázok 200 EUR, respektíve 70 EUR za každé slovo. Používateľ berie na vedomie, že výška pokút nie je prehnaná a stránku prezerá s týmto vedomím. V prípade porušenia autorských práv Poskytovateľ uplatní dokazovanie pred notárom, ktorého poplatky hradiť tiež Používateľ.

13.  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie ospracovaní údajov internetového obchodu sú dostupné na

stránke: https://www.filterdochladnicky.sk/sk/shop_help.php?tab=privacy_policy

Budapest, 2021. szeptember 27.

 

Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy (Vyplňte a pošlite späť, iba ak máte v úmysle zrušiť zmluvu)

Príjemca (meno, adresa, e-mailová adresa, faxové číslo, telefónne číslo):

Dolupodpísaný vyhlasuje, že nebude kupovať tento tovar:

Dátum objednávky / dátum prijatia:

Meno spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba v prípade písomného oznámenia):

Dátum:

Informácia o spracovaní osobných údajov
Informácia o spracovaní osobných údajov

DAVMARK Kft.

Informácia o spracovaní osobných údajov

Úvod

A DAVMARK Kft. (1163 Budapest, Edit utca 40. fsz. 2., číslo obchodného registra: 01 09 195831, daňové číslo: 10856091-2-42) (ďalej ako: Prevádzkovatelia, spracovatelia osobných údajov) sa podrobujú týmto informáciám.

1. V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) Vás informujeme o nasledovných.

Táto Informácia o spracovaní osobných údajov upravuje spracovanie údajov nasledovnými stránkami: https://www.filterdochladnicky.sk/

Informácia o spracovaní osobných údajov je dostupná z týchto stránok: 

https://www.filterdochladnicky.sk/sk/shop_help.php?tab=privacy_policy

 

Zmeny Informácie o spracovaní osobných údajov nadobúdajú účinnosť zverejnením na vyššie uvedenej stránke. 

Prevádzkovatelia a ich kontakty:
Obchodn
é meno: DAVMARK Kft.

Sídlo: 1163 Budapest, Lobbanó utca 39/1.

E-mail: obchod@filterdochladnicky.sk

Telefón: +421910692888

 

Kontakty úradníkov – spracovateľov osobných úradov:

Meno a priezvisko: -

Sídlo: -

E-mail: -

Telefón: -


Definície pojmov
1. „osobný údaj”: akákoľvek informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (dotknutej osobe); identifikovateľná je fyzická osoba, ktorá sa dá priamo alebo nepriamo identifikovať na základe jedného alebo viacerých identifikačných znakov, čo je

napríklad meno,  rodné číslo, údaje o mieste, online identifikátor  alebo telesné, fyziologické, genetické, duševné, ekonomické, kultúrne alebo sociálne znaky fyzickej osoby;

2. „spracovanie osobných údajov”: akákoľvek operácia alebo súbor operácií vykonaný na osobných údajoch alebo celej databáze údajov automatizovaným alebo neautomatizovaným spôsobom, ako sú zber, nahrávanie, triedenie, členenie, ukladanie, transformácia alebo zmena, vyžiadanie, nahliadnutie, použitie, odovzdanie alebo zverejnenie, alebo sprístupnenie akýmkoľvek iným spôsobom, zladenie alebo spájanie, obmedzenie, vymazanie, resp. zničenie

3. „prevádzkovateľ”: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej správy, agentúra alebo akákoľvek iná organizácia, ktorá samostatne alebo s niekým spoločne určuje účel spracovania osobných údajov; ak ciele a prostriedky spracovania osobných údajov určuje právny systém EU alebo niektorého členského štátu, prevádzkovateľa alebo osobitné princípy výberu prevádzkovateľa môže určiť právny systém EU alebo niektorého členského štátu;

4. „spracovateľ osobných údajov”: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej správy, agentúra alebo akákoľvek iná organizácia, ktorá v mene (z poverenia, na pokyn a podľa rozhodnutia) prevádzkovateľa spracováva osobné údaje;

5. „adresát”: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej správy, agentúra alebo akákoľvek iná organizácia, ktorej sa osobný údaj odovzdá, nezávisle od toho, či je to tretia osoba. Orgány verejnej správy, ktoré sa v rámci individuálneho skúmania v súlade s právnym systémom EU alebo niektorého členského štátu dostanú k osobným údajom, sa nepovažujú za adresáta; spracovanie spomínaných údajov týmito orgánmi musí spĺňať právne predpisy o ochrane osobných údajov podľa účelu spracovania osobných údajov.

6. „súhlas dotknutej osoby”: dobrovoľné, konkrétne, správne a jednoznačné vyjadrenie vôle dotknutej osoby založené na dostatočných informáciách, ktorým dotknuté vyhlásenie alebo potvrdenie prostredníctvom zrozumiteľne vyjadreného skutku naznačuje, že súhlasí so spracovaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

7. „incident ochrany osobných údajov”: také porušenie bezpečnosti, ktoré má za následok protiprávne zničenie, stratu, zmenu, neoprávnené zverenie alebo neoprávnený prístup k odovzdávaným, uchovávaným alebo iným spôsobom spracovávaným osobným údajom.  

Princípy spracovania osobných údajov


Spracovanie osobný
ch údajov:

a) sa má vykonávať zákonným spôsobom a čestne a pre dotknutú osobu transparentným spôsobom („zákonnosť, čestný postup a transparentnosť”);

b) Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade sčlánkom 89 odsek (1) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8, sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom („minimalizácia údajov”);

c) Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú („minimalizácia údajov”);

d) Spracúvané osobné údaje musia byť správnea podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili („správnosť”);

e) Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej  osoby najneskôr dovtedy , kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe článku 89 odsek (1) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej  osoby podľa  § 78 ods. 8tárolásának („obmedzené doby uchovávania”);

f) Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov („integrita a dôvernosť”).


Prevádzkovateľ je zodpovedný za súlad s s vyššie uvedenými a musí vedieť
tento súlad preukázať („zodpovednosť“).


