Podmienky nákupu

Všeobecné obchodné podmienky
Informácia o spracovaní osobných údajov
PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky

 

Tento dokument nebude zaradený, uzavrie sa výlučne v elektronickej podobe, nepovažuje sa za písomne uzavretú zmluvu, vyhotoví sa v slovenskom jazyku a nepoukazuje na etický kódex. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa e-shopu, objednávok a doručovania, sme vám k dispozícii na uvedených kontaktných adresách.

Rozsah týchto VOP sa vzťahuje na právne vzťahy na webovej stránke Poskytovateľa služieb (https://filterdochladnicky.sk) a jej subdoménach. Tieto VOP sú nepretržite k dispozícii a možno ich stiahnuť z nasledujúcej webovej stránky https://www.filterdochladnicky.sk/aszf alebo vytlačiť z : https://www.filterdochladnicky.sk/aszf

 

Definície:

Používateľ: Akákoľvek fyzická, právnická osoba alebo organizácia, ktorá využíva služby Poskytovateľa služby a uzatvorí zmluvu s Poskytovateľom služby.

Spotrebiteľ: Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou konajúcou mimo rámec svojho povolania, samostatného povolania alebo podnikateľskej činnosti.

Podnikateľ: Osoba konajúca v rámci svojho povolania, samostatného povolania alebo podnikateľskej činnosti.

Poskytovateľ služieb: Fyzická alebo právnická osoba alebo organizácia bez právnej subjektivity, ktorá poskytuje služby súvisiace s informačnou spoločnosťou, ktorá poskytuje služby Užívateľovi a ktorá uzatvára s Užívateľom zmluvu.

 

 1. ÚDAJE O POSKYTOVATEĽOVI:

 

Názov poskytovateľa: DAVMARK Kft.
Sídlo poskytovateľa (a tiež miesto vybavovania sťažností): 1163 Budapest, Lobbanó utca 39/1.
Kontaktné údaje poskytovateľa služieb a bežná adresa elektronickej pošty pre kontaktujúcich používateľov: obchod@filterdochladnicky.sk
IČO: 01-09-195831
Daňové číslo: 10856091-2-42

Názov registrujúceho orgánu: Obchodný register Okresného súdu v Budapesti
Telefónne číslo: +421910692888
Jazyk zmluvy: slovenský

Meno, adresa a emailová adresa poskytovateľa úložného priestoru: 

Unas Online Kft.,

Adresa: H-9400 Sopron, Kőszegi út 14

Webová stránka: https://hosting.unas.hu/

E-mail: unas@unas.hu

Telefónne číslo: +36-99/200-200


 1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA:

2.1.    Otázky neupravené v týchto Nariadeniach, ako aj výklad týchto Nariadení sa riadia maďarským právom, najmä zákonom V z roku 2013 o Občianskom zákonníku („Ptk“) a zákonom z roku 2001 o niektorých otázkach elektronických komerčných služieb a služieb súvisiacich k informačnej spoločnosti CVIII z . (Elker. tv.) Zákon a 45/2014 o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikom. (II. 26.) k príslušným ustanoveniam nariadenia vlády. Kogentné ustanovenia príslušných právnych predpisov platia pre zmluvné strany bez osobitných ustanovení.

2.2.     Tieto VOP sú účinné od 29. júna 2022 a zostanú v platnosti až do odvolania. Poskytovateľ služby je oprávnený jednostranne meniť a dopĺňať Všeobecné obchodné podmienky (okolnosti, ktoré viedli k zmene: zmena legislatívy, obchodný záujem, zmeny súvisiace so spoločnosťou). Poskytovateľ služby zverejňuje zmeny na webovej stránke a registrovaných a/alebo predtým zakúpených Používateľov informuje o zmene e-mailom – na základe čoho je Používateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť alebo ju vypovedať. Dodatky sa nedotýkajú skôr uzatvorených zmlúv, t. j. dodatok nemá spätnú účinnosť.

2.3.    Poskytovateľ služby si vyhradzuje všetky práva týkajúce sa webovej stránky, akejkoľvek jej časti a obsahu, ktorý sa na nej objavuje, ako aj distribúcie webovej stránky. Sťahovanie, elektronické ukladanie, spracovanie a predaj obsahu, ktorý sa objavuje na webovej stránke alebo akejkoľvek jej časti, je bez písomného súhlasu poskytovateľa služieb zakázané.

 

 1. REGISTRÁCIA/NAKUPOVANIE

3.1.    Pri nákupe/registrácii je užívateľ povinný uviesť svoje vlastné reálne údaje. V prípade nepravdivých údajov uvedených pri nákupe/registrácii alebo súvisiacich s inou osobou je výsledná elektronická zmluva neplatná. Poskytovateľ služby vylučuje svoju zodpovednosť, ak Používateľ využíva jeho služby v mene inej osoby s údajmi inej osoby.

3.2.    Poskytovateľ služby nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodávky alebo iné problémy alebo chyby, ktoré možno spätne vysledovať k nesprávne a/alebo nepresne poskytnutým údajom zo strany Používateľa.

3.3.    Poskytovateľ služby nezodpovedá za škody vyplývajúce zo zabudnutia hesla Používateľa, alebo ak sa heslo stane prístupné neoprávneným osobám z akéhokoľvek dôvodu, ktorý nemožno pripísať poskytovateľovi služby (ak existuje registrácia na stránke).

 1.  OKRUH DOSTUPNÝCH VÝROBKOV A SLUŽIEB

4.1.   Zobrazené produkty je možné objednať iba online. Ceny zobrazené pri produktoch sú v eurách (EUR), zahŕňajú zákonnú DPH, ale nezahŕňajú poplatok za doručenie domov. Neúčtujú sa žiadne samostatné náklady na balenie.

4.2.    Poskytovateľ služby v internetovom obchode podrobne zobrazuje názov a popis produktu a zobrazuje fotografie produktov.

4.3.    V prípade zavedenia propagačnej ceny bude Poskytovateľ služby plne informovať Užívateľov o akcii a jej presnom trvaní. 4/2009 o podrobných pravidlách uvádzania predajnej ceny a jednotkovej ceny výrobkov, ako aj ceny služieb. (I. 30.) Pravidlá spoločnej vyhlášky NFGM-SZMM.

4.4.      Ak sa aj napriek všetkej starostlivosti zo strany poskytovateľa služieb na webovom obchode zobrazí nesprávna cena alebo sa v dôsledku systémovej chyby objaví cena „0“ EUR alebo „1“ EUR, poskytovateľ služieb nie je povinný potvrdiť objednávku s nesprávnou cenou, má však možnosť ponuku odmietnuť a môže ponúknuť potvrdenie správnej ceny, pričom vie, že Užívateľ má právo upravenú ponuku neprijať. Chybnou cenou rozumieme cenu, za ktorú podnikateľ nemá zmluvnú vôľu zmluvu uzavrieť. Na základe V. zákona z roku 2013 Občianskeho zákonníka (Ptk.) zmluva vzniká vzájomným a jednomyseľným prejavom vôle zmluvných strán. Ak sa zmluvné strany nevedia dohodnúť na zmluvných podmienkach, t.j. nedôjde k prehláseniu vyjadrujúce vôľu zmluvných strán vzájomne a jednomyseľne, nemožno v takom prípade hovoriť o platne uzavretej zmluve, z ktorej vyplývajú práva a povinnosti.

 1. POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ

 

5.1.    Po registrácii sa užívateľ prihlási do internetového obchodu/alebo môže začať nakupovať bez registrácie.

5.2.    Užívateľ nastaví počet produktov, ktoré sa majú zakúpiť.

5.3.    Používateľ vloží vybrané produkty do košíka. Používateľ si môže kedykoľvek prezrieť obsah košíka kliknutím na ikonu „košík“.

5.4.    Ak si neželáte kupovať ďalší produkt, skontrolujte množstvo produktu, ktoré chcete kúpiť. Obsah košíka môžete vymazať kliknutím na ikonu "zmazať - X". Pre finalizáciu množstva používateľ klikne na ikonu „aktualizovať“.

5.5.    Užívateľ zadá dodaciu adresu a následne spôsob doručenia/platby, ktorého typy sú nasledovné:

5.5.1. Spôsob platby:

Platba na dobierku: Ak je objednaný produkt doručený kuriérskou službou alebo na výdajné miesto, je možné, aby Užívateľ uhradil celkovú sumu objednávky kuriérovi alebo na výdajnom mieste v hotovosti alebo bankovou kartou pri prevzatí objednaného produktu (produktov).

Bankovým prevodom: Hodnotu objednaných produktov musí užívateľ previesť na bankový účet v potvrdzovacom e-maili do 3 dní. Po pripísaní čiastky na bankový účet Poskytovateľa služby je Užívateľ oprávnený získať produkt(y) ním určeným spôsobom.

Online bankovou kartou: Používateľ má možnosť zaplatiť celkovú hodnotu objednávky online bankovou kartou prostredníctvom zabezpečeného platobného systému poskytovateľa finančných služieb, ktorý používa Poskytovateľ služby.

 

Platba bankovou kartou s Barion:

 

Online platby bankovou kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Barion. Údaje o bankovej karte sa obchodníkovi nedostanú. Spoločnosť Barion Payment Zrt., ktorá službu poskytuje, je inštitúcia pod dohľadom Maďarskej Národnej Banky, číslo licencie: H-EN-I-1064/2013.

 

5.5.2. Cena dopravy (ceny v hrubom):

4,99 €

poplatok za dobierku je 1,99 €

 

5.6. Konečná suma na zaplatenie zahŕňa všetky náklady na základe zhrnutia objednávky a potvrdzujúceho listu. Používateľ podľa Ptk. 6:127. §, je povinní sa bezodkladne presvedčiť, či je kvalita a množstvo objednaného produktu (produktov) primerané. Tovar(y) doručujeme v pracovné dni od 8:00 do 17:00.

 

5.7. Po zadaní údajov môže Používateľ odoslať svoju objednávku kliknutím na tlačidlo „objednať“, avšak predtým si môže zadané údaje ešte raz skontrolovať, zaslať komentár k svojej objednávke, prípadne nám poslať e-mail na akékoľvek iné želania súvisiace s objednávkou.

5.8. Objednávkou užívateľ berie na vedomie, že 45/2014. (II. 26.) Podľa § 15. a ďalších podmienok (napr. § 20.) nariadenia vlády vzniká príkazom povinnosť zaplatiť.

5.9. Oprava chýb pri zadávaní údajov: Pred uzavretím procesu objednávky sa užívateľ môže vždy vrátiť do predchádzajúcej fázy, kde môže zadané údaje opraviť. Detailne: V priebehu objednávky je možné prezerať a upravovať obsah košíka, ak košík neobsahuje objednávané množstvo, Užívateľ môže zadať číslo objednávaného množstva do políčka na zadanie údajov v množstvo a potom stlačte tlačidlo "aktualizovať". Ak si Používateľ želá vymazať produkty v košíku, kliknite na tlačidlo „X“ „vymazať“. Počas objednávky má Užívateľ vždy možnosť opraviť/vymazať zadané údaje. Užívateľ má možnosť požiadať o opravu prípadných chýb telefonicky alebo e-mailom aj po odoslaní objednávky.

5.10. Užívateľ po odoslaní objednávky dostane potvrdenie e-mailom. Ak toto potvrdenie Užívateľ neobdrží v predpokladanom termíne podľa charakteru služby, najneskôr však do 48 hodín od odoslania objednávky Užívateľa, je Užívateľ oslobodený od záväznej ponuky alebo zmluvného záväzku. Objednávka a jej potvrdenie sa považujú za prijaté Poskytovateľom služby alebo Používateľom, keď sa mu stane dostupným. Poskytovateľ služby vylučuje svoju zodpovednosť za potvrdenie, ak potvrdenie nedostane včas, pretože Používateľ pri registrácii zadal nesprávnu e-mailovú adresu, alebo pretože úložný priestor prislúchajúci kontu je plný, Používateľ nemôže prijímať správy.

5.11. Používateľ berie na vedomie, že potvrdenie popísané v predchádzajúcom bode je len automatickým potvrdením a nevzniká ním zmluva. Zmluva vzniká okamihom, keď Poskytovateľ služby po automatickom potvrdení uvedenom v predchádzajúcom bode upozorní Používateľa novým e-mailom na podrobnosti objednávky a jej predpokladané splnenie.

 

 1. SPRACOVANIE A PLNENIE OBJEDNÁVOK

 

6.1. Objednávky sú vybavované v poradí prijatia v pracovných dňoch počas pracovnej doby. Objednávku je možné zadať aj mimo časov označených ako spracovanie objednávky, ak sa tak stane po skončení pracovnej doby, bude vybavená nasledujúci pracovný deň. Zákaznícky servis poskytovateľa služieb vždy elektronicky potvrdí, kedy môže splniť vašu objednávku.

 

6.2. Všeobecná lehota, do 2-3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy.

 

6.2. Všeobecná lehota, do 2-3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy.

6.3. Na základe kúpnej zmluvy vzniká poskytovateľovi služby povinnosť previesť vlastnícke právo k veci a Užívateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu a prevziať vec.

6.4. Ak je predávajúci podnikateľ a kupujúci spotrebiteľ a predávajúci sa zaväzuje dodať vec kupujúcemu, prechádza nebezpečenstvo škody na veci na kupujúceho prevzatím veci kupujúcim alebo treťou osobou. Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho odovzdaním dopravcovi, ak bol prepravca poverený kupujúcim, ak prepravcu neodporučil predávajúci.