Spracovanie osobný
ch údajov


Spracovanie osobný
ch údajov spojené s fungovaním internetového obchodu

1. Zber osobných údajov, okruh spracovaných údajov a účel spracovania: 

Osobný údaj

Účel spracovania údajov

Právny základ

Užívateľské meno

Identifikácia, umožnenie registrácie

článok 6 odsek (1) písm. b) GDPR a § 13/A odsek (3) zákona o elektronických obchodných službách

Heslo

Poskytuje bezpečný prístup do užívateľskej schránky

 

 

 

článok 6 odsek (1) písm. b) GDPR a § 13/A odsek (3) zákona o elektronických obchodných službách

Meno a priezvisko

Potrebné pre kontaktovanie, nákup, vystavenie správnej faktúry, odstúpenie od nákupu

E-mailová adresa

Kontaktovanie

Telefónne číslo

Potrebné pre kontaktovanie,  efektívnejšie riešenie otázok fakturácie a prepravy

Fakturačné meno a adresa

Vystavenie správnej faktúry, vytvorenie, stanovenie obsahu,  zmena, sledovanie plnenia zmluvy, vyúčtovanie súvisiacich poplatkov a uplatnenie súvisiacich pohľadávok

 

článok 6 odsek (1) písm. b) GDPR a § 169 odsek (2) zákona číslo C z roku 2000 o účtovníctve

Fakturačné meno a adresa

Umožnenie dovozu

článok 6 odsek (1) písm. b) GDPR a § 13/A odsek (3) zákona o elektronických obchodných službách

Dátum nákupu/registrácie

Vykonanie technického úkonu

IP adresa nákupu/registrácie

Vykonanie technického úkonu

 

 

Ani užívateľské meno, ani e-mailová adresa nemusí bezpodmienečne obsahovať osobný údaj

2. Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby, ktoré nakupujú/registrujú na webovej stránke.

3. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov: Po vymazaní registrácie okamžite. Ovymazaní ktoréhokoľvek údaju zadaného dotknutou osobou prevádzkovateľ v zmysle článku 19 GDPR elektronicky informuje dotknutú osobu. Ak žiadosť dotknutej osoby o vymazanie údajov zahŕňa aj e-mailovú adresu, potom prevádzkovateľ po zaslaní informácie vymaže aj e-mailovú adresu. Výnimku tvoria účtovné doklady, nakoľko v zmysle § 169 odsek (2) zákona číslo C z roku 2000 o účtovníctve sa tieto údaje majú archivovať v trvaní 8 rokov.

Účtovný doklad priamo alebo nepriamo potvrdzujúci účtovný úkon (vrátane účtovných faktúr, analytických a rozpisových evidencií) je potrebné uchovať v čitateľnej podobe minimálne v trvaní 8 rokov, aby sa dal na základe účtovných odkazov spätne vyhľadať.

4. Spracovatelia osobných údajov, ktorí majú možnosť spoznať osobné údaje, adresáti osobných údajov: Osobné údaje spracovávajú sales amarketingoví pracovníci prevádzkovateľa pri dodržaní vyššie uvedených princípov.

5. Popis práv osôb dotknutých spracovaním osobných:

 • Dotknutá osoba môže požiadať poskytovateľa o prístup k vlastným osobným údajom, o ich zmenu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, a

 • Dotknutá osoba má právo na možnosť prenosu osobných údajov, ďalej môže súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek zruši     

 

6. Prístup k osobným údajom, ich vymazanie, zmenu alebo obmedzenie spracovania, ich prenos, alebo protest proti spracovaním osobných údajov je možné uskutočniť nasledovnými spôsobmi:

- poštou na adrese 1163 Budapest, Lobbanó utca 39/1.,

- e-mailom na e-mailovej adrese obchod@filterdochladnicky.sk

- telefonicky na čísle +421910692888.

 

7. Právny základ spracovania osobných údajov:

7.1 článok 6 odsek (1) písm. b) GDPR,

7.2 § 13/A odsek (3) zákona číslo CVIII z roku 2001 o elektronických obchodných službách, a o službách spojených s elektronickou spoločnosťou (ďalej ako Elker tv.):

Poskytovateľ môže za účelom poskytovania služby spracovávať osobné údaje osôb, ktoré sú pre poskytovania služby nevyhnutné. Poskytovateľ v prípade zhody ostatných podmienok má zvoliť a v každom prípade prevádzkovať prostriedky používané počas poskytovania služby súvisiacej s informačnou spoločnosťou aby, aby došlo k spracovaniu osobných údajov iba vtedy, ak je to pre poskytovanie služby a na ďalšie účely uvedené v tomto zákone nevyhnutné, ale aj v tomto prípade iba v potrebnej miere a v potrebnom čase.

7.3 V prípade vystavenia faktúry podľa účtovných právnych predpisov platí § 6 odsek (1) písm. c).

7.4 V prípade uplatnenia pohľadávok vyplývajúcich zo zmluvy v zmysle § 6:21 zákona číslo V z roku 2013 o Občianskom zákonníku 5 rokov.

6:22. § [Premlčanie]

(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, pohľadávky sú premlčané po uplynutí 5 rokov.

(2) Doba premlčania začína splatnosťou pohľadávky.

(3) Dohodu o zmene doby premlčania je potrebné vykonať písomne.

(4) Dohoda o vylúčení doby premlčania je neplatná.

8. Informujeme Vás, že 

 • spracovanie osobných údajov sa zakladá na Vašom súhlase.
 • pre splnenie Vašej objednávky ste povinný uviesť svoje osobné údaje.
 • neposkytnutie osobných údajov má za následok, že nedokážeme spracovať Vašu objednávku.


     Využívanie spracovatelia osobný
ch údajov


Balenie

1. Činnosť vykonávaná spracovateľom osobných údajov: Balenie, expedovanie, preprava produkt

 

2. Názov a kontakt spracovateľa osobných údajov: 

WEBSHIPPY Magyarország Logisztikai és Szállítmányozási Kft.

East Gate Business Park C/2.
2151 Fót, 0221/12

+36(1)9988099

info@webshippy.com

3. Spracovanie osobných údajov, okruh spracovaných údajov: Dodacie meno, dodacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

4. Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby žiadajúce dodanie na adresu

5. Účel spracovania osobných údajov: Balenie a dodanie objednaného tovaru.

6. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov: Do ukončenia dodania tovaru. 

7. Právny základ spracovania osobných údajov: článok 6. odsek (1) písm. b) a f).

Administrácia, asistencia

1. Činnosť vykonávaná spracovateľom osobných údajov: Administratívna, asistenčná, marketingová, predajná činnosť, rozvoj webovej stránky

2. Názov a kontakt spracovateľa osobných údajov: 

Récsán Zsuzsa s.p., 2143 Kistarcsa, Tulipán u. 2.+36 20 5601701info@megvalosit.hu

3. Spracovanie osobných údajov, okruh spracovaných údajov: Meno a priezvisko, Adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

4. Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby.

5. Účel spracovania osobných údajov: Administratívna, asistenčná, marketingová, predajná činnosť, rozvoj webovej stránky.

6. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov: Trvá do splnenia danej úlohy.

7. Právny základ spracovania osobných údajov: článok 6. odsek (1) písm. b) a f).


Rozvoj webovej stránky

1. Činnosť vykonávaná spracovateľom osobných údajov: Rozvoj webovej stránky, marketingová, predajná činnosť

   

2. Názov a kontakt spracovateľa osobných údajov: 
Littai Bence e.v.

1172 Budapest, Naplás út. 152

+36 20 3682277

bence@12process.com

3. Spracovanie osobných údajov, okruh spracovaných údajov: Meno a priezvisko, Adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

4. Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby.

5. Účel spracovania osobných údajov: Rozvoj webovej stránky, marketingová, predajná činnosť.

6. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov: Trvá do splnenia danej úlohy.

7. Právny základ spracovania osobných údajov: článok 6. odsek (1) písm. b) a f).


Technick
é riešenia

1. Činnosť vykonávaná spracovateľom osobných údajov: Zabezpečenie technických riešení pre spracovanie osobných údajov.

2. Názov a kontakt spracovateľa osobných údajov: 


Sales Autopilot Kft.

1024 Budapest, Margit krt. 31-33., félemelet 4-5.

+36(1)9988099

info@salesautopilot.hu

 

3. Spracovanie osobných údajov, okruh spracovaných údajov: Meno a priezvisko, Adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

4. Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby.

5. Účel spracovania osobných údajov: Fakturácia objednaného produktu, odoslanie e-mailov súvisiacich s plnením objednávok, marketingová a predajná činnosť.

6. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov: Trvá do splnenia objednávky.

7. Právny základ spracovania osobných údajov: článok 6. odsek (1) písm. b) a f).


Preprava

1. Činnosť vykonávaná spracovateľom osobných údajov: Preprava a dodanie produktov

2. Názov a kontakt spracovateľa osobných údajov: 


GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

962 33 Budča, Budča 1039, Slovenská Republika

+421 45 52 42 500

inform@gls-slovakia.sk


Zásielkovňa s.r.o.

851 01 Bratislava, Kopčianska 3954/39
+421 221 201 135
info@zasielkovna.sk

1. Spracovanie osobných údajov, okruh spracovaných údajov: Dodacie meno, Dodacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

2. Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby žiadajúce dodanie do domu.

3. Účel spracovania osobných údajov: Dodanie produktu do domu.

4. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov: Trvá do splnenia objednávky

5. Právny základ spracovania osobných údajov: článok 6. odsek (1) písm. b).

 

Účtovníctvo

1. Činnosť vykonávaná spracovateľom osobných údajov: účtovníctvo 

2. Názovy a kontakt spracovateľa osobných údajov: 
Capital Balance Kft.

1173 Budapest, Vanília utca 51. fszt. 3.

info@capitalbalance.hu

+36304018655

3. Spracovanie osobných údajov, okruh spracovaných údajov: Fakturačné meno, fakturačná adresa, e-mailová adresa.

4. Okruh dotknutých osôb: Všetci kupujúci.

5. Účel spracovania osobných údajov: Vedenie účtovníctva.

6. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov: Podľa platných právnych predpisov v prípade účtovných dokladov v zmysle § 169 odsek (2)

    zákona číslo C z roku 2000 osem rokov.

7. Právny základ spracovania osobných údajov: článok 6. odsek (1) písm. c).


Fakturácia 

1. Činnosť vykonávaná spracovateľom osobných údajov: fakturácia

2. Názov a kontakt spracovateľa osobných údajov: 
KBOSS.hu Kft.

1031 Budapest, Záhony utca 7.

kboss@kboss.hu

+3630 35 44 789

3. Spracovanie osobných údajov, okruh spracovaných údajov: Fakturačné meno, fakturačná adresa, e-mailová adresa.

4. Okruh dotknutých osôb: Všetci kupujúci.

5. Účel spracovania osobných údajov: fakturácia.

6. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov: Podľa platných právnych predpisov v prípade účtovných dokladov v zmysle § 169 odsek (2) zákona     číslo C z roku 2000 osem rokov.

7. Právny základ spracovania osobných údajov: článok 6. odsek (1) písm. c).


Online platba

1. Činnosť vykonávaná spracovateľom osobných údajov: Online platba 

2. Názov a kontakt spracovateľa osobných údajov: 

Barion Payment Zrt.
Číslo povolenia: H-EN-I-1064/2013

Identifikačné čí
slo inštitúcie: 14859034
Telef
ón: + 36 1 464 70 99
E-mail: support@barion.com

OTP Mobil Szolgáltat
ó Kft.
Sídlo: 1093 Budapest, K
özraktár u. 30-32.
Telef
ón: +36 1/20/30/70 3-666-611E-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu
Braintreepayments.com – Paypal Inc.
Chicago
222 W Merchandise Mart Plaza, Suite 800
Chicago, IL 60654
Telef
ón: +1 877 434 2894
E-mail: support@braintreepayments.com
PayPal
Materská
firma: eBay Incorporated
Sz
ékhely: San Jose, California, USA
Telef
ón: +1-888-221-1161E-mail: https://www.paypal.com/selfhelp/home

3. Spracovanie osobných údajov, okruh spracovaných údajov: Fakturačné meno, fakturačná adresa, e-mailová adresa.

4. Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby požadujúce online nákup.

5. Účel spracovania osobných údajov: Realizácia online nákupu, potvrdenie transakcií a fraud-monitoring vykonávaný v záujme užívateľov (kontrola zneužití).

6. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov: Do uskutočnenia online platby.

 

7. Právny základ spracovania osobných údajov: článok 6. odsek (1) písm. b) GDPR. Spracovanie osobných údajov je potrebné pre online platbu na žiadosť dotknutej osoby.

8. Práva dotknutej osoby:

a. Môžete sa informovať o okolnostiach spracovania osobných údajov

b. Máte právo na to, aby ste o spracovaní osobných údajov dostali spätnú väzbu, či spracovanie Vašich osobných údajov prebieha, resp. máte prístup ku všetkým informáciám o spracovaní osobných údajov

c. Máte právo na to, aby ste vlastné osobné údaje dostali k dispozícii v spracovanej, používanej a strojom čitateľnej forme.

d. Máte právo na to, aby prevádzkovateľ na Vašu žiadosť bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje.