6.5. V prípade omeškania zo strany Poskytovateľa služby je Užívateľ oprávnený stanoviť dodatočnú lehotu. Ak predávajúci neplní v dodatočnej lehote, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

6.6. Užívateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez určenia dodatočnej lehoty, ak

 1. a) Poskytovateľ služby odmietol splniť zmluvu; alebo
 2. b) podľa dohody strán alebo z dôvodu rozpoznateľného účelu služby mala byť zmluva splnená v určenom čase plnenia - a nie v inom čase.

6.7. Ak si Poskytovateľ služby nesplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, pretože produkt uvedený v zmluve nie je dostupný, je povinný o tom bezodkladne informovať Užívateľa a bezodkladne mu vrátiť zaplatenú sumu a Poskytovateľ služby je tiež povinný zabezpečiť, aby Používateľ v prípade chybného plnenia uplatnil ďalšie zákonné prostriedky nápravy.

6.8. Poskytovateľ služby upozorňuje Používateľov na skutočnosť, že ak si Používateľ neprevezme objednaný produkt (produkty) vykonané v súlade so zmluvou (bez ohľadu na spôsob platby), poruší zmluvu, a bude podľa  Občianskeho zákonníka. 6:156. § 1  v omeškaní.

To znamená, že Poskytovateľ služby na základe pravidiel - ak Spotrebiteľ neprejaví svoj úmysel zrušiť (a nevyjadrí sa, či si praje dostávať objednaný produkt(y)) – náklady súvisiace s bežným skladovaním produktu (produktov) a náklady na doručenie (ak sa platí poplatok za dobierku) (spiatočná cesta) nesie používateľ.

Poskytovateľ služby upozorňuje Používateľov, že na vymáhanie našich takto vzniknutých právnych nárokov využíva pomoc svojich právnikov, takže úhrada iných (právnych) nákladov vzniknutých porušením zmluvy (vrátane poplatky za konanie o platobnom príkaze) tiež znáša Užívateľ.

 

 1. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1.     V zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ, ako aj v zmysle nariadenia vlády č. 45/2014. (II.26.) o pravidlách podrobnej úpravy obsahu zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľským subjektom, môže Používateľ odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu.

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy alebo ukončenie

 1. a) ak ide o zmluvu o predaji výrobku
 2. aa) výrobok,
 3. ab) pri kúpe a predaji viacerých produktov, ak je každý produkt dodaný v inom čase, na posledný dodaný produkt,
 4. ac) ak ide o výrobok pozostávajúci z niekoľkých sérií alebo kusov, posledná dodaná šarža alebo kus
 5. ad) ak musí byť výrobok dodávaný pravidelne v stanovenej lehote, prvý servis,

možno ho uplatniť do štrnástich dní odo dňa prevzatia spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu.


Ak Poskytovateľ služby nevyhovie týmto informáciám, 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy sa predĺži o dvanásť mesiacov. Ak Poskytovateľ služby poskytne informáciu po uplynutí 14 dní odo dňa prevzatia produktu alebo odo dňa uzavretia zmluvy, avšak do 12 mesiacov, lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní odo dňa oznámenia tejto informácie.

7.2. Spotrebiteľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy s jasným vyhlásením v tomto zmysle alebo podľa článku 45/2014. (II.26.) prostredníctvom vzoru vyhlásenia uvedeného v prílohe č. 2 nariadenia vlády.

7.3. Lehota na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme produkt.

7.4. Spotrebiteľ môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť aj v období odo dňa uzavretia zmluvy do dňa prevzatia produktu.

7.5. Náklady na vrátenie produktu musí znášať Spotrebiteľ, Poskytovateľ služby sa nezaviazal tieto náklady znášať.

7.6. V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy nebudú Spotrebiteľovi účtované žiadne náklady okrem nákladov na vrátenie produktu.


7.7. Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy v prípade, ak ide o výrobok, ktorý nie je vopred vyrobený, ktorý bol vyrobený na základe pokynov spotrebiteľa alebo na jeho výslovnú žiadosť, alebo v prípade, ak ide o výrobok, ktorý bol jednoznačne prispôsobený spotrebiteľovi.

7.8. Spotrebiteľ tiež nemôže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy

a.ak ide o zmluvu o poskytovaní služieb, po dokončení služby ako celku, ak spoločnosť začala s plnením s výslovným predchádzajúcim súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vzal na vedomie, že stráca právo na odstúpenie od zmluvy. dokončenie služby ako celku;

 1. pri produkte alebo službe, ktorých cena alebo poplatok závisí od možného pohybu peňažného trhu, ktorý spoločnosť nemôže ovplyvniť, a to ani počas lehoty na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy;
 2. pokiaľ ide o výrobok podliehajúci skaze alebo výrobok, ktorý si krátkodobo zachováva svoju kvalitu;
 3. pri tovare s uzavretým obalom, ktorý nie je možné po jeho otvorení vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygieny;
 4. o tovare, ktorý je vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 5. pokiaľ ide o alkoholický nápoj, ktorého skutočná hodnota závisí od výkyvov trhu spôsobom, ktorý spoločnosť nemôže ovplyvniť a na cene ktorého sa strany dohodli pri uzatváraní kúpnej zmluvy, avšak k plneniu zmluvy dochádza len po tridsiatom dni od uzavretia zmluvy;
 6. ak ide o obchodnú zmluvu, v ktorej podnik navštívi Spotrebiteľa na výslovnú žiadosť Spotrebiteľa za účelom vykonania neodkladnej opravy alebo údržby;
 7. pri predaji a kúpe zvukových a obrazových záznamov v uzavretých obaloch, ako aj kópií počítačového softvéru, ak spotrebiteľ po prevode obal otvoril;
 8. pokiaľ ide o noviny, časopisy a periodiká, s výnimkou zmlúv o predplatnom;
 9. ak ide o zmluvy uzatvorené na verejnej dražbe;
 10. s výnimkou služieb bývania, ak ide o zmluvu o poskytnutí ubytovania, dopravy, prenájmu auta, stravovania alebo služby súvisiacej s voľnočasovými aktivitami, ak bola dohodnutá lehota alebo termín plnenia definovaný v zmluve;
 11. pokiaľ ide o digitálny dátový obsah poskytovaný na nehmotnom nosiči dát, ak podnik začal s plnením s výslovným predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa a zároveň s týmto súhlasom spotrebiteľ vyhlásil, že stratí jeho právo na odstúpenie od zmluvy po začatí plnenia.

7.9. Poskytovateľ služby vráti celú sumu zaplatenú spotrebiteľom ako náhradu vrátane nákladov vynaložených v súvislosti s plnením bezodkladne, najneskôr však do štrnástich dní odo dňa, keď sa spoločnosť dozvie o zrušení zmluvy v neprítomnosti. Zároveň má Poskytovateľ služby zadržiavacie právo.

7.10. Počas vrátenia peňazí poskytovateľ služieb používa spôsob platby zhodný so spôsobom platby použitým pri pôvodnej transakcii, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nepožiada o použitie iného spôsobu platby.

7.11. Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy Poskytovateľovi služby, alebo ho doručiť na adresu Poskytovateľa služby.

7.12. V prípade písomného odstúpenia od zmluvy musí spotrebiteľ zaslať vyhlásenie o zrušení do 14 dní.

7.13. Spotrebiteľ dodrží lehotu, ak vráti alebo odovzdá produkt(y) pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Vrátenie sa považuje za ukončené v lehote, ak spotrebiteľ odošle produkt pred uplynutím lehoty.

7.14. Spotrebiteľ znáša iba priame náklady na vrátenie produktu.

7.15. Poskytovateľ služby nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady vyplývajúce z voľby iného spôsobu doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Poskytovateľom služieb.

7.16. Poskytovateľ služby môže zadržať vrátenie peňazí, kým tovar (tovary) nevráti, alebo kým spotrebiteľ neposkytne dôkaz o jeho vrátení: do úvahy sa berie skorší z týchto dvoch dátumov.

7.17. Ak chce Spotrebiteľ uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, môže tak urobiť písomne ​​(pomocou priloženého vyhlásenia), telefonicky alebo aj osobne na niektorom z kontaktov Poskytovateľa služieb. V prípade písomného oznámenia poštou berieme do úvahy čas odoslania na poštu a v prípade telefonického oznámenia čas odoslania telefonicky. Spotrebiteľ môže vrátiť objednaný produkt Poskytovateľovi služby poštou, osobne alebo pomocou kuriérskej služby.

7.18. Spotrebiteľ zodpovedá len za znehodnotenie vyplývajúce z používania nad rámec použitia potrebného na zistenie povahy, vlastností a prevádzky produktu.

7.19. 45/2014 o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikateľom. (II.26.) Nariadenie vlády je dostupné tu.

7.20. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ je dostupná tu.

7.21. Spotrebiteľ sa môže obrátiť na Poskytovateľa služieb aj s ďalšími sťažnosťami na kontaktných údajoch uvedených v týchto pravidlách.

7.22. Právo na odstúpenie od zmluvy sa vzťahuje iba na Používateľov, ktorí sa kvalifikujú ako Spotrebitelia podľa Občianskeho zákonníka.

7.23. Právo na odstúpenie od zmluvy neprináleží spoločnosti, teda osobe, ktorá koná v rámci svojho povolania, samostatného povolania alebo podnikateľskej činnosti.

7.24. (Platí len v prípade, ak Poskytovateľ služby poskytuje popri predaji aj službu.) Ak Spotrebiteľ vypovedá zmluvu v absenčnom termíne po začatí plnenia, je povinný zaplatiť spoločnosti odmenu zodpovedajúcu vykonanej službe do dňa oznámenie o ukončení spoločnosti. Suma, ktorú má spotrebiteľ pomerne zaplatiť, sa určí na základe celkovej sumy protihodnoty uvedenej v zmluve plus daň. Ak Spotrebiteľ preukáže, že takto určená celková suma je neprimerane vysoká, pomerná suma musí byť vypočítaná na základe trhovej hodnoty služieb vykonaných do dňa ukončenia zmluvy.

7.25. Postup pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy:

7.25.1. Ak chce Spotrebiteľ využiť právo na odstúpenie od zmluvy, musí svoj úmysel odstúpiť od zmluvy uviesť prostredníctvom kontaktných údajov Poskytovateľa služby.

7.25.2. Spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy v lehote, ak svoje vyhlásenie o odstúpení od zmluvy odošle pred uplynutím 14. dňa od prevzatia produktu. V prípade písomného zrušenia stačí do 14 dní zaslať vyhlásenie o zrušení. V prípade oznámenia poštou sa berie do úvahy dátum odoslania, v prípade oznámenia emailom čas odoslania emailu.

7.25.3. V prípade odstúpenia od zmluvy je Spotrebiteľ povinný bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť objednaný produkt na adresu Poskytovateľa služby alebo ho odovzdať poskytovateľovi služby. Lehota sa považuje za zachovanú, ak produkt odošlete pred 14-dňovou lehotou (nemusí teda prísť do 14 dní). Zákazník znáša náklady, ktoré vznikli v súvislosti s vrátením tovaru z dôvodu uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.

7.25.4. Poskytovateľ služby však nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady vyplývajúce z voľby iného spôsobu doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Poskytovateľom služieb. Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo na odstúpenie od zmluvy aj v období medzi dňom uzavretia zmluvy a dňom prevzatia produktu.

7.25.5. Pri kúpe a predaji viacerých produktov, ak sú jednotlivé produkty dodané v rôznom čase, môže zákazník uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia posledného dodaného produktu alebo produktu pozostávajúceho z viacerých položiek alebo kusov.

 1. ZÁRUKA A GARANCIA

Chybné plnenie

Poskytovateľ služby plní nesprávne, ak služba v čase plnenia nespĺňa kvalitatívne požiadavky ustanovené v zmluve alebo v právnych predpisoch. Poskytovateľ služby neplní nesprávne, ak nositeľ práv v čase uzatvárania zmluvy o chybe vedel, alebo o chybe v čase uzatvárania zmluvy vedieť mal.

V zmluve medzi spotrebiteľom a spoločnosťou je neplatné ustanovenie, ktoré sa odchyľuje od ustanovení tejto kapitoly o záruke na príslušenstvo a záruke v neprospech spotrebiteľa.
Viacnásobné záručné práva sú dostupné len pre užívateľov, ktorí sa kvalifikujú ako spotrebitelia podľa Občianskeho zákonníka.

Užívateľ, ktorý je podnikateľom: osoba, ktorá koná v rámci svojho povolania, samostatného povolania alebo podnikateľskej činnosti.

Záruka na príslušenstvo

8.1. V akých prípadoch môže Používateľ uplatniť svoje právo zo záruky na príslušenstvo?

V prípade chybného plnenia zo strany Poskytovateľa služby môže Užívateľ uplatniť u Poskytovateľa služby záručný nárok v súlade s pravidlami Občianskeho zákonníka.