 

 

Poskytovateľ pamäťového miesta

1. Činnosť vykonávaná spracovateľom osobných údajov: Poskytovanie pamäťového miesta

2. Názov a kontakt spracovateľa osobných údajov: 
Meno: Unas Online Kft.,


Adresa: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15.,

E-mailová adresa: unas@unas.hu

Telefónne číslo: +36 99 884 000
Meno: Médiacenter Hungary Kft.

Adresa: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6.

E-mailová adresa: mediacenter@mediacenter.hu

Telefónne číslo: +36 76 506 618

3. Spracovanie osobných údajov, okruh spracovaných údajov: Všetky osobné údaje uvedené dotknutou osobou.

4. Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby používajúce webovú stránku.

5. Účel spracovania osobných údajov: Sprístupnenie a správne fungovanie webovej stránky.

6. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov: Okamžite po vymazaní registrácie. 

 

7. Právny základ spracovania osobných údajov: Právny základ spracovania osobných údajov: článok 6. odsek (1) písm. c) a f) GDPR, resp. elektronické obchodné služby, a tiež § 13/A odsek (3) zákona číslo CVIII z roku 2001 o elektronických obchodných službách, a o službách spojených selektronickou spoločnosťou. Oprávneným záujmom je správne fungovanie webovej stránky, ochrana pred útokmi a podvodmi.


Nakladanie s koláč
ikmi - Cookies

 

1. Koláčiky charakteristické pre internetové obchody sú takzvané „Cookies používané k pracovným postupom chráneným heslom”, „Cookies potrebné k nákupnému košíku ” a „bezpečnostné Cookies ”, k používaniu ktorých nie je potrebné vyžiadať súhlas dotknutých osôb.

 

2. Spracovanie osobných údajov, okruh spracovaných údajov: Identifikačné číslo, dátumy, termíny

3. Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby používajúce webovú stránku.

4. Účel spracovania osobných údajov: Identifikácia užívateľov, na evidenciu „nákupného košíka” a na sledovanie návštevníkov.

5. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov: 

Typ koláčika

Právny základ spracovania osobných údajov

Doba spracovania osobných údajov

Okruh spracovaných osobných údajov

Cookies používané k pracovným postupom (session)

§ 13/A odsek (3) zákona číslo CVIII z roku 2001 o elektronických obchodných službách, a o službách spojených s elektronickou spoločnosťou

Obdobie trvajúce do ukončenia príslušného pracovného postupu návštevníka

 

connect.com

 

6. Osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom: Použitím cookies prevádzkovateľ nespracováva osobné údaje.

7. Popis práv dotknutých osôb súvisiacich so spracovaním osobných údajov: Dotknuté osoby majú možnosť cookies vymazať v menu vyhľadávača Prostriedky/Nastavenia väčšinou pod nastaveniami menu Ochrana osobných údajov.

8. Právny základ spracovania osobných údajov: Od dotknutej osoby nie je potrebné vyžiadať súhlas, pokiaľ výlučným cieľom používania coocies je odovzdávanie informácií cez informačnú sieť, alebo ich poskytovateľ bezpodmienečne potrebuje pre poskytovanie služby súvisiacej s informačnou spoločnosťou, o ktorú predplatiteľ či užívateľ požiadal.

Používanie sledovania konverzie Google Ads

1. Prevádzkovateľ používa online reklamný program „Google Ads”, ďalej v rámci toho využíva službu sledovania konverzie Google Ads. Sledovanie konverzie Google Ads je službou analytickej služby Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).  

 

2. Ak Užívateľ vstúpi do nejakej webovej stránky cez inzerciu Google, dostane sa do jeho počítača cookie potrebný pre sledovanie konverzie. Platnosť týchto cookies je obmedzená, a neobsahujú žiadne osobné údaje, a tak sa cez ne nedá Užívateľ identifikovať.

3. Keď Užívateľ prehľadáva niektoré časti webovej stránky, a platnosť cookie ešte nevypršala, vtedy Google aj prevádzkovateľ vidí, že Užívateľ klikol na inzerát.

4. Každý klient Google Ads dostane iný cookie, atak sa prostredníctvom webových strán klientov Ads nedajú sledovať.

5. Informácie – získané prostredníctvom cookie pre sledovanie konverzie – slúžia na to, aby pre klientov používajúcich sledovanie konverzie Ads vytvárali konverzné štatistiky. Tak sa môžu klienti informovať o počte užívateľov, ktorí klikli na ich inzerát a ktoré boli posunuté na stránky opatrené štítkom na sledovanie konverzie.

6. Ak sa sledovania konverzie nechcete zúčastniť, tak to môžete zamietnuť tým, že vo svojom vyhľadávači zakážete možnosť ukladania cookies. Potom už nebudete figurovať v štatistikách sledovania konverzie.

7. Ďalšie informácie a vyhlásenie Google o ochrane osobných údajov nájdete na stránke:  www.google.de/policies/privacy/

Používanie Google Analytics

1. Táto webová stránka používa aplikáciu Google Analytics, čo je služba na webovú analýzu Google Inc. („Google”). Google Analytics používa takzvané „cookies”, textové súbory, ktoré sú uložené na váš počítač, a tak sa umožní analýza webovej stránky, ktorú Užívateľ navštívil.

2. Informácie vytvorené s coocies súvisiacich s webovou stránkou používanou Užívateľom sa obvykle dostávajú na jeden zo serverov Google v USA. Aktiváciou IP-anonimizácie webovej stránky IP adresu Užívateľa Google vrámci krajín Európskej únie alebo v iných štátoch zúčastnených na dohode o Európskom hospodárskom spoločenstve predtým skráti.

3. Presunutie a skrátenie celej IP adresy na server Google v USA sa uskutočňuje iba vo výnimočných prípadoch. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky Google použije tieto informácie na hodnotenie, ako Užívateľ používa webovú stránku, a aby zhotovoval pre prevádzkovateľa webovej stránky správy týkajúce sa aktivít webovej stránky, a tiež aby poskytoval ďalšie služby pri používaní webovej stránky a internetu.

4. IP adresu zaslanú vyhľadávačom Užívateľa rámci Google nespojí s ďalšími údajmi Google. Uchovávanie cookies môže správnym nastavením vyhľadávača Užívateľ zakázať, ale upozorňujeme, že v takom prípade sa môže stať, že niektoré funkcie tejto webovej stránky sa nebudú dať plnohodnotne používať. Môžete tiež zabrániť tomu, aby Google zhromažďoval a a spracovával údaje o používaní webovej stránky Užívateľom prostredníctvom coocies (vrátane IP adresy), ak stiahnete a nainštalujete vyhľadávací plugin nachádzajúci sa na tomto linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu  

Newsletter, činnosť DM

1. V zmysle § 6 zákona číslo XLVIII zroku 2008 o podmienkach a obmedzeniach obchodnej reklamnej činnosti Užívateľ môže predbežne a vyslovene súhlasiť s tým, aby mu Poskytovateľ posielal reklamné ponuky a iné zásielky na kontakt zadaný pri registrácii.

2. Ďalej klient môže s prihliadaním na ustanovenia tejto informácie súhlasiť s tým, aby Poskytovateľ spracovával jeho osobné údaje potrebné k zasielaniu reklamných ponúk.

3. Poskytovateľ neposiela nevyžiadané reklamné správy, a Užívateľ sa môže bez obmedzenia a odôvodnenia odhlásiť od zasielania takýchto ponúk. V takom prípade Poskytovateľ všetky jeho osobné údaje – potrebné k zasielaniu reklamných ponúk – vymaže z evidencie a ďalšie reklamné ponuky Užívateľovi nebude posielať. Užívateľ sa môže odhlásiť kliknutím na link vspráve.

4. Zhromažďovanie osobných údajov, okruh osobných údajov a účel ich spracovania: 

Osobný údaj

Účel spracovania osobných údajov

Právny základ

Meno, e-mailová adresa

Identifikácia, umožnenie prihlásenia na newsletter/akčný kupón

Súhlas dotknutej osoby v zmysle článku 6 odsek (1) písm. a) GDPR.

§ 6 zákona číslo XLVIII z roku 2008 o podmienkach a obmedzeniach obchodnej reklamnej činnosti

Dátum prihlásenia

Vykonanie technických operácií

IP adresa v čase prihlásenia

Vykonanie technických operácií

 

5. Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby odoberajúce newsletter.

 

6. Účel spracovania osobných údajov: zasielanie elektronických správ obsahujúcich reklamu (e-mail, sms, push správa) dotknutej osobe, poskytovanie aktuálnych  informácií o produktoch, akciách, nových funkciách a pod. 

7. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov: do zrušenia súhlasu, teda spracovanie osobných údajov trvá do odhlásenia z newslettera.

8. Osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom, adresáti osobných údajov: : Osobné údaje spracovávajú sales amarketingoví pracovníci prevádzkovateľa pri dodržaní vyššie uvedených princípov. 

9. Popis práv osôb dotknutých spracovaním osobných:

 • Dotknutá osoba môže požiadať poskytovateľa o prístup k vlastným osobným údajom, o ich zmenu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, a
 • dotknutá osoba môže protestovať proti spracovaniu jeho osobných údajov, a 
 • Dotknutá osoba má právo na možnosť prenosu osobných údajov, ďalej môže súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek zrušiť.

10. Prístup k osobným údajom, ich zmenu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, ich prenos, protest proti spracovaniu jeho osobných údajov môže dotknutá osoba uplatniť nasledovnými spôsobmi:

- poštou na adrese 1163 Budapest, Lobbanó utca 39/1.,

- e-mailom na e-mailovej adrese obchod@filterdochladnicky.sk.

- telefonicky na čísle +421910692888.

11. Dotknutá osoba môže kedykoľvek a bezplatne odhlásiť z odoberania newslettera.

12. Informujeme Vás, že 

 • spracovanie osobných údajov sa zakladá na Vašom súhlase.
 • pre odoberanie newslettera ste povinný uviesť svoje osobné údaje.
 • neposkytnutie osobných údajov má za následok, že nedokážeme zaslať newsletter.
 • zrušenie súhlasu sa netýka zákonnosti spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred zrušením. 


Spracovanie sťažností

 1. Spracovanie osobných údajov, okruh spracovaných údajov a účel spracovania osobných údajov:

Osobný údaj

Účel spracovania osobných údajov

Právny základ

Meno a priezvisko

Identifikácia, kontaktovanie

článok 6 odsek (1) písm. c) GDPR a § 17/A odsek (7) zákona číslo CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľov

E-mailová adresa

Kontaktovanie

Telefónne číslo

Kontaktovanie

Fakturačné meno a adresa

Identifikácia, riešenie námietok, otázok a problémov s kvalitou objednaného produktu.

 

2. Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby kupujúce na webovej stránke internetového obchodu, ktoré majú námietku voči kvalite a sťažujú sa.

3. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov: Kópiu zápisnice o sťažnosti a odpoveď na ňu je potrebné v zmysle § 17/A odsek (7) zákona číslo CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľov uchovať 5 rokov.

 

4. Spracovatelia osobných údajov, ktorí majú možnosť spoznať osobné údaje, adresáti osobných údajov: Osobné údaje spracovávajú sales amarketingoví pracovníci prevádzkovateľa pri dodržaní vyššie uvedených princípov.

5. Popis práv osôb dotknutých spracovaním osobných údajov: 

 • Dotknutá osoba môže požiadať poskytovateľa o prístup k vlastným osobným údajom, o ich zmenu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, a
 • Dotknutá osoba má právo na možnosť prenosu osobných údajov, ďalej môže súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek zrušiť. 

6. Prístup k osobným údajom, ich vymazanie, zmenu alebo obmedzenie spracovania, ich prenos, alebo protest proti spracovaním osobných údajov je možné uskutočniť nasledovnými spôsobmi:

 

- poštou na adrese 1163 Budapest,Lobbanó utca 39/1.,

- e-mailom na e-mailovej adrese obchod@filterdochladnicky.sk

- telefonicky na čísle +421910692888

7. Informujeme Vás, že 

 • poskytnutie osobných údajov je založené na zmluvnej povinnosti.
 • predpokladom uzavretia zmluvy je spracovanie osobných údajov.
 • svoje osobné údaje ste povinný poskytnúť, aby sme vedeli riešiť vašu sťažnosť.
 • neposkytnutie osobných údajov má za následok, že nedokážeme spracovať Vašu sťažnosť.