8.2. Aké práva má používateľ na základe svojej reklamácie na príslušenstvo?

Používateľ môže podľa svojho výberu využiť nasledujúce doplnkové záručné nároky: môže požiadať o opravu alebo výmenu, pokiaľ splnenie nároku zvoleného používateľom nie je nemožné alebo by pre spoločnosť znamenalo neprimerané dodatočné náklady v porovnaní so splnením ďalších požiadaviek. Ak ste nepožiadali alebo nemohli požiadať o opravu alebo výmenu, môžete požiadať o pomerné zníženie náhrady alebo v krajnom prípade môžete od zmluvy odstúpiť. Môžete prejsť z vami zvoleného práva záruky na príslušenstvo na iné, ale náklady na prechod znáša Používateľ, pokiaľ to nebolo odôvodnené alebo ak spoločnosť neuviedla dôvod. Spotrebiteľ je tiež oprávnený – v závislosti od závažnosti porušenia zmluvy – požadovať pomerné zaplatenie náhrady škody alebo vypovedať kúpnu zmluvu, ak:

 1. a) spoločnosť nevykonala opravu alebo výmenu, alebo ju vykonala, ale nevykonala čiastočné alebo úplné vyradenie z prevádzky a opätovné uvedenie do prevádzky alebo odmietla uviesť tovar do súladu so zmluvou;
 2. b) došlo k opakovanej chybe pri plnení napriek tomu, že sa spoločnosť snažila uviesť tovar do súladu so zmluvou;
 3. c) chyba v plnení je taká závažná, že odôvodňuje okamžité zníženie ceny alebo okamžité zrušenie kúpnej zmluvy; posadnutosť
 4. d) podnikateľ sa nezaviazal uviesť tovar do súladu so zmluvou alebo je z okolností zrejmé, že podnikateľ neuvedie tovar do stavu zodpovedajúceho zmluve v primeranej dobe alebo bez značnej ujmy na záujmoch spotrebiteľa.

Ak chce Spotrebiteľ ukončiť kúpnu zmluvu z dôvodu chybného plnenia, dôkazné bremeno preukázania, že chyba nie je významná, nesie spoločnosť.

Spotrebiteľ je oprávnený zadržať zostávajúcu časť kúpnej ceny - v závislosti od závažnosti porušenia zmluvy - úplne alebo sčasti, kým si spoločnosť nesplní svoje povinnosti súvisiace so zhodou plnenia so zmluvou a s vadným plnením.

Primeraná lehota na opravu alebo výmenu tovaru sa počíta od okamihu, keď spotrebiteľ informoval spoločnosť o vade.

Spotrebiteľ musí dať tovar k dispozícii spoločnosti, aby mohla dokončiť opravu alebo výmenu.

V prípade zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom musí podnikateľ zabezpečiť vrátenie vymeneného tovaru na vlastné náklady. Ak si oprava alebo výmena vyžaduje odstránenie tovaru, ktorý bol uvedený do prevádzky v súlade s povahou a účelom tovaru - predtým, ako sa vada stala zistiteľnou -, povinnosť opravy alebo výmeny zahŕňa odstránenie nevyhovujúceho tovaru a uvedenie vymeneného alebo opraveného tovaru do prevádzky, umiestnenie alebo znášanie nákladov na odstránenie alebo uvedenie do prevádzky.

Doručenie náhrady je proporcionálne, ak sa jej výška rovná rozdielu medzi hodnotou tovaru, na ktorý má Spotrebiteľ v prípade zmluvného plnenia nárok, a hodnotou skutočne prijatého tovaru Spotrebiteľom.

Právo spotrebiteľa ukončiť kúpnu zmluvu je možné uplatniť právnym vyhlásením adresovaným spoločnosti, v ktorom je vyjadrené rozhodnutie o ukončení.

Ak sa chybné plnenie týka len určitej časti tovaru dodávaného na základe kúpnej zmluvy a sú u nich podmienky na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, môže Spotrebiteľ vypovedať kúpnu zmluvu len ohľadom tovaru s vadami, ale aj vo vzťahu k akémukoľvek ďalšiemu tovaru nadobudnutému spolu s nimi. môže od nej odstúpiť, ak nemožno od spotrebiteľa rozumne očakávať, že si ponechá len tovar, ktorý je v súlade so zmluvou.

Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy v celom rozsahu alebo v časti týkajúcej sa tovaru dodaného na základe kúpnej zmluvy,

 1. a) spotrebiteľ musí dotknutý tovar vrátiť spoločnosti na náklady spoločnosti; a
 2. b) Spoločnosť je povinná Spotrebiteľovi bezodkladne vrátiť kúpnu cenu zaplatenú za dotknutý tovar, len čo obdrží tovar alebo potvrdenie o vrátení tovaru.

8.3. Aká je lehota pre používateľa na uplatnenie reklamácie na príslušenstvo?

Užívateľ (ak je považovaný za spotrebiteľa) je povinný nahlásiť chybu bezodkladne po jej zistení, najneskôr však do dvoch mesiacov od zistenia chyby. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že po uplynutí dvojročnej premlčacej doby (1 rok v prípade podnikania alebo použitých produktov) si už nemôžete uplatniť svoje práva zo záruky na príslušenstvo. (V prípade produktov s dátumom spotreby je možné uplatniť záruku na príslušenstvo do konca dátumu spotreby).

Ak v prípade tovaru obsahujúceho digitálne prvky kúpna zmluva predpokladá nepretržité poskytovanie digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb po určitú dobu, spoločnosť zodpovedá za vadu tovaru súvisiacu s digitálnym obsahom alebo digitálnou službou, ak vada:

 1. a) do dvoch rokov od dodania tovaru, ak ide o nepretržitú službu v trvaní nepresahujúcom dva roky; a
 2. b) ak ide o nepretržitú službu presahujúcu dva roky, počas celého trvania nepretržitej služby

vyskytuje alebo sa stáva rozpoznateľným.

8.4. Od koho si môžete uplatniť nárok na záruku na príslušenstvo?

Užívateľ môže uplatniť svoj nárok na záruku príslušenstva voči Poskytovateľovi služby.

8.5. Aké ďalšie podmienky platia pre uplatnenie vašich práv zo záruky na príslušenstvo (ak je používateľ považovaný za spotrebiteľa)?

Do 1 roka odo dňa dodania nie je žiadna iná podmienka pre uznanie reklamácie príslušenstva okrem nahlásenia závady, ak Užívateľ preukáže, že produkt alebo službu poskytla spoločnosť prevádzkujúca internetový obchod. Po 1 roku odo dňa plnenia je však Užívateľ povinný preukázať, že užívateľom uznaná chyba bola prítomná už v čase plnenia.

Záruka na produkt

8.6. V akých prípadoch môže Používateľ uplatniť svoje záručné právo na produkt?

V prípade závady na hnuteľnej veci (výrobku) môže Užívateľ podľa vlastného výberu uplatniť záručný nárok na príslušenstvo alebo na výrobok.

8.7. Aké práva má používateľ na základe svojej reklamácie na produkt?

Ako reklamáciu produktu môže užívateľ požadovať iba opravu alebo výmenu chybného produktu.

8.8. V akom prípade sa výrobok považuje za chybný?

Výrobok je chybný, ak nespĺňa kvalitatívne požiadavky platné v čase uvedenia na trh alebo ak nemá vlastnosti opísané výrobcom.

8.9. V akom časovom rámci môže Používateľ uplatniť svoj nárok na záruku na produkt?

Užívateľ môže uplatniť reklamáciu na produkt do dvoch rokov od uvedenia produktu na trh výrobcom. Po tomto termíne toto právo stratíte.

8.10. Voči komu a za akých ďalších podmienok môžete uplatniť svoj nárok na záruku na výrobok?

Svoj nárok na záruku na produkt si môžete uplatniť len u výrobcu alebo distribútora hnuteľnej veci. V prípade reklamácie produktu musí užívateľ preukázať vadu produktu.

8.11. V akých prípadoch je výrobca (distribútor) oslobodený od záručných povinností na výrobok?

Výrobca (distribútor) je oslobodený od záručnej povinnosti len vtedy, ak dokáže, že:

– výrobok nebol vyrobený alebo uvedený na trh v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo

- vada nebola rozpoznateľná podľa stavu vedy a techniky v čase uvedenia na trh resp

- chyba výrobku vyplýva z uplatnenia právnych predpisov alebo záväzných úradných predpisov.

Stačí, ak výrobca (distribútor) preukáže jeden dôvod na oslobodenie. Upozorňujeme, že z dôvodu rovnakej závady nemôžete uplatniť nárok na záruku na príslušenstvo a na výrobok súčasne, a to paralelne. Ak je však váš nárok na záruku na výrobok úspešne uplatnený, môžete si uplatniť nárok na záruku na príslušenstvo na vymenený výrobok alebo opravený diel u výrobcu.

Záruka (na nové predmety dlhodobej spotreby)

8.12. V akých prípadoch môže spotrebiteľ uplatniť svoje záručné právo?

Vyhláška 151/2003 o povinnej záruke na niektoré predmety dlhodobej spotreby v prípade chybného plnenia. (IX. 22.) - na základe tohto nariadenia vlády je Poskytovateľ služby povinný poskytnúť záruku, ak sa užívateľ kvalifikuje ako Spotrebiteľ.

8.13. Aké práva majú spotrebitelia v rámci záruky a v akom časovom rámci?

Záručná doba:

 1. a) 1 rok v prípade predajnej ceny 10 000 HUF, ale nepresahujúcej 100 000 HUF,
 2. b) 2 roky v prípade predajnej ceny presahujúcej 100 000 HUF, ale nepresahujúcej 250 000 HUF,
 3. c) 3 roky nad predajnú cenu 250 000 HUF.

Nedodržanie týchto termínov bude mať za následok stratu práv.

Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania spotrebného tovaru Spotrebiteľovi, alebo ak poskytovateľ služby alebo jeho splnomocnenec vykoná uvedenie do prevádzky.

Ak Spotrebiteľ uvedie spotrebný tovar do prevádzky po viac ako šiestich mesiacoch odo dňa odovzdania, dňom začatia plynutia záručnej doby je deň odovzdania spotrebného tovaru.

Spotrebiteľ môže uplatniť svoj nárok na opravu priamo v sídle Poskytovateľa služby, na ktoromkoľvek mieste, pobočke alebo v servise uvedenom spoločnosťou na záručnom liste.

Oprávnená osoba môže na základe svojho práva na záruku podľa vlastného uváženia

 1. žiadať opravu alebo výmenu, s výnimkou, ak je splnenie zvoleného záručného nároku nemožné alebo ak by to povinnej osobe spôsobilo – v porovnaní s plnením iného záručného nároku – neprimerané dodatočné náklady, pri zohľadnení hodnoty služby v bezchybnom stave, závažnosť porušenia zmluvy a poškodenie záujmu spôsobené oprávnenej osobe plnením záručného práva; alebo
 2. žiadať primerané zníženie ceny, opraviť alebo zabezpečiť opravu chyby na náklady povinnej osoby alebo odstúpiť od zmluvy, ak povinná osoba odmietla opravu alebo výmenu, (...) nedokáže splniť svoju povinnosť alebo ak oprávnená osoba stratila záujem o opravu alebo výmenu.

V prípade bezvýznamnej chyby nie je namieste odstúpenie.

Je potrebné sa snažiť o tých 15 dní.

Na základe zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom, podľa vyhlášky NGM 9/2014 (IV. 29.) 5§ o procesných pravidlách pre vybavovanie záruk a záručných reklamácií za predané veci sa poskytovateľ služby pokúsi vykonať opravu alebo výmenu maximálne do 15 dní. Ak trvanie opravy alebo výmeny presahuje 15 dní, je Poskytovateľ služby povinný informovať spotrebiteľa o predpokladanom trvaní opravy alebo výmeny. Informácie sa poskytujú s predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa, elektronickými prostriedkami alebo akýmikoľvek inými prostriedkami vhodnými na prijatie od spotrebiteľa.

Ak sa ukáže, že výrobok nie je možné opraviť

Ak Poskytovateľ služby zistí počas opravy spotrebného výrobku prvýkrát v záručnej dobe, že spotrebiteľský výrobok nie je možné opraviť, je Poskytovateľ služby povinný vymeniť spotrebiteľský výrobok do 8 dní, pokiaľ spotrebiteľ neustanovuje inak. Pokiaľ nie je možné spotrebný tovar vymeniť, je Poskytovateľ služby povinný spotrebiteľovi vrátiť kúpnu cenu do 8 dní.

Ak sa výrobok pokazí štvrtýkrát

Ak sa počas záručnej doby spotrebný tovar po 3x oprave opäť poškodí - ak spotrebiteľ nepožiada o primerané dodanie kúpnej ceny a spotrebiteľ si nepraje opraviť alebo opraviť spotrebiteľský výrobok na náklady spoločnosti, Poskytovateľ je povinný vymeniť tovar do 8 dní. Pokiaľ nie je možné spotrebiteľský produkt vymeniť, je Poskytovateľ služby povinný spotrebiteľovi vrátiť kúpnu cenu do 8 dní.

Ak nie je možné opraviť tovar do 30 dní

Ak spotrebiteľský výrobok nebude opravený do 30. dňa od oznámenia žiadosti o opravu poskytovateľovi služby, - pokiaľ spotrebiteľ neustanovuje inak - je poskytovateľ povinný vymeniť spotrebiteľský produkt do 8 dní od neúspešnej tridsaťdňovej lehoty. Ak nie je možné spotrebiteľský produkt vymeniť, je Poskytovateľ služby povinný spotrebiteľovi vrátiť kúpnu cenu do 8 dní od neúspešného uplynutia tridsaťdňovej lehoty na opravu.

8.14.    Kedy je podnik zbavený svojej záručnej povinnosti?

Poskytovateľ je záručnej povinnosti zbavený iba v prípade, ak preukáže, že dôvod chyby vznikol po dodaní. Upozorňujeme vás, že kvôli rovnakej chybe nemôžete naraz a súčasne uplatniť nárok zo záruky na skryté chyby a povinnej záruky, respektíve nárok zo záruky na chybný výrobok a povinnej záruky, v ostatnom však spotrebiteľovi prislúchajú práva vyplývajúce zo záruky nezávisle od oprávnení definovaných v kapitolách o záruke na chybný výrobok a skryté chyby.