 

Sociálne siete

 1. Spracovanie osobných údajov, okruh spracovaných údajov: Meno, resp. verejná profilová fotografia osoby registrovanej na sociálnej sieti Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram a pod.
 2. Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby zaregistrované na sociálnej sieti Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram a pod., a „lajkne ” webovú stránku.
 3. Účel spracovania osobných údajov: Zdieľanie jednotlivých obsahových častí webovej stránky, produktov, akcií alebo samotnej webovej stránky na sociálnych sieťach, resp. „lajknutie”, popularizácia.
 4. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov, spracovatelia osobných údajov, ktorí majú možnosť spoznať osobné údaje a popis práv osôb dotknutých spracovaním osobných údajov: O zdroji údajov, o ich spracovaní, resp. ospôsobe odovzdania, o právnom základe sa môže dotknutá osoba informovať na danej sociálnej sieti. Spracovanie osobných údajov sa realizuje na sociálnej sieti, preto na dobu a spôsob spracovania osobných údajov, ako aj na možnosti vymazania a zmeny sa vzťahujú pravidlá sociálnej siete.
 5. Právny základ spracovania osobných údajov: dobrovoľný súhlas dotknutej osoby pre spracovanie jeho osobných údajov na sociálnych sieťach.

Kontakt s klientmi a ďalšie spracovanie osobných údajov

1. Pokiaľ by sa vyskytli počas poskytovania služby poskytovateľom nejaké otázky alebo by mala dotknutá osoba nejaké problémy spôsobom uvedeným na webovej stránke (telefonicky, e-mailom, cez sociálnu sieť a pod.) môže kontaktovať prevádzkovateľa.

2. Prevádzkovateľ prijaté e-maily, správy, údaje zadané telefonicky, cez Facebook a pod. s menom, e-mailovou adresou a inými dobrovoľne poskytnutými údajmi záujemcu vymaže po uplynutí 2 rokov od poskytnutia údajov.

3. O spracovaní osobných údajov neuvedenom v tejto Informácii poskytneme informácie pri prijatí osobných údajov.

4. Na výnimočnú úradnú žiadosť, resp. na základe oprávnenia vyplývajúceho z právneho predpisu je Poskytovateľ povinný poskytnúť informáciu, zdieľať a odovzdať údaje, resp. poskytnúť listiny.

5. Poskytovateľ v takomto prípade poskytne žiadateľovi – ak ten určil účel použitia a okruh osobných údajov – iba toľko a také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu účelu žiadosti.


Práva dotknutých osôb

1. Právo prístupu


Máte právo na to, aby ste o spracovaní osobných údajov dostali spätnú väzbu, či spracovanie Vašich osobných údajov prebieha, resp. máte prístup ku všetkým informáciám o spracovaní osobných údajov.

 

2. Právo opravy

 

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil vaše nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.


3. Právo na vymazanie

 

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje.


4. Právo na zabudnutie


Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa odseku 1 je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technol
ógiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

 

5. Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

 

 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

 

 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

 

 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

6. Právo na prenosnosť 


Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktor
é sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli (...)

 

7. Právo na odmietnutie 


Dotknutá osoba má právo na to, aby z dôvodov súvisiacich s vlastnou situáciou kedykoľvek protestoval proti spracovaniu svojich osobný
ch údajov, ako aj proti vytvoreniu profilu založeného na vyššie uvedených ustanoveniach.

 

8. Protest v prípade priameho získania obchodu


Ak sa spracovanie osobných údajov koná v záujme priameho získania obchodu, máte právo na to, aby ste protestovali proti spracovaniu osobných údajov na takéto účely, resp. proti vytvoreniu profilu, ak sa viaže priamo na získanie obchodu. Ak protestujete proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho získania obchodu, potom vaše osobné údaje sa ďalej nemôžu používať na tieto účely.

 

9. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie

 • nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
 • vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
 • založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.


Lehota na vybavenie


Prevádzkovateľ bez zbytočn
ého odkladu, ale v každom prípade do 1 mesiaca od doručenia žiadosti Vás informuje o opatreniach učinených na základe Vašej žiadosti.

V prípade potreby je možné túto lehotu o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás prevádzkovateľ informuje s uvedením dôvodov omeškania do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. 

Ak prevádzkovateľ na základe Vašej žiadosti neučiní opatrenia, bez zbytočného odkladu, ale v každom prípade do 1 mesiaca od doručenia žiadosti Vás informuje o dôvodoch zanedbania tejto povinnosti, ako aj o tom, že môžete podať sťažnosť na niektorom dozornom orgáne a môžete tiež využiť svoje právo obrátiť sa na súd.


Bezpeč
nosť spracovania osobných údajov


Jednou z povinností, prevádzkovateľov informačných systémov, je prijať so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku, pričom uvedené opatrenia môžu zahŕňať najmä

       a) pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov,

       b) zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania osobných údajov,

       c) proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického incidentu alebo technického incidentu,

     d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov.


Oznamovanie incidentov spracovania osobný
ch údajov dotknutým osobám


Ak predstavuje incident ochrany osobný
ch údajov vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu informuje dotknuté osoby o incidente ochrany osobných údajov.

informácii pre dotknuté osoby je potrebné jasne a zrozumiteľne uviesť charakter incidentu ochrany osobných údajov a tiež meno a kontakt úradníka pre ochranu osobných údajov alebo inej kontaktnej osoby; treba tiež uviesť aj možné dôsledky incidentu ochrany osobných údajov; treba uviesť opatrenia vykonané alebo plánované na nápravu incidentu ochrany osobných údajov, vrátane opatrení na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov vyplývajúcich z incidentu ochrany osobných údajov.


Dotknutá osoba sa nemusí informovať, ak sa splní niektorý z nasledovných podmienok:

 • prevádzkovateľ vykonal vhodné technické a organizačné opatrenia, ktoré opatrenia boli vzhľadom na osobné údaje dotknuté bezpečnostným incidentom použité, najmä také opatrenia – ako napríklad mlčanlivosť – v dôsledku ktorých pre osoby neoprávnené na prístup k osobným údajom učinili údaje neinterpretovateľnými;
 • prevádzkovateľ vykonal po bezpečnostnom incidente také ďalšie opatrenia, ktoré zabezpečia, aby vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb sa v ďalšom snajväčšou pravdepodobnosťou neuskutočnilo;
 • informácia by vyžadovala neprimerané úsilie. V takých prípadoch sa dotknuté osoby majú informovať zverejnením informácie, alebo je potrebné realizovať také podobné opatrenie, ktoré zabezpečí podobne efektívne informovanie dotknutých osôb.


Ak prevádzkovateľ ešte neinformoval dotknut
é osoby o bezpečnostnom incidente, úrad pre ochranu osobných údajov po zvážení, či bezpečnostný incident pravdepodobne prestavuje vysoké riziko, môže informáciu dotknutých osôb nariadiť.