8.15.    Poskytovateľ neposkytuje záruku na škody vyplývajúce z prirodzeného opotrebovania/zastarávania po uplynutí lehoty záruky (predpokladanej životnosti).. 

8.16.    Poskytovateľ ďalej neposkytuje záruku, respektíve neručí v prípade škôd, ktoré vzniknú po prechode rizika vzniku škody v dôsledku nesprávnej alebo nedbalej manipulácie, nadmerného používania, vplyvov odlišných od určených, respektíve iného používania výrobkov v rozpore s ich určením.

 

 1. POSTUP PRI UPLATNENÍ ZÁRUKY

 

9.1.   Zmluva uzavretá medzi Používateľom a podnikateľským subjektom (firmou) nesmie obsahovať ustanovenia, ktoré sú v rozpore s nariadením, na úkor Používateľa.

9.2.    Preukazovanie uzavretia zmluvy je povinnosťou Používateľa (predložením faktúry).

9.3.    Náklady spojené splnením záručnej povinnosti znáša Poskytovateľ (Ptk./Občiansky zákonník § 6:166).

9.4.    Podnikateľský subjekt (firma) je povinný o nároku na uplatnenie záruky, respektíve nároku na ručenie vecných nedostatkov, ktoré predložil spotrebiteľ spísať zápisnicu.

9.5.    Kópiu zápisnice je potrebné neodkladne a preukázateľným spôsobom doručiť spotrebiteľovi.

9.6.    Ak sa podnikateľský subjekt (firma) pri nahlásení vady výrobku nemôže vyjadriť k možnosti splnenia požiadavky spotrebiteľa ohľadne záruky, je povinný svoje stanovisko – v prípade odmietnutia vydať tiež oznámenie o prípadných dôvodoch odmietnutia a o možnostiach obrátenia sa na mediačný orgán – oznámiť v priebehu piatich dní, preukázateľným spôsobom Používateľovi.

9.7.    Podnikateľský subjekt (firma) je povinný zápisnicu uchovávať po dobu troch rokov od jej spísania, a predložiť na žiadosť kontrolného orgánu.

9.8.    Podnikateľský subjekt (firma) má vynaložiť úsilie v záujme toho, aby oprava alebo výmena chybného tovaru bola uskutočnená, alebo vybavená najneskoršie do 15 dní. Ak trvanie opravy alebo výmeny presahuje 15 dní, je Poskytovateľ služby povinný informovať spotrebiteľa o predpokladanom trvaní opravy alebo výmeny. Informácie sa poskytujú s predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa, elektronickými prostriedkami alebo akýmikoľvek inými prostriedkami vhodnými na prijatie od spotrebiteľa.

 

 1. OSTATNÉ USTANOVENIA

 

10.1.    Poskytovateľ pre plnenie svojich povinností, má právo využiť služby inej osoby. Za jej prípadné protiprávne konanie zodpovedá rovnako, ako keby sa protiprávneho konania sám dopustil.

10.2.    Ak sa ktorákoľvek časť týchto Pravidiel stane neplatnou, stratí právnu opodstatnenosť alebo sa stane nesplniteľnou, neovplyvní to platnosť, opodstatnenosť a vymožiteľnosť ostatných ustanovení.

10.3.    V prípade, že Poskytovateľ v zmysle týchto Pravidiel si neuplatní svoje práva, neuplatnenie sa nepovažuje za zrieknutie sa svojich práv. Akékoľvek zrieknutie sa svojich práv je platné iba v prípade vysloveného písomného vyjadrenia. Fakt, že Poskytovateľ sa v určitej situácii nepridržiava striktne niektorých podstatných podmienok alebo ustanovení Pravidiel, neznamená to, že sa vzdáva možnosti neskoršie sa týchto podmienok alebo ustanovení striktne pridržiavať.

10.4.    Poskytovateľ a Používateľ sa budú snažiť riešiť prípadné sporné otázky zmierlivou cestou.

10.5.  Strany stanovujú, že internetový obchod poskytovateľa je prevádzkovaný v Maďarsku, kde sa vykonáva aj jeho údržba. Keďže stránku možno navštíviť aj z iných krajín, používatelia výslovne berú na vedomie, že vzťahy medzi používateľom a poskytovateľom sa riadia maďarským právom. Pokiaľ je používateľ považovaný za spotrebiteľa, na základe § 26 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku MR má vo veci sporov voči spotrebiteľovi vyplývajúcich z tejto zmluvy výlučnú právomoc súd príslušný podľa tuzemského bydliska žalovaného (spotrebiteľa).

10.6.    Poskytovateľ v súvislosti s prístupom k výrobkom v internetovom obchode neuplatňuje z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla používateľa odlišné všeobecné podmienky prístupu.

10.7.    Poskytovateľ – vzhľadom na ním akceptované spôsoby platby – neuplatňuje odlišné podmienky na platobné transakcie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla používateľa, miesta vedenia platobného účtu, sídla poskytovateľa platobných služieb alebo miesta vydania bezhotovostného platobného prostriedku v rámci Únie.

10.8.    Poskytovateľ spĺňa NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/302 o riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/EK.

 

 1. PRAVIDLÁ VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ

 

11.1.    Cieľom nášho obchodného domu je, aby sme všetky objednávky splnili v príslušnej kvalite, k plnej spokojnosti objednávateľa. V prípade, ak sa Používateľ predsa na niečo sťažuje v súvislosti so zmluvou, alebo jej plnením, potom svoju sťažnosť môže oznámiť na hore uvedenom telefónnom čísle, e-mailovej adrese, alebo formou pošty.

11.2.    Ústnou formou podanú reklamáciu Poskytovateľ okamžite prešetrí a podľa potreby urobí patričné opatrenia. Ak kupujúci nesúhlasí so spôsobom vybavovania svojej sťažnosti, Poskytovateľ neodkladne spíše zápisnicu o sťažnosti a o svojom stanovisku k nej a jeden exemplár tejto zápisnice odovzdá kupujúcemu.

11.3. Poskytovateľ služby odpovie na písomnú sťažnosť do 30 dní písomne ​​zdôvodneným spôsobom a podnikne kroky na jej oznámenie. Svoj postoj zamietajúci sťažnosť odôvodňuje. Zápisnicu o sťažnosti a kópiu odpovede uchováva Poskytovateľ služby po dobu 3 rokov a na požiadanie ju predloží kontrolným orgánom.

11.4.    Dovoľujeme si Vás informovať, že ak bude Vaša sťažnosť zamietnutá, môžete so svojou sťažnosťou iniciovať postup úradného alebo zmierovacieho orgánu nasledovne (Poskytovateľ služby nepredložil všeobecné vyhlásenie o podaní):

11.5.    So svojou sťažnosťou sa môže obrátiť na úrad pre ochranu spotrebiteľa:

Podľa Fgytv. 45/A. § (1)-(3) a nariadenia vlády č. 387/2016 (XII. 2) o vyznačení úradu pre ochranu spotrebiteľa vo veciach, ktoré sú predmetom správneho konania, ako všeobecný orgán na ochranu spotrebiteľa úrad vlády koná: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok

11.6.    V prípade sťažnosti je možné obrátiť sa na tento mediačný zbor, ktorého kontakt nájdete tu:

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Adresa: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefón: (72) 507-154; (20) 283-3422

Fax : (72) 507-152

Predseda: Dr. Bércesi Ferenc

Web: www.baranyabekeltetes.hu

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület

Adresa: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Korešpondenčná adresa: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Telefón: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 702-8403

Fax: (76) 501-538

Predseda: Dr. Horváth Zsuzsanna

Web: www.bacsbekeltetes.hu

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Vármegyei Békéltető Testület

Adresa: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefón: (66) 324-976

Fax: (66) 324-976

Predseda: Dr. Bagdi László

Web: www.bmkik.hu

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Adresa: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefón: (46) 501-091 (nové prípady); 501-871 (prípady v procese)

Predseda: Dr. Tulipán Péter

Web: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Adresa: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefón: (1) 488-2131

Fax: (1) 488-2186

Predseda: Dr. Inzelt Éva Veronika

Web: https://bekeltet.bkik.hu/

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Adresa: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefón: (62) 554-250/118

Fax: (62) 426-149

Predseda: Dr. Horváth Károly

Web: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Adresa: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefón: (22) 510-310

Fax: (22) 510-312

Predseda: Dr. Vári Kovács József

Web: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail:bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Adresa: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefón: (96) 520-217

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

Web: https://gymsmkik.hu/bekelteto

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Sídlo: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Miesto podania: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefón: (52) 500-710; (52) 500-745

Fax: (52) 500-720

Predseda: Dr. Hajnal Zsolt

Web: https://www.hbmbekeltetes.hu

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

 

Heves Vármegyei Békéltető Testület

Korešp.adresa: 3300 Eger, Pf. 440.

Zákaznícky servis: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. prízemie

Telefón: (36) 416-660/105

Fax: (36) 323-615

Predseda: Dr. Gondos István

Web: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

E-mail: bekeltetes@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület

Adresa: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. poschodie

Telefón: (20) 373-2570

Fax: (56) 370-005

Predseda: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

Web: http://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

 

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület

Adresa: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefón: (34) 513-010

Fax: (34) 316-259

Predseda: Dr. Bures Gabriella

Web: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet

E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület

Adresa: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a

Telefón: (32) 520-860

Fax: (32) 520-862

Predseda: Dr. Pongó Erik

Web: www.nkik.hu

E-mail: nkik@nkik.hu

 

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Sídlo: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2

Korešp.adresa: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefón: (1)-269-0703

Fax: (1)- 269-0703

Predseda: Dr. Koncz Pál

Web: www.panaszrendezes.hu

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Vármegyei Békéltető Testület

Adresa: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefón: (82) 501-000

Fax: (82) 501-046      

Predseda: Dr. Csapláros Imre

Web: www.skik.hu/hu/bekelteto-testulet-159

E-mail: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület

Adresa: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefón: (42) 420-180

Fax: (42) 420-180

Predseda: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

Web: www.bekeltetes-szabolcs.hu

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Vármegyei Békéltető Testület

Adresa: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefón: (74) 411-661; (30) 664-2130

Fax: (74) 41-456

Predseda: Mónus Gréta

Web: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2

E-mail: bekeltett@tmkik.hu; kamara@tmkik.hu

 

Vas Vármegyei Békéltető Testület

Zákaznícka linka: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefón: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708

Fax: (94) 316-936

Predseda: Dr. Kövesdi Zoltán

Web: www.vasibekelteto.hu

E-mail: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület

Adresa: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefón: (88) 814-121; (88) 814-111

Fax: (88) 412-150

Predseda: Dr. Herjavecz Klára

Web: www.bekeltetesveszprem.hu

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Vármegyei Békéltető Testület

Adresa: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefón: (92) 550-513

Fax: (92) 550-525

Predseda: Dr. Molnár Sándor

Web: www.bekelteteszala.hu

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

11.7.   Zmierovací orgán je zodpovedný za mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov. Úlohou zmierovacieho orgánu je pokúsiť sa dosiahnuť dohodu medzi stranami s cieľom urovnať spotrebiteľský spor, v opačnom prípade rozhodne vo veci, aby sa zabezpečilo jednoduché, rýchle, efektívne a nákladovo efektívne presadzovanie práv spotrebiteľa. Zmierovací orgán na žiadosť spotrebiteľa alebo poskytovateľa služby poradí o právach a povinnostiach spotrebiteľa.

V postupe zmierovacieho orgánu, ak nedôjde k dohode, je za podstatu prípadu zodpovedná rada

 1. a) vydá rozhodnutie obsahujúce povinnosť, ak
 2. aa) žiadosť je opodstatnená a podnik – zaregistrovaný v zmierovacom výbore alebo komore, alebo oznámený vo svojich obchodných oznámeniach – podľa článku 36/C. vo svojom všeobecnom vyhlásení o podaní podľa § na začiatku konania alebo najneskôr do rozhodnutia uznal rozhodnutie zmierovacej rady za záväzné, príp.
 3. ab) podnik nepredložil vyhlásenie o podaní, ale žiadosť je opodstatnená a nárok spotrebiteľa – ani v žiadosti, ani pri rozhodovaní o povinnosti – nepresahuje päťstodvadsať EUR, alebo
 4. b) vydá odporúčanie, ak je žiadosť opodstatnená, ale spoločnosť na začiatku konania vyhlásila, že neuznáva rozhodnutie zastupiteľstva ako povinnosť, alebo ak rozhodnutie zastupiteľstva vôbec neuznáva.

11.8.    V prípade cezhraničného spotrebiteľského sporu týkajúceho sa zmluvy o predaji online alebo zmluvy o službách online je príslušný zmierovací orgán prevádzkovaný komorou určenou dekrétom ministra zodpovedného za ochranu spotrebiteľa.

11.9.    V prípade sťažnosti spotrebiteľa môžete využiť platformu EÚ na riešenie sporov online. Používanie platformy vyžaduje jednoduchú registráciu v systéme Európskej komisie kliknutím sem. Po registrácii môže spotrebiteľ podať sťažnosť prostredníctvom webovej stránky online na adrese: http://ec.europa.eu/odr

11.10.  Spoločnosť má povinnosť spolupracovať na konaní zmierovacej rady, v rámci ktorej je povinná zaslať zmierovacej rade svoju odpoveď s obsahom uvedeným vo Fgytv v lehote tam uvedenej. S výnimkou aplikácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 524/2013/EÚ z 21. mája 2013 o online riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení nariadenia (ES) 2006/2004 a smernice 2009/22/ES , je spoločnosť oprávnená vytvoriť zmier na pojednávaní je povinná zabezpečiť účasť osoby. Na online pojednávaní sa musí online zúčastniť zástupca spoločnosti oprávnenej na vytvorenie vyrovnania. Ak spotrebiteľ požiada o osobné vypočutie, musí sa na pojednávaní online zúčastniť aspoň zástupca spoločnosti poverený uzavretím zmieru.