Oznamovanie incidentov spracovania osobný
ch údajov orgánom verejnej moci

Prevádzkovateľ musí porušenie ochrany osobných údajov oznámiť príslušnému dozornému úradu podľa článku 55 do 72 hodín po tom, ako sa o tom dozvedel, s výnimkou, ak bezpečnostný incident nepredstavuje riziko pre práva a slobody fyzických osôb. Pokiaľ si prevádzkovateľ nesplní oznamovaciu povinnosť v uvedenej lehote, musí úradu zdôvodniť zmeškanie lehoty.


Revízia v prípade povinného spracovania osobných údajov 

 Ak dobu spracovania osobných údajov alebo periodickú revíziu jeho potreby neupravuje zákon, nariadenie miestnej samosprávy alebo záväzný právny akt Európskej únie, prevádzkovateľ aspoň každé tri roky od začiatku spracovania osobných údajov prehodnotí, či spracovanie údajov ním, z jeho poverenia alebo nariadenia konajúci spracovávateľ je pre účel spracovania osobných údajov potrebný.

 Okolnosti a výsledky tohto prehodnotenia prevádzkovateľ zdokumentuje, a túto dokumentáciu uchová po dobu 10 rokov od vykonania revízie a na žiadosť Úradu pre ochranu osobných údajov (ďalej ako „Úrad) ju úradu poskytne.


Podávanie sťažností


Proti prípadn
ému porušeniu právnych predpisov poskytovateľom môžete podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov a slobodný prístup k informáciám:


Úrad pre ochranu osobný
ch údajov a slobodný prístup k informáciám

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Korešpondenčná adresa: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefón: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


Záver

Pri zhotovení tejto Informácie sme zohľadnili nasledovné právne predpisy: 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

- zákon číslo CXII z roku 2011 – o informačnom práve na sebaurčenie a o slobode informácií (ďalej ako: Infotv.)

- zákon číslo CVIII z roku 2001 o elektronických obchodných službách, a o službách spojených s elektronickou spoločnosťou (najmä § 13/A);

- zákon číslo v z roku 2008 – o zákaze nekalej obchodnej praxe voči spotrebiteľom;

- zákon číslo XLVIII z roku 2008 o podmienkach a obmedzeniach obchodnej reklamnej činnosti (najmä § 6)

- zákon číslo XC z roku 2005 o elektronickej slobode informácií

- zákon číslo C z roku 2003 o elektronickom prenose informácií (najmä § 155)

- súhlas číslo 16/2011 o odporúčaní EASA/IAB pre zaužívanú prax online reklamu

- Odporúčanie Úradu pre ochranu osobných údajov o požiadavkách na predbežnú informáciu o ochrane osobných údajov

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.  PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1.    V zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ, ako aj v zmysle nariadenia vlády č. 45/2014. (II.26.) o pravidlách podrobnej úpravy obsahu zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľským subjektom, môže Používateľ odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu, a to do 14 dní od prevzatia objednaného tovaru, objednaný tovar môže vrátiť. Pokiaľ tieto informácie nie sú kdispozícii, Používateľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy do 1 roka. Ak Poskytovateľ služieb poskytne informácie po uplynutí 14 dní od dátumu prijatia produktu alebo uzavretia zmluvy, ale do 12 mesiacov, je lehota na odstúpenie od zmluvy 14 dní od oznámenia týchto informácií.

Spotrebiteľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy s jasným vyhlásením v tomto zmysle alebo prostredníctvom vzorového vyhlásenia uvedeného v prílohe 2. Vládneho nariadenia 45/2014. (II.26.).

7.2.    Doba trvania práva na odstúpenie od zmluvy končí po 14.dni od toho dňa, kedy Používateľ, alebo ním určená osoba, ktorá nie je totožná s doručovateľom zásielky, tovar prevzala.

7.3.    Používateľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy aj v období medzi dňom uzavretia zmluvy a dňom prevzatia výrobku.

7.4.    Náklady súvisiace s vrátením tovaru znáša Používateľ, podnikateľský subjekt tieto náklady nebude znášať.

7.5.    V prípade uplatnenia práva na odstúpenie Používateľ okrem nákladov súvisiacich s vrátením tovaru nebude znášať žiadne iné náklady. Poskytovateľ však od neho môže požadovať úhradu škody, ktorá vznikla nesprávnym používaním výrobku.

7.6.    Právo na odstúpenie Používateľovi neprislúcha v prípade takého výrobku, ktorý nebol vopred vyrobený a vyrobil sa podľa požiadaviek Používateľa, alebo na jeho výslovné požiadanie, alebo u takých výrobkov, ktoré boli jednoznačne „šité na mieru“ Používateľa.

7.7.    Používateľ taktiež nemôže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v prípadoch, keď ide o

         a.  zmluvu zameranú na poskytovanie služieb, tieto služby boli už v plnej miere splnené a za predpokladu, že plnenie služieb zo strany podnikateľského subjektu  bolo zahájené na základe vyslovenej žiadosti zo strany spotrebiteľa a s jeho vopred vysloveným súhlasom, a spotrebiteľ berie na vedomie, že po úplnom poskytnutí služieb mu zanikne právo vypovedania zmluvy;
        b.    výrobok alebo službu, ktorej cena alebo odmena závisí od zmien na peňažnom trhu, ktoré nevie ovplyvniť podnikateľský subjekt, respektíve, ktoré sú závislé od možných výkyvov aj v období
počas ktorého je daná možnosť na odstúpenie od zmluvy;
        c.    výrobok podliehajúci rýchlej skaze, alebo ktorý si zachová svoju pôvodnú kvalitu len na krátku dobu;

        d.    vý
robok distribuovaný v uzavretom obale, ktorý sa po otvorení obalu nemôže vrátiť z hygienických dôvodov alebo z dôvodov ochrany zdravia;
        e.    výrobok, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s inými tovarmi;

       f.   nápoj s obsahom alkoholu, ktorého skutočná hodnota závisí od výkyvov na trhu, na ktoré podnikateľský subjekt nemá vplyv, a v prípade pokiaľ sa strany dohodli na jeho cene v rámci uzavretia kúpno-predajnej zmluvy, ale k plneniu zmluvy dôjde až po uplynutí 30 dní od uzavretia zmluvy;

       g.   takú zmluvu, na základe ktorej podnikateľský subjekt na výslovnú žiadosť Používateľa kontaktuje používateľa s cieľom vykonania naliehavých opravných alebo údržbárskych prác;

        h.    zvukový alebo obrazový záznam, respektíve softvér pre počítače v ochrannom obale, ak došlo k rozbaleniu tohto obalu používateľom;

        i.     noviny, časopisy a periodickú tlač s výnimkou zmlúv o predplatení odberu tlače

        j.     zmluvy, ktoré boli uzavreté na základe verejných dražieb;

      k.   zmluvy zamerané na ubytovanie (okrem služieb na bývanie), prepravu, prenájom osobných motorových vozidiel, stravovanie, alebo na služby súvisiace s aktivitami realizovanými, ktoré súvisia činnosťami vo voľnom čase, za predpokladu, že v zmluve bol stanovený konečný termín alebo lehota plnenia;

      l.   digitálny obsah, ktorý bol poskytnutý inak, ako na hmotnom nosiči zapredpokladu, že podnikateľský subjekt začal s plnením zmluvy na základe predbežnej vyslovenej žiadosti používateľa aužívateľ súčasne so zahájením plnenia vyhlásil, že berie na vedomie skutočnosť, že stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