11.11. Ak sa spotrebiteľ neobráti na zmierovací orgán alebo postup nebude úspešný, má možnosť obrátiť sa na súd s cieľom urovnať spor. Žaloba musí byť podaná prostredníctvom reklamačnej listiny, ktorá obsahuje tieto informácie:

 • súd, ktorý začal konať;
 • mená, bydlisko a právne postavenie strán a ich zástupcov;
 • právo na vynútiteľnosť predložením skutočností a dôkazov, z ktorých vychádza;
 • údaje, z ktorých možno určiť príslušnosť a príslušnosť súdu;
 • pevná žiadosť o rozhodnutie súdu.

K žiadosti musí byť priložený dokument alebo jeho kópia, ktorej obsah sa opiera o dôkaz.

 

 1. AUTORSKÉ PRÁVA

 

12.1.    Keďže https://filterdochladnicky.sk ,https://www.hutoszuro.hu, https://hutovizszuro.hu, https://t.hutoszuro.hu/, http://kavefozoszuro.hu/ sú diela chránené autorským právom, https://je zakázané sťahovanie ( znásobením) obsahu alebo akejkoľvek jeho časti, ktorá sa objaví na webovej stránke ://www.hutoszuro.hu, https://hutovizszuro.hu, https://t.hutoszuro.hu/, http://kavefozoszuro.hu/, jeho opätovné zverejnenie prenos, použitie inými spôsobmi, elektronické uchovávanie, spracovanie a predaj bez písomného súhlasu Poskytovateľa služby - s výnimkou právnych dokumentov, keďže si Užívateľ môže stiahnuť Všeobecné obchodné podmienky a informácie o správe údajov bez akéhokoľvek podmienok alebo obmedzení a môže ich uchovávať v akejkoľvek forme.

12.2.    Preberať akékoľvek materiály z webovej stránky a jej databázy aj v prípadne písomného súhlasu je možné iba s odvolaním sa na Poskytovateľa.

12.3.    Poskytovateľ si vyhradzuje všetky práva na všetky zložky svojej služby, na názov webovej stránky a jednotlivých domén, na sekundárne doménové názvy vytvorené na ich základe, ako aj na svoje internetové reklamné plochy.

12.4.    Je zakázané upravovať alebo spätne analyzovať obsah alebo časti webovej stránky filterdochladnicky.sk ; podvodné vytváranie užívateľských ID a hesiel; použitie akejkoľvek aplikácie na úpravu alebo indexovanie ktorejkoľvek alebo všetkých webových stránok filterdochladnicky.sk.

12.5.   Názov filterdochladnicky.sk podlieha autorským právam, ich používanie je možné jedine s písomným súhlasom Poskytovateľa.

12.6.   Používateľ berie na vedomie, že v prípade používania bez povolenia má Poskytovateľ právo vyrubiť pokutu. Výška pokuty je za každý obrázok 60 000 HUF, respektíve 20 000 HUF za každé slovo. Používateľ berie na vedomie, že výška pokút nie je prehnaná a stránku prezerá s týmto vedomím. V prípade porušenia autorských práv Poskytovateľ uplatní dokazovanie pred notárom, ktorého poplatky hradiť tiež Používateľ.

 

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Informácie o spracovaní údajov internetového obchodu sú dostupné na

stránke: https://www.filterdochladnicky.sk/adatvedelem

29.júna 2022, Budapest

 

Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy – vzor

(Vyplňte a pošlite späť, iba ak máte v úmysle zrušiť zmluvu)

Príjemca:

DAVMARK Kft.

1163 Budapest, Lobbanó utca 39/1.

OBCHOD@FILTERDOCHLADNICKY.SK,

+421910692888

 

Ja dolupodpísaný Vás žiadam o odstúpenie od zluvy na nasledujúci produkt::

Dátum objednávky / dátum prijatia:

Meno spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba v prípade písomného oznámenia):

Dátum:

 

Informácia o spracovaní osobných údajov
Informácia o spracovaní osobných údajov

DAVMARK Kft.

Informácia o spracovaní osobných údajov

Úvod

A DAVMARK Kft. (1163 Budapest, Edit utca 40. fsz. 2., číslo obchodného registra: 01 09 195831, daňové číslo: 10856091-2-42) (ďalej ako: Prevádzkovatelia, spracovatelia osobných údajov) sa podrobujú týmto informáciám.

1. V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) Vás informujeme o nasledovných.

Táto Informácia o spracovaní osobných údajov upravuje spracovanie údajov nasledovnými stránkami: https://www.filterdochladnicky.sk/

Informácia o spracovaní osobných údajov je dostupná z týchto stránok: 

https://www.filterdochladnicky.sk/sk/shop_help.php?tab=privacy_policy

 

Zmeny Informácie o spracovaní osobných údajov nadobúdajú účinnosť zverejnením na vyššie uvedenej stránke. 

Prevádzkovatelia a ich kontakty:
Obchodn
é meno: DAVMARK Kft.

Sídlo: 1163 Budapest, Lobbanó utca 39/1.

E-mail: obchod@filterdochladnicky.sk

Telefón: +421910692888

 

Kontakty úradníkov – spracovateľov osobných úradov:

Meno a priezvisko: -

Sídlo: -

E-mail: -

Telefón: -


Definície pojmov
1. „osobný údaj”: akákoľvek informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (dotknutej osobe); identifikovateľná je fyzická osoba, ktorá sa dá priamo alebo nepriamo identifikovať na základe jedného alebo viacerých identifikačných znakov, čo je

napríklad meno,  rodné číslo, údaje o mieste, online identifikátor  alebo telesné, fyziologické, genetické, duševné, ekonomické, kultúrne alebo sociálne znaky fyzickej osoby;

2. „spracovanie osobných údajov”: akákoľvek operácia alebo súbor operácií vykonaný na osobných údajoch alebo celej databáze údajov automatizovaným alebo neautomatizovaným spôsobom, ako sú zber, nahrávanie, triedenie, členenie, ukladanie, transformácia alebo zmena, vyžiadanie, nahliadnutie, použitie, odovzdanie alebo zverejnenie, alebo sprístupnenie akýmkoľvek iným spôsobom, zladenie alebo spájanie, obmedzenie, vymazanie, resp. zničenie

3. „prevádzkovateľ”: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej správy, agentúra alebo akákoľvek iná organizácia, ktorá samostatne alebo s niekým spoločne určuje účel spracovania osobných údajov; ak ciele a prostriedky spracovania osobných údajov určuje právny systém EU alebo niektorého členského štátu, prevádzkovateľa alebo osobitné princípy výberu prevádzkovateľa môže určiť právny systém EU alebo niektorého členského štátu;

4. „spracovateľ osobných údajov”: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej správy, agentúra alebo akákoľvek iná organizácia, ktorá v mene (z poverenia, na pokyn a podľa rozhodnutia) prevádzkovateľa spracováva osobné údaje;

5. „adresát”: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej správy, agentúra alebo akákoľvek iná organizácia, ktorej sa osobný údaj odovzdá, nezávisle od toho, či je to tretia osoba. Orgány verejnej správy, ktoré sa v rámci individuálneho skúmania v súlade s právnym systémom EU alebo niektorého členského štátu dostanú k osobným údajom, sa nepovažujú za adresáta; spracovanie spomínaných údajov týmito orgánmi musí spĺňať právne predpisy o ochrane osobných údajov podľa účelu spracovania osobných údajov.

6. „súhlas dotknutej osoby”: dobrovoľné, konkrétne, správne a jednoznačné vyjadrenie vôle dotknutej osoby založené na dostatočných informáciách, ktorým dotknuté vyhlásenie alebo potvrdenie prostredníctvom zrozumiteľne vyjadreného skutku naznačuje, že súhlasí so spracovaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

7. „incident ochrany osobných údajov”: také porušenie bezpečnosti, ktoré má za následok protiprávne zničenie, stratu, zmenu, neoprávnené zverenie alebo neoprávnený prístup k odovzdávaným, uchovávaným alebo iným spôsobom spracovávaným osobným údajom.  

Princípy spracovania osobných údajov


Spracovanie osobný
ch údajov:

a) sa má vykonávať zákonným spôsobom a čestne a pre dotknutú osobu transparentným spôsobom („zákonnosť, čestný postup a transparentnosť”);

b) Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade sčlánkom 89 odsek (1) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8, sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom („minimalizácia údajov”);

c) Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú („minimalizácia údajov”);

d) Spracúvané osobné údaje musia byť správnea podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili („správnosť”);

e) Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej  osoby najneskôr dovtedy , kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe článku 89 odsek (1) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej  osoby podľa  § 78 ods. 8tárolásának („obmedzené doby uchovávania”);

f) Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov („integrita a dôvernosť”).


Prevádzkovateľ je zodpovedný za súlad s s vyššie uvedenými a musí vedieť
tento súlad preukázať („zodpovednosť“).


Spracovanie osobný
ch údajov


Spracovanie osobný
ch údajov spojené s fungovaním internetového obchodu

1. Zber osobných údajov, okruh spracovaných údajov a účel spracovania: 

Osobný údaj

Účel spracovania údajov

Právny základ

Užívateľské meno

Identifikácia, umožnenie registrácie

článok 6 odsek (1) písm. b) GDPR a § 13/A odsek (3) zákona o elektronických obchodných službách

Heslo

Poskytuje bezpečný prístup do užívateľskej schránky

 

 

 

článok 6 odsek (1) písm. b) GDPR a § 13/A odsek (3) zákona o elektronických obchodných službách

Meno a priezvisko

Potrebné pre kontaktovanie, nákup, vystavenie správnej faktúry, odstúpenie od nákupu

E-mailová adresa

Kontaktovanie

Telefónne číslo

Potrebné pre kontaktovanie,  efektívnejšie riešenie otázok fakturácie a prepravy

Fakturačné meno a adresa

Vystavenie správnej faktúry, vytvorenie, stanovenie obsahu,  zmena, sledovanie plnenia zmluvy, vyúčtovanie súvisiacich poplatkov a uplatnenie súvisiacich pohľadávok

 

článok 6 odsek (1) písm. b) GDPR a § 169 odsek (2) zákona číslo C z roku 2000 o účtovníctve

Fakturačné meno a adresa

Umožnenie dovozu

článok 6 odsek (1) písm. b) GDPR a § 13/A odsek (3) zákona o elektronických obchodných službách

Dátum nákupu/registrácie

Vykonanie technického úkonu

IP adresa nákupu/registrácie

Vykonanie technického úkonu

 

 

Ani užívateľské meno, ani e-mailová adresa nemusí bezpodmienečne obsahovať osobný údaj

2. Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby, ktoré nakupujú/registrujú na webovej stránke.

3. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov: Po vymazaní registrácie okamžite. Ovymazaní ktoréhokoľvek údaju zadaného dotknutou osobou prevádzkovateľ v zmysle článku 19 GDPR elektronicky informuje dotknutú osobu. Ak žiadosť dotknutej osoby o vymazanie údajov zahŕňa aj e-mailovú adresu, potom prevádzkovateľ po zaslaní informácie vymaže aj e-mailovú adresu. Výnimku tvoria účtovné doklady, nakoľko v zmysle § 169 odsek (2) zákona číslo C z roku 2000 o účtovníctve sa tieto údaje majú archivovať v trvaní 8 rokov.

Účtovný doklad priamo alebo nepriamo potvrdzujúci účtovný úkon (vrátane účtovných faktúr, analytických a rozpisových evidencií) je potrebné uchovať v čitateľnej podobe minimálne v trvaní 8 rokov, aby sa dal na základe účtovných odkazov spätne vyhľadať.

4. Spracovatelia osobných údajov, ktorí majú možnosť spoznať osobné údaje, adresáti osobných údajov: Osobné údaje spracovávajú sales amarketingoví pracovníci prevádzkovateľa pri dodržaní vyššie uvedených princípov.

5. Popis práv osôb dotknutých spracovaním osobných:

 • Dotknutá osoba môže požiadať poskytovateľa o prístup k vlastným osobným údajom, o ich zmenu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, a

 • Dotknutá osoba má právo na možnosť prenosu osobných údajov, ďalej môže súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek zruši     

 

6. Prístup k osobným údajom, ich vymazanie, zmenu alebo obmedzenie spracovania, ich prenos, alebo protest proti spracovaním osobných údajov je možné uskutočniť nasledovnými spôsobmi:

- poštou na adrese 1163 Budapest, Lobbanó utca 39/1.,

- e-mailom na e-mailovej adrese obchod@filterdochladnicky.sk

- telefonicky na čísle +421910692888.

 

7. Právny základ spracovania osobných údajov:

7.1 článok 6 odsek (1) písm. b) GDPR,

7.2 § 13/A odsek (3) zákona číslo CVIII z roku 2001 o elektronických obchodných službách, a o službách spojených s elektronickou spoločnosťou (ďalej ako Elker tv.):

Poskytovateľ môže za účelom poskytovania služby spracovávať osobné údaje osôb, ktoré sú pre poskytovania služby nevyhnutné. Poskytovateľ v prípade zhody ostatných podmienok má zvoliť a v každom prípade prevádzkovať prostriedky používané počas poskytovania služby súvisiacej s informačnou spoločnosťou aby, aby došlo k spracovaniu osobných údajov iba vtedy, ak je to pre poskytovanie služby a na ďalšie účely uvedené v tomto zákone nevyhnutné, ale aj v tomto prípade iba v potrebnej miere a v potrebnom čase.