7.8.    Poskytovateľ v zmysle uvedených právnych predpisov po vrátení tovaru / alebo po prijatí prehlásenia o odstúpení od zmluvy zo strany Používateľa neodkladne, najneskoršie však do 14 dní vráti uhradenú čiastku Používateľovi, vrátane poplatku za doručenie.

7.9.    Pri vrátení si zvolíme rovnaký spôsob platby, aký bol použitý pri pôvodnej operácii, s výnimkou, ak Používateľ vyslovene súhlasí s iným spôsobom platby; Používateľ nemá žiadne dodatočné náklady vyplývajúce z použitia daného spôsobu platby.

7.10.    Používateľ je povinný tovar zaslať späť, alebo odovzdať na adresu Poskytovateľa bez zbytočného meškania, a to najneskôr do 14 dní od odoslania oznámenia o odstúpení Poskytovateľovi.

7.11.    V prípade, že Používateľ odstúpi od zmluvy, stačí aj písomné oznámenie o tomto zámere odošle ho do 14 dní.

7.12.    Používateľ dodrží tento termín vtedy, ak výrobok (výrobky) zašle, alebo vráti späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

7.13.    Používateľ znáša jedine bezprostredné náklady súvisiace s vrátením výrobku, okrem prípadu, že podnikateľský subjekt prevzal na seba úhradu týchto nákladov.

7.14.    Poskytovateľ nie je povinný uhradiť Používateľovi dodatočné náklady vzniknuté kvôli tomu, že Používateľ zvolil iný spôsob na doručenie vráteného výrobku než bol odporučený zo stany Poskytovateľa.

7.15.    Používateľa je možné brať na zodpovednosť za zníženie hodnoty tovaru, ak k tomu došlo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktorý je v rozpore s jeho charakterom, vlastnosťami a funkčnosťou.

7.16.    Poskytovateľ môže zadržať vrátenie peňazí až do doby vrátenia tovaru, alebo predloženia dôkazu Používateľom o tom, že tovar zaslal späť: do úvahy sa berie prvý z týchto dvoch termínov.

7.17.    Ak Používateľ chce využiť svoje právo na odstúpenie, môže to oznámiť písomne cez niektorý z kontaktov Poskytovateľa (trebárs pomocou priloženého formulára), alebo telefonicky. Pri písomnou oznámení, ktoré je odoslané formou pošty sa berie do úvahy dátum podania na pošte, pri telefonickom oznámení sa akceptuje dátum tohto oznámenia. Objednaný tovar Používateľ môže vrátiť späť Poskytovateľovi poštou, alebo kuriérnou službou.

7.18.    Používateľ musí obzvlášť dbať na užívanie výrobku v súlade s jeho určením, nakoľko škody vzniknuté užívaním výrobku v rozpore s jeho určením znáša Používateľ!

7.19.    Vládne nariadenie č. 45/2014 (II. 26) o pravidlách uzatvárania zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikateľským subjektom je dostupné tu.

7.20.    Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ je dostupná tu.

7.21.    Používateľ sa môže obrátiť na Poskytovateľa aj s inými sťažnosťami pomocou kontaktov, uvedených v týchto Pravidlách.

7.22.    Právo na odstúpenie od zmluvy prislúcha len Používateľovi, ktorého definuje Občiansky zákonník ako Používateľa.

7.23.    Právo na odstúpenie od zmluvy neprislúcha podnikateľskému subjektu, čiže osobe, ktorá pôsobí v rámci svojej profesie, samostatnej zárobkovej, alebo obchodnej činnosti.

7.24.    Postup pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy:

7.24.1.    Ak chce Používateľ uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, je povinný zaslať svoje oznámenie o tomto zámere na kontaktný údaj Poskytovateľa.

7.24.2.    Používateľ dodrží tento termín pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy vtedy, ak oznámenie o tomto svojom zámere odošle pred uplynutím 14 dňovej lehoty. V prípade odstúpenia od zmluvy v písomnej podobe postačí zaslať oznámenie o tomto zámere v lehote do 14 dní. V prípade oznámenia zaslaného poštou sa berie do úvahy dátum podania listu s oznámením na pošte. Pri telefonickom oznámení alebo oznámení odoslanom formou faxu sa berie do úvahy dátum a čas odoslania emailu alebo faxu.

7.24.3.    Používateľ je povinný výrobok zaslať späť na adresu Poskytovateľa bez zbytočného meškania, ale nie neskôr ako do 14 dní od odoslania oznámenia o odstúpení Poskytovateľovi. Stanovená 14 dňová lehota na vrátenie výrobku sa považuje za splnenú v prípade, ak Používateľ výrobok odošle späť pred uplynutím 14 dňovej lehoty.(Zásielka nemusí byť doručená v rámci 14 dní.) Používateľ znáša náklady súvisiace s vrátením tovaru pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy.

7.24.4.    Poskytovateľ nie je povinný uhradiť Používateľovi dodatočné náklady vzniknuté kvôli tomu, že Používateľ si zvolil iný spôsob na doručenie vráteného výrobku než bol odporučený zo strany Poskytovateľa. Používateľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy aj v termíne medzi dňom uzavretia zmluvy a dňom doručenia výrobku.

7.24.5.    V prípade nákupu viacerých výrobkov, dodávka ktorých sa uskutoční v rôznych termínoch, 14 dňová lehota na oznámenie odstúpenia od zmluvy začne plynúť odo dňa doručenia posledného druhu z objednaných výrobkov, respektíve ak sa objednaný výrobok skladá z viacerých položiek alebo kusov, potom táto lehota začne plynúť odo dňa doručenia poslednej položky alebo posledného kusu objednaného výrobku.