7.3 V prípade vystavenia faktúry podľa účtovných právnych predpisov platí § 6 odsek (1) písm. c).

7.4 V prípade uplatnenia pohľadávok vyplývajúcich zo zmluvy v zmysle § 6:21 zákona číslo V z roku 2013 o Občianskom zákonníku 5 rokov.

6:22. § [Premlčanie]

(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, pohľadávky sú premlčané po uplynutí 5 rokov.

(2) Doba premlčania začína splatnosťou pohľadávky.

(3) Dohodu o zmene doby premlčania je potrebné vykonať písomne.

(4) Dohoda o vylúčení doby premlčania je neplatná.

8. Informujeme Vás, že 

 • spracovanie osobných údajov sa zakladá na Vašom súhlase.
 • pre splnenie Vašej objednávky ste povinný uviesť svoje osobné údaje.
 • neposkytnutie osobných údajov má za následok, že nedokážeme spracovať Vašu objednávku.


     Využívanie spracovatelia osobný
ch údajov


Balenie

1. Činnosť vykonávaná spracovateľom osobných údajov: Balenie, expedovanie, preprava produkt

 

2. Názov a kontakt spracovateľa osobných údajov: 

WEBSHIPPY Magyarország Logisztikai és Szállítmányozási Kft.

East Gate Business Park C/2.
2151 Fót, 0221/12

+36(1)9988099

info@webshippy.com

3. Spracovanie osobných údajov, okruh spracovaných údajov: Dodacie meno, dodacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

4. Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby žiadajúce dodanie na adresu

5. Účel spracovania osobných údajov: Balenie a dodanie objednaného tovaru.

6. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov: Do ukončenia dodania tovaru. 

7. Právny základ spracovania osobných údajov: článok 6. odsek (1) písm. b) a f).

Administrácia, asistencia

1. Činnosť vykonávaná spracovateľom osobných údajov: Administratívna, asistenčná, marketingová, predajná činnosť, rozvoj webovej stránky

2. Názov a kontakt spracovateľa osobných údajov: 

Récsán Zsuzsa s.p., 2143 Kistarcsa, Tulipán u. 2.+36 20 5601701info@megvalosit.hu

3. Spracovanie osobných údajov, okruh spracovaných údajov: Meno a priezvisko, Adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

4. Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby.

5. Účel spracovania osobných údajov: Administratívna, asistenčná, marketingová, predajná činnosť, rozvoj webovej stránky.

6. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov: Trvá do splnenia danej úlohy.

7. Právny základ spracovania osobných údajov: článok 6. odsek (1) písm. b) a f).


Rozvoj webovej stránky

1. Činnosť vykonávaná spracovateľom osobných údajov: Rozvoj webovej stránky, marketingová, predajná činnosť

   

2. Názov a kontakt spracovateľa osobných údajov: 
Littai Bence e.v.

1172 Budapest, Naplás út. 152

+36 20 3682277

bence@12process.com

3. Spracovanie osobných údajov, okruh spracovaných údajov: Meno a priezvisko, Adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

4. Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby.

5. Účel spracovania osobných údajov: Rozvoj webovej stránky, marketingová, predajná činnosť.

6. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov: Trvá do splnenia danej úlohy.

7. Právny základ spracovania osobných údajov: článok 6. odsek (1) písm. b) a f).


Technick
é riešenia

1. Činnosť vykonávaná spracovateľom osobných údajov: Zabezpečenie technických riešení pre spracovanie osobných údajov.

2. Názov a kontakt spracovateľa osobných údajov: 


Sales Autopilot Kft.

1024 Budapest, Margit krt. 31-33., félemelet 4-5.

+36(1)9988099

info@salesautopilot.hu

 

3. Spracovanie osobných údajov, okruh spracovaných údajov: Meno a priezvisko, Adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

4. Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby.

5. Účel spracovania osobných údajov: Fakturácia objednaného produktu, odoslanie e-mailov súvisiacich s plnením objednávok, marketingová a predajná činnosť.

6. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov: Trvá do splnenia objednávky.

7. Právny základ spracovania osobných údajov: článok 6. odsek (1) písm. b) a f).


Preprava

1. Činnosť vykonávaná spracovateľom osobných údajov: Preprava a dodanie produktov

2. Názov a kontakt spracovateľa osobných údajov: 


GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

962 33 Budča, Budča 1039, Slovenská Republika

+421 45 52 42 500

inform@gls-slovakia.sk


Zásielkovňa s.r.o.

851 01 Bratislava, Kopčianska 3954/39
+421 221 201 135
info@zasielkovna.sk

1. Spracovanie osobných údajov, okruh spracovaných údajov: Dodacie meno, Dodacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

2. Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby žiadajúce dodanie do domu.

3. Účel spracovania osobných údajov: Dodanie produktu do domu.

4. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov: Trvá do splnenia objednávky

5. Právny základ spracovania osobných údajov: článok 6. odsek (1) písm. b).

 

Účtovníctvo

1. Činnosť vykonávaná spracovateľom osobných údajov: účtovníctvo 

2. Názovy a kontakt spracovateľa osobných údajov: 
Capital Balance Kft.

1173 Budapest, Vanília utca 51. fszt. 3.

info@capitalbalance.hu

+36304018655

3. Spracovanie osobných údajov, okruh spracovaných údajov: Fakturačné meno, fakturačná adresa, e-mailová adresa.

4. Okruh dotknutých osôb: Všetci kupujúci.

5. Účel spracovania osobných údajov: Vedenie účtovníctva.

6. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov: Podľa platných právnych predpisov v prípade účtovných dokladov v zmysle § 169 odsek (2)

    zákona číslo C z roku 2000 osem rokov.

7. Právny základ spracovania osobných údajov: článok 6. odsek (1) písm. c).


Fakturácia 

1. Činnosť vykonávaná spracovateľom osobných údajov: fakturácia

2. Názov a kontakt spracovateľa osobných údajov: 
KBOSS.hu Kft.

1031 Budapest, Záhony utca 7.

kboss@kboss.hu

+3630 35 44 789

3. Spracovanie osobných údajov, okruh spracovaných údajov: Fakturačné meno, fakturačná adresa, e-mailová adresa.

4. Okruh dotknutých osôb: Všetci kupujúci.

5. Účel spracovania osobných údajov: fakturácia.

6. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov: Podľa platných právnych predpisov v prípade účtovných dokladov v zmysle § 169 odsek (2) zákona     číslo C z roku 2000 osem rokov.

7. Právny základ spracovania osobných údajov: článok 6. odsek (1) písm. c).


Online platba

1. Činnosť vykonávaná spracovateľom osobných údajov: Online platba 

2. Názov a kontakt spracovateľa osobných údajov: 

Barion Payment Zrt.
Číslo povolenia: H-EN-I-1064/2013

Identifikačné čí
slo inštitúcie: 14859034
Telef
ón: + 36 1 464 70 99
E-mail: support@barion.com

OTP Mobil Szolgáltat
ó Kft.
Sídlo: 1093 Budapest, K
özraktár u. 30-32.
Telef
ón: +36 1/20/30/70 3-666-611E-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu
Braintreepayments.com – Paypal Inc.
Chicago
222 W Merchandise Mart Plaza, Suite 800
Chicago, IL 60654
Telef
ón: +1 877 434 2894
E-mail: support@braintreepayments.com
PayPal
Materská
firma: eBay Incorporated
Sz
ékhely: San Jose, California, USA
Telef
ón: +1-888-221-1161E-mail: https://www.paypal.com/selfhelp/home

3. Spracovanie osobných údajov, okruh spracovaných údajov: Fakturačné meno, fakturačná adresa, e-mailová adresa.

4. Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby požadujúce online nákup.

5. Účel spracovania osobných údajov: Realizácia online nákupu, potvrdenie transakcií a fraud-monitoring vykonávaný v záujme užívateľov (kontrola zneužití).

6. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov: Do uskutočnenia online platby.

 

7. Právny základ spracovania osobných údajov: článok 6. odsek (1) písm. b) GDPR. Spracovanie osobných údajov je potrebné pre online platbu na žiadosť dotknutej osoby.

8. Práva dotknutej osoby:

a. Môžete sa informovať o okolnostiach spracovania osobných údajov

b. Máte právo na to, aby ste o spracovaní osobných údajov dostali spätnú väzbu, či spracovanie Vašich osobných údajov prebieha, resp. máte prístup ku všetkým informáciám o spracovaní osobných údajov

c. Máte právo na to, aby ste vlastné osobné údaje dostali k dispozícii v spracovanej, používanej a strojom čitateľnej forme.

d. Máte právo na to, aby prevádzkovateľ na Vašu žiadosť bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje.

 

 

Poskytovateľ pamäťového miesta

1. Činnosť vykonávaná spracovateľom osobných údajov: Poskytovanie pamäťového miesta

2. Názov a kontakt spracovateľa osobných údajov: 
Meno: Unas Online Kft.,


Adresa: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15.,

E-mailová adresa: unas@unas.hu

Telefónne číslo: +36 99 884 000
Meno: Médiacenter Hungary Kft.

Adresa: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6.

E-mailová adresa: mediacenter@mediacenter.hu

Telefónne číslo: +36 76 506 618

3. Spracovanie osobných údajov, okruh spracovaných údajov: Všetky osobné údaje uvedené dotknutou osobou.

4. Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby používajúce webovú stránku.

5. Účel spracovania osobných údajov: Sprístupnenie a správne fungovanie webovej stránky.

6. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov: Okamžite po vymazaní registrácie. 

 

7. Právny základ spracovania osobných údajov: Právny základ spracovania osobných údajov: článok 6. odsek (1) písm. c) a f) GDPR, resp. elektronické obchodné služby, a tiež § 13/A odsek (3) zákona číslo CVIII z roku 2001 o elektronických obchodných službách, a o službách spojených selektronickou spoločnosťou. Oprávneným záujmom je správne fungovanie webovej stránky, ochrana pred útokmi a podvodmi.


Nakladanie s koláč
ikmi - Cookies

 

1. Koláčiky charakteristické pre internetové obchody sú takzvané „Cookies používané k pracovným postupom chráneným heslom”, „Cookies potrebné k nákupnému košíku ” a „bezpečnostné Cookies ”, k používaniu ktorých nie je potrebné vyžiadať súhlas dotknutých osôb.

 

2. Spracovanie osobných údajov, okruh spracovaných údajov: Identifikačné číslo, dátumy, termíny

3. Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby používajúce webovú stránku.

4. Účel spracovania osobných údajov: Identifikácia užívateľov, na evidenciu „nákupného košíka” a na sledovanie návštevníkov.

5. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov: 

Typ koláčika

Právny základ spracovania osobných údajov

Doba spracovania osobných údajov

Okruh spracovaných osobných údajov

Cookies používané k pracovným postupom (session)

§ 13/A odsek (3) zákona číslo CVIII z roku 2001 o elektronických obchodných službách, a o službách spojených s elektronickou spoločnosťou

Obdobie trvajúce do ukončenia príslušného pracovného postupu návštevníka

 

connect.com

 

6. Osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom: Použitím cookies prevádzkovateľ nespracováva osobné údaje.

7. Popis práv dotknutých osôb súvisiacich so spracovaním osobných údajov: Dotknuté osoby majú možnosť cookies vymazať v menu vyhľadávača Prostriedky/Nastavenia väčšinou pod nastaveniami menu Ochrana osobných údajov.

8. Právny základ spracovania osobných údajov: Od dotknutej osoby nie je potrebné vyžiadať súhlas, pokiaľ výlučným cieľom používania coocies je odovzdávanie informácií cez informačnú sieť, alebo ich poskytovateľ bezpodmienečne potrebuje pre poskytovanie služby súvisiacej s informačnou spoločnosťou, o ktorú predplatiteľ či užívateľ požiadal.

Používanie sledovania konverzie Google Ads

1. Prevádzkovateľ používa online reklamný program „Google Ads”, ďalej v rámci toho využíva službu sledovania konverzie Google Ads. Sledovanie konverzie Google Ads je službou analytickej služby Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).  

 

2. Ak Užívateľ vstúpi do nejakej webovej stránky cez inzerciu Google, dostane sa do jeho počítača cookie potrebný pre sledovanie konverzie. Platnosť týchto cookies je obmedzená, a neobsahujú žiadne osobné údaje, a tak sa cez ne nedá Užívateľ identifikovať.

3. Keď Užívateľ prehľadáva niektoré časti webovej stránky, a platnosť cookie ešte nevypršala, vtedy Google aj prevádzkovateľ vidí, že Užívateľ klikol na inzerát.

4. Každý klient Google Ads dostane iný cookie, atak sa prostredníctvom webových strán klientov Ads nedajú sledovať.

5. Informácie – získané prostredníctvom cookie pre sledovanie konverzie – slúžia na to, aby pre klientov používajúcich sledovanie konverzie Ads vytvárali konverzné štatistiky. Tak sa môžu klienti informovať o počte užívateľov, ktorí klikli na ich inzerát a ktoré boli posunuté na stránky opatrené štítkom na sledovanie konverzie.

6. Ak sa sledovania konverzie nechcete zúčastniť, tak to môžete zamietnuť tým, že vo svojom vyhľadávači zakážete možnosť ukladania cookies. Potom už nebudete figurovať v štatistikách sledovania konverzie.

7. Ďalšie informácie a vyhlásenie Google o ochrane osobných údajov nájdete na stránke:  www.google.de/policies/privacy/

Používanie Google Analytics

1. Táto webová stránka používa aplikáciu Google Analytics, čo je služba na webovú analýzu Google Inc. („Google”). Google Analytics používa takzvané „cookies”, textové súbory, ktoré sú uložené na váš počítač, a tak sa umožní analýza webovej stránky, ktorú Užívateľ navštívil.

2. Informácie vytvorené s coocies súvisiacich s webovou stránkou používanou Užívateľom sa obvykle dostávajú na jeden zo serverov Google v USA. Aktiváciou IP-anonimizácie webovej stránky IP adresu Užívateľa Google vrámci krajín Európskej únie alebo v iných štátoch zúčastnených na dohode o Európskom hospodárskom spoločenstve predtým skráti.

3. Presunutie a skrátenie celej IP adresy na server Google v USA sa uskutočňuje iba vo výnimočných prípadoch. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky Google použije tieto informácie na hodnotenie, ako Užívateľ používa webovú stránku, a aby zhotovoval pre prevádzkovateľa webovej stránky správy týkajúce sa aktivít webovej stránky, a tiež aby poskytoval ďalšie služby pri používaní webovej stránky a internetu.

4. IP adresu zaslanú vyhľadávačom Užívateľa rámci Google nespojí s ďalšími údajmi Google. Uchovávanie cookies môže správnym nastavením vyhľadávača Užívateľ zakázať, ale upozorňujeme, že v takom prípade sa môže stať, že niektoré funkcie tejto webovej stránky sa nebudú dať plnohodnotne používať. Môžete tiež zabrániť tomu, aby Google zhromažďoval a a spracovával údaje o používaní webovej stránky Užívateľom prostredníctvom coocies (vrátane IP adresy), ak stiahnete a nainštalujete vyhľadávací plugin nachádzajúci sa na tomto linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu  

Newsletter, činnosť DM

1. V zmysle § 6 zákona číslo XLVIII zroku 2008 o podmienkach a obmedzeniach obchodnej reklamnej činnosti Užívateľ môže predbežne a vyslovene súhlasiť s tým, aby mu Poskytovateľ posielal reklamné ponuky a iné zásielky na kontakt zadaný pri registrácii.

2. Ďalej klient môže s prihliadaním na ustanovenia tejto informácie súhlasiť s tým, aby Poskytovateľ spracovával jeho osobné údaje potrebné k zasielaniu reklamných ponúk.

3. Poskytovateľ neposiela nevyžiadané reklamné správy, a Užívateľ sa môže bez obmedzenia a odôvodnenia odhlásiť od zasielania takýchto ponúk. V takom prípade Poskytovateľ všetky jeho osobné údaje – potrebné k zasielaniu reklamných ponúk – vymaže z evidencie a ďalšie reklamné ponuky Užívateľovi nebude posielať. Užívateľ sa môže odhlásiť kliknutím na link vspráve.

4. Zhromažďovanie osobných údajov, okruh osobných údajov a účel ich spracovania: 

Osobný údaj

Účel spracovania osobných údajov

Právny základ

Meno, e-mailová adresa

Identifikácia, umožnenie prihlásenia na newsletter/akčný kupón

Súhlas dotknutej osoby v zmysle článku 6 odsek (1) písm. a) GDPR.

§ 6 zákona číslo XLVIII z roku 2008 o podmienkach a obmedzeniach obchodnej reklamnej činnosti

Dátum prihlásenia

Vykonanie technických operácií

IP adresa v čase prihlásenia

Vykonanie technických operácií

 

5. Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby odoberajúce newsletter.

 

6. Účel spracovania osobných údajov: zasielanie elektronických správ obsahujúcich reklamu (e-mail, sms, push správa) dotknutej osobe, poskytovanie aktuálnych  informácií o produktoch, akciách, nových funkciách a pod. 

7. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov: do zrušenia súhlasu, teda spracovanie osobných údajov trvá do odhlásenia z newslettera.

8. Osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom, adresáti osobných údajov: : Osobné údaje spracovávajú sales amarketingoví pracovníci prevádzkovateľa pri dodržaní vyššie uvedených princípov. 

9. Popis práv osôb dotknutých spracovaním osobných:

 • Dotknutá osoba môže požiadať poskytovateľa o prístup k vlastným osobným údajom, o ich zmenu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, a
 • dotknutá osoba môže protestovať proti spracovaniu jeho osobných údajov, a 
 • Dotknutá osoba má právo na možnosť prenosu osobných údajov, ďalej môže súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek zrušiť.

10. Prístup k osobným údajom, ich zmenu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, ich prenos, protest proti spracovaniu jeho osobných údajov môže dotknutá osoba uplatniť nasledovnými spôsobmi:

- poštou na adrese 1163 Budapest, Lobbanó utca 39/1.,

- e-mailom na e-mailovej adrese obchod@filterdochladnicky.sk.

- telefonicky na čísle +421910692888.

11. Dotknutá osoba môže kedykoľvek a bezplatne odhlásiť z odoberania newslettera.

12. Informujeme Vás, že 

 • spracovanie osobných údajov sa zakladá na Vašom súhlase.
 • pre odoberanie newslettera ste povinný uviesť svoje osobné údaje.
 • neposkytnutie osobných údajov má za následok, že nedokážeme zaslať newsletter.
 • zrušenie súhlasu sa netýka zákonnosti spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred zrušením. 


Spracovanie sťažností

 1. Spracovanie osobných údajov, okruh spracovaných údajov a účel spracovania osobných údajov:

Osobný údaj

Účel spracovania osobných údajov

Právny základ

Meno a priezvisko

Identifikácia, kontaktovanie

článok 6 odsek (1) písm. c) GDPR a § 17/A odsek (7) zákona číslo CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľov

E-mailová adresa

Kontaktovanie

Telefónne číslo

Kontaktovanie

Fakturačné meno a adresa

Identifikácia, riešenie námietok, otázok a problémov s kvalitou objednaného produktu.

 

2. Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby kupujúce na webovej stránke internetového obchodu, ktoré majú námietku voči kvalite a sťažujú sa.

3. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov: Kópiu zápisnice o sťažnosti a odpoveď na ňu je potrebné v zmysle § 17/A odsek (7) zákona číslo CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľov uchovať 5 rokov.

 

4. Spracovatelia osobných údajov, ktorí majú možnosť spoznať osobné údaje, adresáti osobných údajov: Osobné údaje spracovávajú sales amarketingoví pracovníci prevádzkovateľa pri dodržaní vyššie uvedených princípov.

5. Popis práv osôb dotknutých spracovaním osobných údajov: 

 • Dotknutá osoba môže požiadať poskytovateľa o prístup k vlastným osobným údajom, o ich zmenu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, a
 • Dotknutá osoba má právo na možnosť prenosu osobných údajov, ďalej môže súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek zrušiť. 

6. Prístup k osobným údajom, ich vymazanie, zmenu alebo obmedzenie spracovania, ich prenos, alebo protest proti spracovaním osobných údajov je možné uskutočniť nasledovnými spôsobmi:

 

- poštou na adrese 1163 Budapest,Lobbanó utca 39/1.,

- e-mailom na e-mailovej adrese obchod@filterdochladnicky.sk

- telefonicky na čísle +421910692888

7. Informujeme Vás, že 

 • poskytnutie osobných údajov je založené na zmluvnej povinnosti.
 • predpokladom uzavretia zmluvy je spracovanie osobných údajov.
 • svoje osobné údaje ste povinný poskytnúť, aby sme vedeli riešiť vašu sťažnosť.
 • neposkytnutie osobných údajov má za následok, že nedokážeme spracovať Vašu sťažnosť.

 

Sociálne siete

 1. Spracovanie osobných údajov, okruh spracovaných údajov: Meno, resp. verejná profilová fotografia osoby registrovanej na sociálnej sieti Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram a pod.
 2. Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby zaregistrované na sociálnej sieti Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram a pod., a „lajkne ” webovú stránku.
 3. Účel spracovania osobných údajov: Zdieľanie jednotlivých obsahových častí webovej stránky, produktov, akcií alebo samotnej webovej stránky na sociálnych sieťach, resp. „lajknutie”, popularizácia.
 4. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov, spracovatelia osobných údajov, ktorí majú možnosť spoznať osobné údaje a popis práv osôb dotknutých spracovaním osobných údajov: O zdroji údajov, o ich spracovaní, resp. ospôsobe odovzdania, o právnom základe sa môže dotknutá osoba informovať na danej sociálnej sieti. Spracovanie osobných údajov sa realizuje na sociálnej sieti, preto na dobu a spôsob spracovania osobných údajov, ako aj na možnosti vymazania a zmeny sa vzťahujú pravidlá sociálnej siete.
 5. Právny základ spracovania osobných údajov: dobrovoľný súhlas dotknutej osoby pre spracovanie jeho osobných údajov na sociálnych sieťach.

Kontakt s klientmi a ďalšie spracovanie osobných údajov

1. Pokiaľ by sa vyskytli počas poskytovania služby poskytovateľom nejaké otázky alebo by mala dotknutá osoba nejaké problémy spôsobom uvedeným na webovej stránke (telefonicky, e-mailom, cez sociálnu sieť a pod.) môže kontaktovať prevádzkovateľa.

2. Prevádzkovateľ prijaté e-maily, správy, údaje zadané telefonicky, cez Facebook a pod. s menom, e-mailovou adresou a inými dobrovoľne poskytnutými údajmi záujemcu vymaže po uplynutí 2 rokov od poskytnutia údajov.

3. O spracovaní osobných údajov neuvedenom v tejto Informácii poskytneme informácie pri prijatí osobných údajov.

4. Na výnimočnú úradnú žiadosť, resp. na základe oprávnenia vyplývajúceho z právneho predpisu je Poskytovateľ povinný poskytnúť informáciu, zdieľať a odovzdať údaje, resp. poskytnúť listiny.

5. Poskytovateľ v takomto prípade poskytne žiadateľovi – ak ten určil účel použitia a okruh osobných údajov – iba toľko a také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu účelu žiadosti.


Práva dotknutých osôb

1. Právo prístupu


Máte právo na to, aby ste o spracovaní osobných údajov dostali spätnú väzbu, či spracovanie Vašich osobných údajov prebieha, resp. máte prístup ku všetkým informáciám o spracovaní osobných údajov.

 

2. Právo opravy

 

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil vaše nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.


3. Právo na vymazanie

 

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje.


4. Právo na zabudnutie


Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa odseku 1 je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technol
ógiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

 

5. Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

 

 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

 

 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

 

 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

6. Právo na prenosnosť 


Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktor
é sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli (...)

 

7. Právo na odmietnutie 


Dotknutá osoba má právo na to, aby z dôvodov súvisiacich s vlastnou situáciou kedykoľvek protestoval proti spracovaniu svojich osobný
ch údajov, ako aj proti vytvoreniu profilu založeného na vyššie uvedených ustanoveniach.

 

8. Protest v prípade priameho získania obchodu


Ak sa spracovanie osobných údajov koná v záujme priameho získania obchodu, máte právo na to, aby ste protestovali proti spracovaniu osobných údajov na takéto účely, resp. proti vytvoreniu profilu, ak sa viaže priamo na získanie obchodu. Ak protestujete proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho získania obchodu, potom vaše osobné údaje sa ďalej nemôžu používať na tieto účely.

 

9. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie

 • nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
 • vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
 • založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.


Lehota na vybavenie


Prevádzkovateľ bez zbytočn
ého odkladu, ale v každom prípade do 1 mesiaca od doručenia žiadosti Vás informuje o opatreniach učinených na základe Vašej žiadosti.

V prípade potreby je možné túto lehotu o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás prevádzkovateľ informuje s uvedením dôvodov omeškania do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. 

Ak prevádzkovateľ na základe Vašej žiadosti neučiní opatrenia, bez zbytočného odkladu, ale v každom prípade do 1 mesiaca od doručenia žiadosti Vás informuje o dôvodoch zanedbania tejto povinnosti, ako aj o tom, že môžete podať sťažnosť na niektorom dozornom orgáne a môžete tiež využiť svoje právo obrátiť sa na súd.


Bezpeč
nosť spracovania osobných údajov


Jednou z povinností, prevádzkovateľov informačných systémov, je prijať so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku, pričom uvedené opatrenia môžu zahŕňať najmä

       a) pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov,

       b) zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania osobných údajov,

       c) proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického incidentu alebo technického incidentu,

     d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov.


Oznamovanie incidentov spracovania osobný
ch údajov dotknutým osobám


Ak predstavuje incident ochrany osobný
ch údajov vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu informuje dotknuté osoby o incidente ochrany osobných údajov.

informácii pre dotknuté osoby je potrebné jasne a zrozumiteľne uviesť charakter incidentu ochrany osobných údajov a tiež meno a kontakt úradníka pre ochranu osobných údajov alebo inej kontaktnej osoby; treba tiež uviesť aj možné dôsledky incidentu ochrany osobných údajov; treba uviesť opatrenia vykonané alebo plánované na nápravu incidentu ochrany osobných údajov, vrátane opatrení na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov vyplývajúcich z incidentu ochrany osobných údajov.


Dotknutá osoba sa nemusí informovať, ak sa splní niektorý z nasledovných podmienok:

 • prevádzkovateľ vykonal vhodné technické a organizačné opatrenia, ktoré opatrenia boli vzhľadom na osobné údaje dotknuté bezpečnostným incidentom použité, najmä také opatrenia – ako napríklad mlčanlivosť – v dôsledku ktorých pre osoby neoprávnené na prístup k osobným údajom učinili údaje neinterpretovateľnými;
 • prevádzkovateľ vykonal po bezpečnostnom incidente také ďalšie opatrenia, ktoré zabezpečia, aby vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb sa v ďalšom snajväčšou pravdepodobnosťou neuskutočnilo;
 • informácia by vyžadovala neprimerané úsilie. V takých prípadoch sa dotknuté osoby majú informovať zverejnením informácie, alebo je potrebné realizovať také podobné opatrenie, ktoré zabezpečí podobne efektívne informovanie dotknutých osôb.


Ak prevádzkovateľ ešte neinformoval dotknut
é osoby o bezpečnostnom incidente, úrad pre ochranu osobných údajov po zvážení, či bezpečnostný incident pravdepodobne prestavuje vysoké riziko, môže informáciu dotknutých osôb nariadiť.


Oznamovanie incidentov spracovania osobný
ch údajov orgánom verejnej moci

Prevádzkovateľ musí porušenie ochrany osobných údajov oznámiť príslušnému dozornému úradu podľa článku 55 do 72 hodín po tom, ako sa o tom dozvedel, s výnimkou, ak bezpečnostný incident nepredstavuje riziko pre práva a slobody fyzických osôb. Pokiaľ si prevádzkovateľ nesplní oznamovaciu povinnosť v uvedenej lehote, musí úradu zdôvodniť zmeškanie lehoty.


Revízia v prípade povinného spracovania osobných údajov 

 Ak dobu spracovania osobných údajov alebo periodickú revíziu jeho potreby neupravuje zákon, nariadenie miestnej samosprávy alebo záväzný právny akt Európskej únie, prevádzkovateľ aspoň každé tri roky od začiatku spracovania osobných údajov prehodnotí, či spracovanie údajov ním, z jeho poverenia alebo nariadenia konajúci spracovávateľ je pre účel spracovania osobných údajov potrebný.

 Okolnosti a výsledky tohto prehodnotenia prevádzkovateľ zdokumentuje, a túto dokumentáciu uchová po dobu 10 rokov od vykonania revízie a na žiadosť Úradu pre ochranu osobných údajov (ďalej ako „Úrad) ju úradu poskytne.


Podávanie sťažností


Proti prípadn
ému porušeniu právnych predpisov poskytovateľom môžete podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov a slobodný prístup k informáciám:


Úrad pre ochranu osobný
ch údajov a slobodný prístup k informáciám

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Korešpondenčná adresa: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefón: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


Záver

Pri zhotovení tejto Informácie sme zohľadnili nasledovné právne predpisy: 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

- zákon číslo CXII z roku 2011 – o informačnom práve na sebaurčenie a o slobode informácií (ďalej ako: Infotv.)

- zákon číslo CVIII z roku 2001 o elektronických obchodných službách, a o službách spojených s elektronickou spoločnosťou (najmä § 13/A);

- zákon číslo v z roku 2008 – o zákaze nekalej obchodnej praxe voči spotrebiteľom;

- zákon číslo XLVIII z roku 2008 o podmienkach a obmedzeniach obchodnej reklamnej činnosti (najmä § 6)

- zákon číslo XC z roku 2005 o elektronickej slobode informácií

- zákon číslo C z roku 2003 o elektronickom prenose informácií (najmä § 155)

- súhlas číslo 16/2011 o odporúčaní EASA/IAB pre zaužívanú prax online reklamu

- Odporúčanie Úradu pre ochranu osobných údajov o požiadavkách na predbežnú informáciu o ochrane osobných údajov

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.  PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1.    V zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ, ako aj v zmysle nariadenia vlády č. 45/2014. (II.26.) o pravidlách podrobnej úpravy obsahu zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľským subjektom, môže Používateľ odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu, a to do 14 dní od prevzatia objednaného tovaru, objednaný tovar môže vrátiť. Pokiaľ tieto informácie nie sú kdispozícii, Používateľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy do 1 roka. Ak Poskytovateľ služieb poskytne informácie po uplynutí 14 dní od dátumu prijatia produktu alebo uzavretia zmluvy, ale do 12 mesiacov, je lehota na odstúpenie od zmluvy 14 dní od oznámenia týchto informácií.

Spotrebiteľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy s jasným vyhlásením v tomto zmysle alebo prostredníctvom vzorového vyhlásenia uvedeného v prílohe 2. Vládneho nariadenia 45/2014. (II.26.).

7.2.    Doba trvania práva na odstúpenie od zmluvy končí po 14.dni od toho dňa, kedy Používateľ, alebo ním určená osoba, ktorá nie je totožná s doručovateľom zásielky, tovar prevzala.

7.3.    Používateľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy aj v období medzi dňom uzavretia zmluvy a dňom prevzatia výrobku.

7.4.    Náklady súvisiace s vrátením tovaru znáša Používateľ, podnikateľský subjekt tieto náklady nebude znášať.

7.5.    V prípade uplatnenia práva na odstúpenie Používateľ okrem nákladov súvisiacich s vrátením tovaru nebude znášať žiadne iné náklady. Poskytovateľ však od neho môže požadovať úhradu škody, ktorá vznikla nesprávnym používaním výrobku.

7.6.    Právo na odstúpenie Používateľovi neprislúcha v prípade takého výrobku, ktorý nebol vopred vyrobený a vyrobil sa podľa požiadaviek Používateľa, alebo na jeho výslovné požiadanie, alebo u takých výrobkov, ktoré boli jednoznačne „šité na mieru“ Používateľa.

7.7.    Používateľ taktiež nemôže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v prípadoch, keď ide o

         a.  zmluvu zameranú na poskytovanie služieb, tieto služby boli už v plnej miere splnené a za predpokladu, že plnenie služieb zo strany podnikateľského subjektu  bolo zahájené na základe vyslovenej žiadosti zo strany spotrebiteľa a s jeho vopred vysloveným súhlasom, a spotrebiteľ berie na vedomie, že po úplnom poskytnutí služieb mu zanikne právo vypovedania zmluvy;
        b.    výrobok alebo službu, ktorej cena alebo odmena závisí od zmien na peňažnom trhu, ktoré nevie ovplyvniť podnikateľský subjekt, respektíve, ktoré sú závislé od možných výkyvov aj v období
počas ktorého je daná možnosť na odstúpenie od zmluvy;
        c.    výrobok podliehajúci rýchlej skaze, alebo ktorý si zachová svoju pôvodnú kvalitu len na krátku dobu;

        d.    vý
robok distribuovaný v uzavretom obale, ktorý sa po otvorení obalu nemôže vrátiť z hygienických dôvodov alebo z dôvodov ochrany zdravia;
        e.    výrobok, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s inými tovarmi;

       f.   nápoj s obsahom alkoholu, ktorého skutočná hodnota závisí od výkyvov na trhu, na ktoré podnikateľský subjekt nemá vplyv, a v prípade pokiaľ sa strany dohodli na jeho cene v rámci uzavretia kúpno-predajnej zmluvy, ale k plneniu zmluvy dôjde až po uplynutí 30 dní od uzavretia zmluvy;

       g.   takú zmluvu, na základe ktorej podnikateľský subjekt na výslovnú žiadosť Používateľa kontaktuje používateľa s cieľom vykonania naliehavých opravných alebo údržbárskych prác;

        h.    zvukový alebo obrazový záznam, respektíve softvér pre počítače v ochrannom obale, ak došlo k rozbaleniu tohto obalu používateľom;

        i.     noviny, časopisy a periodickú tlač s výnimkou zmlúv o predplatení odberu tlače

        j.     zmluvy, ktoré boli uzavreté na základe verejných dražieb;

      k.   zmluvy zamerané na ubytovanie (okrem služieb na bývanie), prepravu, prenájom osobných motorových vozidiel, stravovanie, alebo na služby súvisiace s aktivitami realizovanými, ktoré súvisia činnosťami vo voľnom čase, za predpokladu, že v zmluve bol stanovený konečný termín alebo lehota plnenia;

      l.   digitálny obsah, ktorý bol poskytnutý inak, ako na hmotnom nosiči zapredpokladu, že podnikateľský subjekt začal s plnením zmluvy na základe predbežnej vyslovenej žiadosti používateľa aužívateľ súčasne so zahájením plnenia vyhlásil, že berie na vedomie skutočnosť, že stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

7.8.    Poskytovateľ v zmysle uvedených právnych predpisov po vrátení tovaru / alebo po prijatí prehlásenia o odstúpení od zmluvy zo strany Používateľa neodkladne, najneskoršie však do 14 dní vráti uhradenú čiastku Používateľovi, vrátane poplatku za doručenie.

7.9.    Pri vrátení si zvolíme rovnaký spôsob platby, aký bol použitý pri pôvodnej operácii, s výnimkou, ak Používateľ vyslovene súhlasí s iným spôsobom platby; Používateľ nemá žiadne dodatočné náklady vyplývajúce z použitia daného spôsobu platby.

7.10.    Používateľ je povinný tovar zaslať späť, alebo odovzdať na adresu Poskytovateľa bez zbytočného meškania, a to najneskôr do 14 dní od odoslania oznámenia o odstúpení Poskytovateľovi.

7.11.    V prípade, že Používateľ odstúpi od zmluvy, stačí aj písomné oznámenie o tomto zámere odošle ho do 14 dní.

7.12.    Používateľ dodrží tento termín vtedy, ak výrobok (výrobky) zašle, alebo vráti späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

7.13.    Používateľ znáša jedine bezprostredné náklady súvisiace s vrátením výrobku, okrem prípadu, že podnikateľský subjekt prevzal na seba úhradu týchto nákladov.

7.14.    Poskytovateľ nie je povinný uhradiť Používateľovi dodatočné náklady vzniknuté kvôli tomu, že Používateľ zvolil iný spôsob na doručenie vráteného výrobku než bol odporučený zo stany Poskytovateľa.

7.15.    Používateľa je možné brať na zodpovednosť za zníženie hodnoty tovaru, ak k tomu došlo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktorý je v rozpore s jeho charakterom, vlastnosťami a funkčnosťou.

7.16.    Poskytovateľ môže zadržať vrátenie peňazí až do doby vrátenia tovaru, alebo predloženia dôkazu Používateľom o tom, že tovar zaslal späť: do úvahy sa berie prvý z týchto dvoch termínov.

7.17.    Ak Používateľ chce využiť svoje právo na odstúpenie, môže to oznámiť písomne cez niektorý z kontaktov Poskytovateľa (trebárs pomocou priloženého formulára), alebo telefonicky. Pri písomnou oznámení, ktoré je odoslané formou pošty sa berie do úvahy dátum podania na pošte, pri telefonickom oznámení sa akceptuje dátum tohto oznámenia. Objednaný tovar Používateľ môže vrátiť späť Poskytovateľovi poštou, alebo kuriérnou službou.

7.18.    Používateľ musí obzvlášť dbať na užívanie výrobku v súlade s jeho určením, nakoľko škody vzniknuté užívaním výrobku v rozpore s jeho určením znáša Používateľ!

7.19.    Vládne nariadenie č. 45/2014 (II. 26) o pravidlách uzatvárania zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikateľským subjektom je dostupné tu.

7.20.    Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ je dostupná tu.

7.21.    Používateľ sa môže obrátiť na Poskytovateľa aj s inými sťažnosťami pomocou kontaktov, uvedených v týchto Pravidlách.

7.22.    Právo na odstúpenie od zmluvy prislúcha len Používateľovi, ktorého definuje Občiansky zákonník ako Používateľa.

7.23.    Právo na odstúpenie od zmluvy neprislúcha podnikateľskému subjektu, čiže osobe, ktorá pôsobí v rámci svojej profesie, samostatnej zárobkovej, alebo obchodnej činnosti.

7.24.    Postup pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy:

7.24.1.    Ak chce Používateľ uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, je povinný zaslať svoje oznámenie o tomto zámere na kontaktný údaj Poskytovateľa.

7.24.2.    Používateľ dodrží tento termín pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy vtedy, ak oznámenie o tomto svojom zámere odošle pred uplynutím 14 dňovej lehoty. V prípade odstúpenia od zmluvy v písomnej podobe postačí zaslať oznámenie o tomto zámere v lehote do 14 dní. V prípade oznámenia zaslaného poštou sa berie do úvahy dátum podania listu s oznámením na pošte. Pri telefonickom oznámení alebo oznámení odoslanom formou faxu sa berie do úvahy dátum a čas odoslania emailu alebo faxu.

7.24.3.    Používateľ je povinný výrobok zaslať späť na adresu Poskytovateľa bez zbytočného meškania, ale nie neskôr ako do 14 dní od odoslania oznámenia o odstúpení Poskytovateľovi. Stanovená 14 dňová lehota na vrátenie výrobku sa považuje za splnenú v prípade, ak Používateľ výrobok odošle späť pred uplynutím 14 dňovej lehoty.(Zásielka nemusí byť doručená v rámci 14 dní.) Používateľ znáša náklady súvisiace s vrátením tovaru pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy.

7.24.4.    Poskytovateľ nie je povinný uhradiť Používateľovi dodatočné náklady vzniknuté kvôli tomu, že Používateľ si zvolil iný spôsob na doručenie vráteného výrobku než bol odporučený zo strany Poskytovateľa. Používateľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy aj v termíne medzi dňom uzavretia zmluvy a dňom doručenia výrobku.

7.24.5.    V prípade nákupu viacerých výrobkov, dodávka ktorých sa uskutoční v rôznych termínoch, 14 dňová lehota na oznámenie odstúpenia od zmluvy začne plynúť odo dňa doručenia posledného druhu z objednaných výrobkov, respektíve ak sa objednaný výrobok skladá z viacerých položiek alebo kusov, potom táto lehota začne plynúť odo dňa doručenia poslednej položky alebo posledného kusu objednaného výrobku.